Wind energy in tourism landscape - Tourists' opinions of wind energy development in Kemijärvi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2012
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
98
Series
Abstract
During the coming years, Finland will have to significantly increase its wind energy production in order to meet the targets of the National Climate and Energy Strategy. In principle, wind energy production is environmentally friendly, although it also has some negative environmental impacts, of which the landscape impact is claimed to be the most significant one. In tourist regions, the value of landscape is emphasized. In regions where tourism is primarily based on attractive landscapes, large wind parks are argued to affect tourism negatively. In Finland, especially the tourism activities of Lapland are vulnerable to changes in the natural landscapes. This study examines the effects of wind energy development on tourism in Kemijärvi, where several wind parks are being planned. The aim of this study was to examine, how tourists see the wind energy development in tourism landscape of Kemijärvi and if the wind energy development has any impact on the attractiveness of the area or on the destination choice of tourists. The question is investigated through a survey of domestic travellers in the area, as well as on the basis of a literature review, expert opinions and previous research. The majority of those domestic travellers, who answered the survey, did not feel that the planned wind parks would have any particularly negative effect on their landscape experience. Based on the answers, however, the wind parks could affect negatively the image of the area as a wilderness. On the other hand, the travellers saw that wind energy would, at the same time, enhance the environment-friendly image of the area. In addition, many of the respondents were interested in visiting a wind park. All in all, over 80 % of the travellers answered that the construction of wind parks would not affect their plans to visit the area in the future. In addition, the experts interviewed in this study did not estimate that Kemijärvi wind energy parks would have a particularly negative impact on tourism. In general, siting plays a key role in wind energy development. Careful siting can mitigate the negative landscape impacts and help preserve the requisites of tourism. As concerns Kemijärvi, it is important to retain some parts of the landscape image free of wind energy construction.

Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden täyttämiseksi Suomen tulee lisätä tuulivoimatuotantoa merkittävästi tulevina vuosina. Tuulivoima on pääosin ympäristöystävällistä energiantuotantoa. Tuulivoimalla on kuitenkin myös joitakin negatiivisia ympäristövaikutuksia, joista yhtenä merkittävimmistä pidetään tuulivoiman aiheuttamia maisemavaikutuksia. Matkailualueilla maiseman merkitys korostuu. Sellaisilla alueilla, joilla matkailu perustuu erityisesti alueen vetovoimaisiin maisemiin, epäillään laajojen tuulipuistojen visuaalisten vaikutusten olevan haitallisia alueen matkailulle. Suomessa erityisesti Lapin matkailutoiminnot ovat herkkiä luonnonmaisemien muutoksille. Tässä työssä tutkittiin tuulivoimarakentamisen vaikutuksia matkailulle Kemijärvellä, jonne on suunnitteilla useita tuulivoimapuistoja. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, kuinka matkailijat suhtautuvat tuulivoimaloihin osana Kemijärven matkailumaisemaa ja onko tuulivoimarakentamisella vaikutusta alueen vetovoimaan tai matkailijoiden kohdevalintaan. Aiheesta laadittiin kysely alueen kotimaisille matkailijoille. Lisäksi aihetta tutkittiin asiantuntijalausuntojen, kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten perusteella. Kyselyyn vastanneista kotimaisista matkailijoista enemmistö ei kokenut suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden vaikuttavan erityisen negatiivisesti maisemakokemukseen alueella. Kyselyyn vastanneiden mukaan tuulivoimaloilla voi olla kuitenkin jonkinlainen negatiivinen vaikutus alueen erämaaimagoon. Toisaalta samalla tuulivoimaloiden koettiin matkailijoiden keskuudessa kasvattavan alueen ympäristöystävällistä imagoa. Monet vastaajista olivat myös kiinnostuneita vierailemaan tuulipuistossa. Kaiken kaikkiaan yli 80 % matkailijoista vastasi, että tuulivoimaloiden rakentamisella ei ole vaikutusta heidän tulevaan matkailuunsa alueella. Haastatellut asiantuntijat eivät myöskään nähneet tuulivoimahankkeiden matkailuvaikutuksia erityisen merkittävinä. Yleisesti tuulivoimarakentamisessa sijoituksen suunnittelulla on merkittävä asema. Huolellisella sijoittelulla voidaan tuulivoiman haitallisia maisemavaikutuksia vähentää ja näin voidaan turvata myös matkailun toimintaedellytyksen. Kemijärven kohdalla tärkeää on säilyttää maisemakuvassa myös voimaloilta vapaita vyöhykkeitä.
Description
Supervisor
Lapintie, Kimmo
Thesis advisor
Kataja, Elina
Keywords
wind energy, tuulivoima, tourism impacts, matkailu, landscape impacts, matkailuvaikutukset, landscape experience, maisema, maisemavaikutukset, maisemakokemus
Other note
Citation