Miten ­t­­ypografisten ­elementtien ­ominaisuudet ­vaikuttavat ­kirjankansi­­en ­saavutettavuuteen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
ARTS3077
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
59
Series
Abstract
Tämä tutkielma käsittelee kirjankansitypografian saavutettavuutta eli sitä, mitkä typografiset valinnat tekevät kirjankansista helppo- tai vaikealukuisia niille henkilöille, joilla on lukemisen vaikeuksia. Saavutettavuudella tarkoitetaan tässä tutkielmassa ”kaikille vaivatta käytössä olevaa”. Työssä ei tarkastella digitaalista saavutettavuutta. ­Varsinainen tutkimuskysymys oli ”Miten typografisten elementtien ominaisuudet vaikuttavat kirjankansien ­saavutettavuuteen?” Nykyään saavutettavuudesta puhutaan melko paljon, mutta painetun materiaalin saavutettavuudesta on saatavilla huomattavasti vähemmän tietoa kuin vaikkapa verkko­suunnittelusta. Juuri painettu teksti ja muun materiaali on kuitenkin oleellinen osa saavutettavuuskeskustelua, sillä se mahdollistaa uusia kokemuksia ja elin­ikäistä oppimista. Tutkielmassa tarkastellaan selko-ohjeistuksia saavutettavasta tekstistä ja typografisia ohjeita selkeästä ja luettavasta tekstistä sekä verrataan näitä toisiinsa. Saadun tiedon pohjalta lukujen lopuissa oleviin tiivistelmiin on koottu esimerkkejä luettavuutta heikentävistä ja helpottavista typografian ­ominaisuuksista. Lisäksi tutkielmaan kuuluu yhteistyössä muutaman järjestön kanssa järjestetty kysely, jossa vastaajia pyydettiin katsomaan viittä eri kirjankantta ja kirjaamaan ylös, mistä kansista he saivat selvää ja mistä eivät. Myös vapaa kommentointi oli mahdollista kysymyksissä, joissa kysyttiin, mikä teki tekstistä vaikeata tai helppoa. Vastaajilla oli erilaisia lukemisen vaikeuksia. Kyselyssä suurin osa vastaajista ilmoitti lukevansa paljon. Se tarkoittaa, että he kuuluvat kirjallisuuden kohderyhmään. Eräs vastaajista ilmoitti yhdestä kannesta, ettei lainaisi vaikkapa kirjastosta kirjaa, mikäli sillä olisi niin vaikealukuinen kansi. On siis mahdollista, että esimerkiksi kirjakaupassa asiak­kaat saattavat jättää kirjoja ostamatta, jos eivät saa luettua sen kantta. Kyselystä saatuja vastauksia verrattiin ”Kyselyn päätelmät” -luvussa aiempien lukujen tuloksiin, ja niistä tuli ilmi samoja asioita. Ihmisille, joilla on lukemisen vaikeuksia, on vaikea hahmottaa tekstiä, jos ­käytetty kirjaintyyppi on vaikealukuinen, asettelu epäselvä tai värivalinnat luettavuutta heikentäviä. Myös elementtien välisen hierarkian rikkominen vaikeuttaa luettavuutta. Toivon tutkielmallani saavani kerättyä itselleni tietoa, jota voin hyödyntää kirjojen parissa työskennellessäni, sekä herättäväni ihmisten mielenkiinnon painetun materiaalin, kirjaesineiden ja saavutettavuuden tutkimiseen tulevaisuudessakin.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Tolvanen, Anni
Keywords
graafinen suunnittelu, visuaalinen viestintä, saavutettavuus, typografia, asettelu, kirjankansi, kirjankansisuunnittelu, lukemisen vaikeudet
Other note
Citation