Tarkastuvaliokunnan ja sen ominaisuuksien vaikutus tilintarkastuspalkkioon: suomalaiset listayhtiöt vuosina 2006 ja 2007

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tutkielman tavoitteena oli teorian ja empiirisen aineiston avulla selvittää vaikuttavatko tarkastusvaliokuntien olemassaolo ja niiden ominaisuudet suomalaisten listayhtiöiden maksamiin tilintarkastuspalkkioihin. Tarkastusvaliokunnan ominaisuuksina tutkielmassa käytettiin riippumattomuutta, taloudellista asiantuntemusta ja aktiivisuutta. Lähdeaineisto Tutkielman lähdeaineistona olivat kaikki Helsingin Pörssissä listatut suomalaiset yhtiöt vuosina 2006 ja 2007. Aineiston puhdistamisen jälkeen lopulliseksi otokseksi muodostui 179 yritysvuotta, joista 85 vuodelta 2006 ja 94 vuodelta 2007. Tarkastusvaliokunnan olemassaolon tutkimiseen käytettiin 179 yritysvuotta ja sen ominaisuuksien tutkimiseen 86 yritysvuotta. Tiedot yhtiöistä kerättiin yhtiöiden vuosikertomuksista ja kotisivuilta sekä kaupallisesta yritystietokannasta. Aineiston käsittely Tutkielman hypoteesien testaamiseen käytettiin tilintarkastuspalkkiota selittäviä malleja. Tutkielmassa käytetyt tutkimusmenetelmät olivat kvantitatiivisia. Yhteensä neljälle tilintarkastuspalkkiomallille suoritettiin regressioanalyysit sekä malleissa käytetyille muuttujille korrelaatiotestit. Tulokset Tutkielman tulokset osoittavat, että tilintarkastuspalkkioon nostavasti vaikuttavat tarkastusvaliokunnan olemassaolo sekä sen jäsenten taloudellinen asiantuntemus. Mikäli yhtiöllä on tarkastusvaliokunta tai tarkastusvaliokunta on taloudellisesti asiantunteva, maksaa se todennäköisesti korkeampaa tilintarkastuspalkkiota kuin vastaava yhtiö ilman tarkastusvaliokuntaa tai vastaava yhtiö, jonka tarkastusvaliokunta ei ole taloudellisesti yhtä asiantunteva. Tarkastusvaliokunnan riippumattomuudella ja aktiivisuudella ei sen sijaan havaittu olevan vaikutusta. Toisaalta hallituksen riippumattomuudella havaittiin olevan tilintarkastuspalkkiota nostava vaikutus, mikä viittaisi myös siihen, että tarkastusvaliokunnan riippumattomuudella olisi palkkiota nostava vaikutus, sillä tarkastusvaliokunta koostuu hallituksen jäsenistä. Lisäksi havaittiin aikaisempien tutkimusten mukaisesti, että tilintarkastuspalkkion suuruuteen vaikuttavat erityisesti tilintarkastusasiakkaan koko, monimutkaisuus ja asiakkaan taseeriin liittyvä toimintariski.
Description
Keywords
tilintarkastuspalkkio, tarkastusvaliokunta, tilintarkastus, corporate governance
Other note
Citation