IFRS 15 – Asiakassopimuksista pohjautuvien myyntituottojen tuloutus ja kulujen käsittely

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
24
Series
Abstract
Tämä kandidaatintutkielma käsittelee 1.1.2018 kokonaisuudessaan voimaan astuneen IFRS 15 -standardin ”Myyntituotot asiakassopimuksista” mukaista tulouttamista ja uutta ohjeistusta sopimuksista pohjautuvien kulujen käsittelyyn. Tutkielman keskeisenä tavoitteena on kasvattaa lukijan ymmärrystä standardin perusperiaatteista ja sen tuomien muutosten merkityksestä yhteisöiden tulouttamisperiaatteisiin. Uusi IFRS 15 -standardi korvaa laajan joukon aiemmin käytössä olleita raportointiperiaatteita, tärkeimpinä mainittakoon tutkielmassa tarkemmin käsiteltävät standardit IAS 11 (pitkäaikaishankkeet) ja IAS 18 (tuotot). Laajaa standardia käydään läpi pääosin viisivaiheisen tulouttamismallin ja tapauskohtaisten käytännön esimerkkien avulla. Tämän lähestymistavan tavoitteena on yksinkertaistaa tutkielmaa lukevalle standardin ajoittain varsin kompleksiset ohjeet. Lisäksi tutkielmassa käsitellään standardin sisältämät ohjeet sopimuksista pohjautuvien kulujen käsittelyyn ja siihen, koska näitä menoja voidaan aktivoida yhteisön taseeseen. Uusi standardi keskittyy myyntisopimuksista syntyvän liikevaihdon aiempaa tarkemman tilinpäätösinformaation tuottamiseen. Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja laativan IASB:n (International Accounting Standards Board) keskeisenä strategisena tavoitteena on harmonisoida globaalia tilinpäätösinformaatiota ja sen laadinnan periaatteita. IFRS 15 on edistysaskel entistä vertailukelpoisemman informaation tuottamiseen yhteisöjen sidosryhmille, koska se on osittain laadittu yhdessä Yhdysvaltojen raportoinnista päättävän FASB:n (Financial Accounting Standards Board) kanssa. IFRS 15 tuomat uudistukset myyntisopimuksista pohjautuvien tuottojen tulouttamiseen vaikuttavat yhteisöihin toimialasta riippumatta. Yhteisöjen tulee uudelleenarvioida käytössä olevat tuloutusprosessinsa, sillä uuden standardin mukaan tuloutus ja sen ajankohta määritellään asiakkaan saadessa määräysvallan suoritevelvoitteeseen. Aiemmin tuloutus riippui riskien ja hyötyjen siirtymisen mukaan. Tulevien vuosien aikana näemme, onko standardin tuomilla muutoksilla erityisen suurta vaikutusta esimerkiksi yhteisöjen liikevaihdon jaksottumiseen. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Aiheesta löytyy hyvin kattavasti muun muassa konsulttitalojen työstämiä materiaaleja. Näiden lisäksi tutkielman lähteistä löytyy laskentatoimen ja tuloslaskentaan erikoistuneiden suomalaisten asiantuntijoiden ja professorien kirjallisuutta.
Description
Thesis advisor
Kykkänen, Tapani
Keywords
IFRS-standardit, asiakassopimukset, myyntituotot, tulouttaminen
Other note
Citation