Socio-technical transition to a sustainable plastics economy: Strategic approaches for FMCG industry brand owners

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-01-27
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
105+17
Series
Abstract
Plastic is the workhorse material of the modern economy that has contributed to significant business growth in the past century. However, this growth has come with a cost; the negative externalities plastics utilization cause adverse effects to natural systems on a global scale. Against this backdrop this thesis seeks to identify strategic approaches by which the largest packaging plastics consumers the FMCG industry brand owners, can pursue more sustainable plastics utilization without compromising their primary objective of profitability. This study links transition, institutions, and strategic management literature to form a holistic understanding of how an incumbent-led transition for a better plastics economy can be motivated and realized on business-terms. By following an abductive research approach, these theoretical frameworks are confronted with expert interviews from the FMCG industry to develop insights driving sustainable change. The findings of the study are three-fold: First, a framework is constructed to understand motivation for incumbents to pursue increased adoption of renewable plastics, which distinguishes between business incentives and institutional pressures. Second, various institutional tactics and adjustments to business configuration are identified as means for contributing to a sustainable transition. Third, based on identified incentives for change-advocacy, ecosystem challenges, feasible means for contributing to a transition, two types of strategic approaches for driving systemic change are derived, labeled as infrastructure establishment and demand development. Underpinned by collaboration with business partners and introduction of incremental developments to existing operating model, these approaches seek to subdue the systemic challenges of inadequate circularity enabling infrastructure and immature consumer demand, respectively, to bring about a transition Ultimately, the results contribute to an increased understanding of how improved plastics utilization can be advanced in the FMCG industry, given the competitive aims of the involved players and constraints of their operating environment. Moreover, the findings add to sustainability transitions research by augmenting the role of industry incumbents as potential drivers for change.

Muovi on modernin talouden renki, joka on viimeisen vuosisadan aikana merkittävästi myötävaikuttanut globaalin talouden kasvuun. Tätä kasvua ei kuitenkaan ole saavutettu ilmaiseksi, sillä muovin käyttö aiheuttaa luonnolle merkittävää haittaa maailmanlaajuisesti. Tähän taustaan nojaten, tämä diplomityö pyrkii tunnistamaan strategisia lähestymistapoja liiketoiminnan ekologisen kestävyyden kehittämiseksi, joita maailman suurimmat muovipakkausten kuluttajat – eli FMCG-toimialan brändinomistajat – voivat hyödyntää tinkimättä liiketoiminnan kannattavuudesta. Tämä tutkimus nivoo yhteen kirjallisuutta siirtymätutkimuksesta, institutionaalisesta tutkimuksesta sekä strategisen johtamisen kirjallisuudesta, muodostaakseen holistisen ymmärryksen kestävämmän liiketoiminnan kannustimista sekä kuinka vakiintuneet toimijat voivat toimia muutoksen moottoreina kohti kestävämpää muovitaloutta osana voitollista liiketoimintaa. Käytännönläheisen tiedon tuottamiseksi muutoksen ajamisesta kohti kestävämpää muovitaloutta, tutkimus hyödyntää abduktiivista tutkimusmenetelmää, jossa aikaisemman kirjallisuuden tuottamaa tietoa peilataan haastatteluin kerättyihin FMCG-toimialan asiantuntijoiden näkemyksiin. Tutkimuksen tulokset sisältävät kolme pääkohtaa: Ensinnäkin, tutkimus tarjoaa vakiintuneiden toimijoiden kannustimia kasvattaa kestävämpien muovimateriaalien hyödyntämistä käsittelevän viitekehyksen, joka erottelee keskenään liiketoiminnalliset sekä institutionaaliset kannustimet. Toiseksi tutkimus tunnistaa useita institutionaalisen vaikuttamisen taktiikoita sekä liiketoiminnallisen konfiguraation muutoskeinoja kestävämmän muovitalouden ajamiseksi. Lopuksi näihin tunnistettuihin kannustimiin ja muutoksen keinoihin sekä toimialan että liiketoimintaympäristön ominaisuuksiin nojaten, tämä työ johtaa kaksi strategista lähestymistapaa systeemisen muutoksen ajamiseksi: infrastruktuurin kehittämisen sekä kysynnän kehittämisen. Nämä lähestymistavat, joita leimaa toimialarajat ylittävät kumppanuudet sekä liiketoimintamallin inkrementaalinen kehittäminen, pyrkivät tahollaan vastaamaan toimialan systeemisiin haasteisiin, eli nykyisen kiertotalouden infrastruktuurin riittämättömyyteen sekä kuluttajakysynnän kypsymättömyyteen, edesauttaakseen sosioteknistä siirtymää kohti kestävämpää muovitaloutta. Viime kädessä tulokset kasvattavat ymmärrystä siitä, kuinka kestävämpien muovimateriaalien käyttöönottoa voidaan vauhdittaa FMCG-toimialalla huomioon ottaen kentän pelureiden kilpailulliset tavoitteet sekä toimintaympäristön haasteet. Lisäksi tulokset laajentavat nykyistä siirtymätutkimusta, keskittymällä vakiintuneiden toimijoiden rooliin muutoksen ajurina.
Description
Supervisor
Holmström, Jan
Thesis advisor
Siltaloppi, Jaakko
Keywords
sustainability transitions, renewable plastics, circular economy, sustainability strategy
Other note
Citation