Knowledge transfer and competence development in complex paper production environments

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Chemistry and Materials Sciences | Doctoral thesis (monograph)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008-02-08
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
216
Series
TKK dissertations, 103
Abstract
Global business transformation, increased technological complexity and knowledge intensive work have increased the importance of knowledge and competence as a competitive edge in paper industry. The goal of the study was to develop a new concept for knowledge transfer and competence development and to use the new concept in industrial paper production unit start-up projects. The outcomes of the concept are evaluated at the personnel, strategic business unit and corporate levels. The operational concept includes modelling of organizational competences and production processes at different levels, and the subsequent development of the knowledge transfer and simulation tools. The development of the simulator was based on hybrid process modelling in a web-based JAVA environment. The development of knowledge and performance support systems was based on strategic competence management and a web-based XHTML environment. The theoretical framework of the concept was based on the knowledge management, organizational learning and strategic competence management in complex manufacturing environments. Longitudinal multiple case studies carried out in the three industrial business start-up projects, where the concept has been constructed and used, are described, including planning, concept development and evaluation of the outcomes. A corporate level knowledge support and learning system called KnowPap was also evaluated. The focus in the evaluation was on the assessment of the competences, evaluation of the participant experiences collected by questionnaires, and analysis of the business benefits at the strategic business unit and corporate levels. The new concept was found to improve knowledge transfer and competence development during the start-up of a new paper production unit. It was possible to localize and transfer the knowledge and tools originally developed in the European business unit, to the Chinese production unit. The participants perceived the new concept and tools to be very useful compared to traditional methods. At the production unit level, new world records were achieved in business start-ups, e.g. in China just eight months after start-up. At the corporate level, the benefits were improved management of knowledgeand systematic development of strategy-based new knowledge and competences. The concept and the tools developed in this study, optimally, follow the life cycle of paper production units.

Globaalin liiketoiminnan transformaatio, teknologisen kompleksisuus ja työn tietointensiivisyys ovat kasvattaneet osaamisen hallinnan ja kompetenssien kehittämisen merkitystä paperiteollisuudessa. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusi konsepti osaamisen siirtämiseen sekä kompetenssien kehittämiseen ja käyttää sitä uusien paperikone tuotantolinjojen käyttöönottoprojekteissa. Konseptilla saavutettuja tuloksia evaluoidaan henkilöstön, strategisen tuotantoyksikön sekä konsernin näkökulmista. Operationaalisessa konseptissa mallinnetaan tuotantoprosessi ja sen vaatimat kriittiset kompetenssit eri tasoilla ja kehitetään tietokonepohjaiset simulointityökalut sekä työn tietotukijärjestelmät tämän pohjalta. Simulointityökalujen kehitys pohjautuu prosessien hybridimallintamiseen verkkopohjaisessa JAVA kehitysympäristössä. Kehitetyt työn tietotukijärjestelmät pohjautuvat kriittisen osaamisen ja strategisten kompetenssien mallintamiseen, verkkopohjaisessa XHTML kehitysympäristössä. Konseptin teoreettinen viitekehys pohjautuu informaation hallinnan ja tiedon johtamiseen, organisaation oppimiseen sekä strategisten kompetenssien kehittämiseen monimutkaisissa tuotantoympäristöissä. Konseptia ja kehitettyjä työkaluja käytettiin monitapaustutkimuksessa kolmen eri paperikonelinjan käyttöönoton yhteydessä, mistä saadut tulokset konseptin suunnitteluun, käyttöön sekä kehittämiseen liittyen on evaluoitu. Oma tapaustutkimuksensa on KnowPap oppimisympäristön kehitys ja käyttö globaalissa paperiyhtiössä. Tulosten arviointi pohjautui strukturoituun kyselyyn, haastatteluihin sekä liiketoiminnalle saatujen hyötyjen analysointiin yksikkö- ja konsernitasolla. Uuden konseptin avulla voitiin konsernin yksiköissä kehitettyä osaamista mobilisoida ja ottaa se tehokkaasti käyttöön uusien tuotantolinjojen käynnistyksen yhteydessä. Euroopassa kehitettyjä parhaita toimintamalleja voitiin käyttää paikallisen kiinalaisen organisaation osaamisen kehittämiseen. Saadut tulokset paikallisen henkilöstön osaamistasossa ovat verrattavissa Suomen parhaiden tehtaiden osaamistasoon. Liiketoimintahyötynä tuotantoyksikkö Kiinassa teki tuotantonopeuden maailmanennätyksen vain kahdeksan kuukautta käynnistyksen jälkeen. Konsernin hyötyjä kehitetystä konseptista ovat systemaattinen kriittisen tiedon ja osaamisen hallinta sekä sen strateginen kehittäminen. Optimitilanteessa kehitetty konsepti ja työkalut kehittyvät tuotantolaitoksen elinkaaren mukana.
Description
Keywords
knowledge management, competence development, paper industry, process simulation, process modelling, simulointi, prosessien mallinnus, osaamisen johtaminen, kompetenssien kehitys, paperiteollisuus
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-011225