Onnellinen tuottaja - Työhyvinvointi elokuva- ja tv-tuottajan ammatissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Elokuva- ja televisiotuotanto
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
29 + 4
Series
Abstract
Elokuva- ja tv-tuotantoalaa on viime vuosina julkisesti mediassa kritisoitu sen epäterveellisistä työolosuhteista. Elokuva ja televisio-tuotantoalan työhyvinvoinnista vastaa suurimmaksi osin elokuva- ja televisio tuottajat. Sen lisäksi, että he vastaavat työntekijöidensä työhyvinvoinnista, heidän täytyy huolehtia myös omasta työhyvinvoinnista. Tämä opinnäytetyö pyrkii selvittämään, miten suomalaiset elokuva- ja TV-tuotantoalan tuottajat pystyvät vaikuttamaan omaan työhyvinvointiin. Uskon, että onnellisella tuottajalla on optimaaliset työkalut hyvien työolosuhteiden rakentamiselle, joten tuottajan onnellisuus edistää koko alan onnellisuutta. Tässä opinnäytetyössä tunnistan tärkeimmät tekijät jotka vaikuttavat työhyvinvointiin ylipäänsä ja sopeutan ne elokuva- ja tv-tuottajan ammattiin. Tutkin tuottajien työhyvinvointia kolmessa eri tuottaja-tyyppi kategoriassa: palkallinen työntekijä tuottaja, freelancer tuottaja ja yrittäjä tuottaja. Näiden eri tuottajatyyppien työhyvinvointiin liittyvät samankaltaisuudet ja eroavaisuudet verrataan keskenään. Tätä opinnäytetyötä varten tein kvalitatiivisen tutkimuksen ja sen pääasiallisen lähdemateriaali on viiden suomalaisen elokuva- ja TV tuottajan vastauksia heille lähetettyyn puolistrukturoituun kyselylomakkeeseen. Kysely sisälsi sekä monivalintakysymyksiä valmiilla vastausvaihtoehdoilla että laadullisia avoimia kysymyksiä. Tarvittaessa esitin lisäkysymyksiä vastaajille. Tutkimuksen muu lähdemateriaali on työhyvinvoinnin sekä elokuva- ja TV-tuotantoalan tutkimuksia, kirjallisuutta ja artikkeleita. Analysoin materiaalia vertailun ja tematisoinnin avulla. Elokuva- ja tv-tuottajien työhyvinvointi perustuu työn monipuolisuuteen ja kehittävyyteen, itsenäisyyteen, merkittävyyteen, stressiin, työrooliin ja tavoitteisiin, päätösvaltaan, työaikoihin, työyhteisöön, oikeudenmukaisuuteen, luottamukseen, palautteeseen, yksinäisyyteen, organisaation tukeen sekä palkkaan ja elämään töiden ulkopuolella. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tuottajien työhyvinvoinnissa on samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia riippuen siitä, ovatko he palkallisia työntekijöitä, freelancereita tai yrittäjiä. Mikään tuottaja-tyyppi kategorioista ei ollut selkeästi toista parempi. Tuottaja vaikuttaa omaan työhyvinvointiin valitsemalla itselleen sopivimman metodin tuottamiselle. Jotta tuottaja voi valita itselleen parhaimman metodin täytyy hänen osata erottaa eri tuottaja-tyyppi kategorioiden samankaltaisuudet ja eroavaisuudet sekä tuntea itsensä, tiedostaa oman elämäntilanteensa ja osata identifioida henkilökohtaisia- ja uraan liittyviä tavoitteitaan. Vaikka elokuva- ja tv-tuotantoala on saanut kritiikkiä sen epäterveellisistä työolosuhteista, on tutkimustulokseni osoittanut, että tuottaja voi löytää onnellisuuden työnsä parissa. Elokuva- ja tv-tuottajan onnellisuus syntyy ennen kaikkea siitä, että hän pääsee toteuttamaan itsensä ja jättämään maailmaan lähtemättömän vaikutuksen.

Film- och tv-branschen har under de senaste åren kritiserats offentligt i medierna gällande dess ohälsosamma arbetsomständigheter. De ansvariga för så gott som hela film- och tv-branschens arbetsvälbefinnande är film- och tv-producenterna. Förutom att de är ansvariga för sina arbetstagares välbefinnande i arbetet, ansvarar de därtill även för sitt eget välbefinnande. Detta examensarbete syftar till att ta reda på hur finska film- och tv-producenter kan påverka sitt eget arbetsvälbefinnande. Jag tror på att en lycklig producent har de optimala verktygen för att bygga goda arbetsomständigheter runtomkring sig, därmed gynnar producentens lycka hela branschens lycka. I examensarbetet identifierar jag de viktigaste faktorerna som har en påverkan på arbetsvälbefinnande överlag och anpassar de faktorerna till film- och tv-producentens yrke. Film- och tv-producenternas arbetsvälbefinnande granskas ur tre olika producent-typ kategorier: fastanställd producent, freelancer producent och företagarproducent. Jag utförde forskningen som en kvalitativ undersökning vars huvudsakliga källmaterial var svar givna av fem finska film- och tv-producenter på ett semistrukturerat frågeformulär. Formuläret innehöll slutna flervalsfrågor samt öppna, kvalitativa frågor. Vid behov ställde jag separata tilläggsfrågor. Annat källmaterial för undersökningen var forskningar, litteratur och artiklar gällande film- och tv-branschen samt studier inom arbetsvälbefinnande. Jag analyserade källmaterialet med hjälp av jämförelse och tematisering. Film- och tv-producentens arbetsvälbefinnande påverkas utav arbetets mångsidighet och utvecklingsmöjligheter, självständighet, meningsfullhet, stress, arbetsroll och mål, beslutsbefogenhet, arbetstid, arbetsgemenskap, rättvisa, tillit, feedback, ensamhet, organisatoriskt stöd samt lön och fritid. Undersökningens resultat tyder på att det finns både likheter och olikheter inom producentens arbetsvälbefinnande beroende på om producenten är fastanställd, freelancer eller företagare. Ingen utav producent-typ kategorierna är överlägsen de andra. För att film- och tv-producenten skall kunna påverka sitt eget arbetsvälbefinnande, bör producenten välja ifall hen vill producera som fastanställd, freelancer eller företagare. Producenten kan ta det mest gynnande beslutet genom att kunna urskilja likheterna och olikheterna emellan kategorierna samt känna igen sin egen personlighet, vara medveten om ens livssituation och kunna identifiera sina personliga- och karriärmässiga mål. Trots att film- och tv-branschen har fått kritik för sina ohälsosamma arbetsomständigheter, påvisar min undersökning att producenterna inom branschen kan uppnå lycka inom arbetet. Film- och tv-producentens lycka framkallas först och främst genom självförverkligande och möjligheten att kunna lämna ett outplånligt intryck på världen.

The film- and TV industry has during the last few years received public criticism in the medias for its unhealthy working conditions. The ones who are mainly responsible for wellbeing at work in the film- and TV industry are the film- and TV producers. They take care, not only of the wellbeing of their employees, but their own wellbeing as well. This Bachelor’s thesis aims to identify how film and TV producers can affect their own wellbeing at work. I believe a happy producer has the optimal tools to build good working conditions for others, therefore happy producers promote better working conditions for the whole industry. In this thesis, I identify the most important factors that affect wellbeing at work generally and apply those factors to the film- and TV-producer’s profession. I examine the wellbeing of producers in three different categories: paid employee producer, freelancer producer and entrepreneur producer. The differences and similarities of the producer types and their possibilities to affect their wellbeing at work is compared in this thesis. This thesis is based on a qualitative study and its main source material are answers given by five Finnish film- and TV producers to a half-structured questionnaire sent to them. The questionnaire included both multiple choice questions and qualitative, open-ended questions. I elaborated on the answers with further questions if necessary. Additional source materials used were studies, literature and articles concerning wellbeing at work and the film- and TV industry. I analysed the material using comparison and thematisation. The film- and TV producer’s wellbeing at work is affected by the versatility of work and improvement possibilities, independency, meaningfulness, stress, role and goals, decision making power, working time, communality, fairness, trust, feedback, loneliness, organisational support as well as salary and life outside of work. The study shows that there are both similarities and differences in the producer’s wellbeing depending on if they are a paid employee, freelancer or entrepreneur. None of the categories were superior to the others. To be able to affect their own wellbeing at work, the producers have to decide if they want to produce as paid employees, freelancers or entrepreneurs. They can choose the best method for themselves if they can separate the similarities and differences in between the different categories and know their own personality, be aware of their own life situation and can identify their own personal- and career goals. Even though the film- and TV industry has received criticism for its unhealthy working conditions, my study shows that producers can find happiness through their work. The film- and TV producer’s happiness is caused first and foremost through self-fulfilment and the possibility to leave an indelible impression on the world.
Description
Supervisor
Heiskanen, Anna
Thesis advisor
Heiskanen, Anna
Keywords
elokuva- ja televisiotuotantoala, tuottaja, työhyvinvointi, onnellisuus, freelancer, yrittäjyys, palkallinen työntekijä
Other note
Citation