Digital transformation in housing: identification and analysis of key factors

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-08-18
Department
Major/Subject
Software and Service Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
62
Series
Abstract
Housing is an unavoidable part of our lives, and yet the housing industry is often described as slow and resistant to change. This thesis seeks to contribute towards better general understanding of digital transformation in housing by identifying key factors that influence the rate and impact of it. Using data from 39 digitalization projects and interdisciplinary literature, underlying causes are found that can explain industry trends as the results of economically rational behavior in a constrained environment. These causative factors have been practically unavoidable, and still have no obvious solution. Most fundamentally, buildings are largely immutable, last a very long time, are limited in supply, are asset-intensive to build—and the vast majority of them already exist. These and other key factors shape and constrain digital transformation in housing both directly and through second-order effects, such as through organizational culture and legislation. The identified key factors can be utilized to reduce complexity and build common ground.

Asuminen on välttämätön osa elämäämme, mutta kiinteistöalaa kuvaillaan usein konservatiiviseksi ja muutosvastarintaiseksi. Tämä diplomityö pyrkii kehittämään parempaa yleiskuvaa asumisen digitalisaatiosta tunnistamalla siihen vaikuttavia avaintekijöitä. 39 digitalisaatioprojektin tuloksista sekä poikkitieteellisestä kirjallisuudesta tunnistetut tekijät selittävät alan kehitystä ympäristön asettamien rajoitusten ja rationaalisen käytöksen seurauksina. Nämä avaintekijät ovat olleet pitkälti väistämättömiä, eikä niihin ole edelleenkään selkeitä ratkaisuja. Tällaisia digitaaliseen muutokseen vaikuttavia tekijöitä on esimerkiksi rakennusten kestävyys, muuttumattomuus, ja pääomaintensiivisyys. Nämä ja muut avaintekijät muovaavat ja rajaavat asumisen digitaalista muutosta suoraan sekä epäsuorien seurauksien kuten kulttuurin ja lainsäädännön kautta. Työssä tunnistetut avaintekijät auttavat vähentämään aiheen kompleksisuutta ja helpottavat yhteisymmärryksen saavuttamista.
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Thesis advisor
Varis, Juha
Keywords
digital transformation, digitalisation, housing, residential real estate
Other note
Citation