Raitioliikenteen nopeusrajoitukset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-10-29
Department
Major/Subject
Mcode
ENG26
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
72+2
Series
Abstract
Raitioteitä ollaan Suomessa rakentamassa nyt 2010- ja 2020-luvuilla enemmän kuin koskaan lähes sataan vuoteen. Tampereen raitiotie on rakenteilla, pääkaupunkiseudulle tulevan Raide-Jokerin rakentamissuunnittelu on käynnissä ja Turussa odotetaan päätöstä raitiotien rakentamisesta. Nämä raitiotiet on kaikki haluttu suunnitella puhtaalta pöydältä verrattuna Helsingin nykyiseen raitiotiejärjestelmään. Ajonopeudet edellä mainituilla raitioteillä tulevat olemaan Helsingin olemassa olevaa raitiotietä suuremmat, samoin sujuvuus- ja turvallisuustavoitteet tulevat olemaan Helsingin vastaavia korkeammat. Jotta näiden raitioteiden suunnittelu puhtaalta pöydältä onnistuisi, niin kannattaa – ja on hyödyllistä perehtyä – muualla Länsi-Euroopassa käytössä oleviin suunnitteluohjeisiin ja -normeihin ja selvittää näiden soveltamisen edellytyksiä suomalaisissa olosuhteissa. Tämän työn tarkoituksena on ollut osana tätä prosessia tutkia raitioliikenteen nopeusrajoitusten määrittelyyn ja merkitsemiseen liittyviä käytäntöjä erityisesti muissa Länsi-Euroopan maissa sekä muissa liikennemuodoissa. Työ koostuu sekä kirjallisuustutkimuksesta, tutustumismatkoista että haastatteluista – ja näiden analyysistä. Lisäksi case-esimerkkinä toimii Tampereen raitiotiehanke, jonka liikenteenohjauksen suunnitteluun tämän työn tekijä on osallistunut. Tutkimuksen perusteella olisi parasta merkitä erikseen raitioliikenteen nopeusrajoitukset kaikentyyppisille radoille. Tällöin raitioliikenteen nopeudet saataisiin mahdollisimman lähelle optimaalisia ilman, että liikenneturvallisuus siitä kärsisi. Katuradoilla kuitenkin haasteina ovat raitiovaununkuljettajien huono työergonomia – ja siitä seuraava tarkkaavaisuuden herpaantuminen – sekä toisaalta tilanpuute katutilassa. Rataluokkiin pohjautuva järjestelmä selkeyttäisi raitioteiden suunnittelua ja nopeusrajoitusten määrittelyä. Vuoden 2020 kesäkuusta alkaen, uuden tieliikennelain tultua voimaan, Suomessa lienee mahdollista määrittää muusta liikenteestä erotellun raitiotien nopeusrajoitus itsenäisesti, toisin sanoen viereisen ajoradan nopeusrajoituksesta riippumatta. Jatkotoimenpiteinä ehdotetaan suunnitteluohjeistuksen laatimista erityisesti muusta liikenteestä kevyesti erotelluille raitioteille, sekä yleiseksi toimintamalliksi nopeusrajoitussuunnitelman laatimista viimeistään raitiotien yleissuunnitelmavaiheessa. Tällöin katuverkon liikennejärjestelyjä voidaan vielä sopeuttaa raitiotien halutun nopeus- ja turvallisuustason saavuttamiseksi. Liikennetelematiikan ja automaation kehitys avaa myös kiinnostavia näkymiä raitioliikenteen nopeusrajoituskysymyksiin.

There is something of a light rail boom nowadays here in Finland, with more new tram tracks being built than at any other time in the last hundred years. The Tampere tramway is under construction, the Raide-Jokeri in Helsinki metropolitan area is under detailed planning and it has also been proposed that Turku must have a tramway in the future. There is also a common will to wipe the slate clean of old planning guidelines in all of these projects compared to the current practices used in the Helsinki tram system. The average speeds in all of these new tramways would be higher than those of the current tram system in Helsinki. Also it is desired that in these new systems both traffic safety and punctuality should be better than has so far been realised at Helsinki. In order for this to happen, it is necessary for the planners and authorities to examine for design guidelines and statutes in some of Western European countries. The purpose of this study has been to find out - in a few countries in Europe - common practices for defining and marking the speed limits for tramways. This study is based on a literature review, a few excursions and some interviews, including the analysis based on them. The tramway project in Tampere is a case-example, as the author of this thesis has participated in the planning process of that project. Based on this study, it seems that it would be better to have individual speed signs for every speed zone along the whole tramway network. This would make it possible to drive trams nearly at optimum speed without risking the traffic safety. However, there will be some problems locating enough space for speed signs along in-street tracks. Also work ergonomics would be questionable, if the speed signs were, for instance, mounted on the caternary system. The classification of the track types would clarify and would simplify greatly the definitions of of speed stones the definition of speed. After 1st of June 2020 it will be possible to clearly define "segregated" and "independent" tram track formations here in Finland. This makes it possible to define the speed limits independently from other traffic at these track formations. A further recommendation is the formulation of the design guidelines especially for segregated tramways and also guidelines for defining a speed plan at the same time as a master plan for tramway is been processed. This gives us the possibility to design the street network in a way that it will support the targets set for the tramway system. It seems also that there could be interesting possibilities for exploiting the benefits of transport telematic systems and robotisation.
Description
Supervisor
Mladenovic, Milos
Thesis advisor
Ojala, Jouni
Kangas, Lauri
Keywords
raitioliikenne, nopeusrajoitus, rataluokka, tasoristeys, liikennetelematiikka
Other note
Citation