Muuttuvan maailman asettamat haasteet strategiselle henkilöstöjohtamiselle lääkealalla

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorWahlman, Hanna
dc.contributor.departmentJohtamisen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Management Studiesen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2016-08-16T11:35:47Z
dc.date.available2016-08-16T11:35:47Z
dc.date.dateaccepted2013-09-06
dc.date.issued2013
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on kuvata muuttuvan maailman asettamia haasteita strategiselle henkilöstöjohtamiselle lääketeollisuuden toimialalla. Haen tutkimuksellani vastauksia siihen, millaisia haasteita lääkeyritykset kohtaavat ja millaisessa roolissa osaaminen sekä maine ovat muuttavassa maailmassa. Osaamisesta on muodostunut yritykselle tärkeä kilpailutekijä organisaatioiden osaamisen perustuessa enenevässä määrin ihmisten asiantuntijuuteen. Organisaatioiden kannalta haasteeksi muodostuu niin osaamisen saaminen kuin olemassa olevan osaamisen pitäminen ja kehittäminen maailman muutoksen mukana. Osaamista voidaankin pitää yhtenä tärkeimpänä henkilöstöjohtamisen kysymyksenä tänä päivänä. Omat haasteensa organisaatioiden osaamiselle asettaa työelämään siirtyvät uudet sukupolvet. Nykypäivänä työelämään siirtyvät edustavat pääosin y-sukupolvea, jonka arvomaailma ja asenteet poikkeavat paljolti edeltävistä sukupolvista, mikä on pakottanut yritykset pohtimaan myös mainettaan uudella tavalla. Organisaation kannalta ei ole enää yhdentekevää, miltä yritys näyttää ulospäin vaan maineen rooli nopeasti muuttuvassa maailmassa on yhä keskeisempi. Pohjaan tutkimukseni kirjallisuuskatsauksen strategista henkilöstöjohtamista, osaamista ja mainetta käsittelevään kirjallisuuteen. Tutkimusotteeni on laadullinen ja käytin tutkimusmenetelmänä teemahaastatteluja. Tutkimukseni empiirinen aineisto koostuu seitsemästä henkilöstöjohtajan ja seitsemästä yritykseen vastikään rekrytoidun osaajan haastatteluista lääketeollisuuden toimialalla toimivista yrityksistä. Vastarekrytoidut osaajat edustavat työelämään siirtyvää uutta y-sukupolvea. Tutkimukseni empiria on analysoitu ja tyypitelty teemoittain seuraavien teemojen alle: muuttuva maailma, strateginen henkilöstöjohtaminen muuttuvassa maailmassa, osaaminen ja yrityksen maine. Heijastan työni lopussa aineiston löydöksiä suhteessa aiempaan kirjallisuuteen. Tutkimukseni empiiristen löydösten valossa liiketoimintaa lääkealalla johdetaan tänä päivänä nopeasti muuttuvassa, dynaamisessa toimintaympäristössä, johon vaikuttavat niin kaikille yritykselle yhteiset megatrendit, kuten kansainvälistyminen, mutta myös lääkealalle tyypilliset, yhteiskuntatasolta tulevat muutokset. Maailman muutoksen seurauksena osaaminen on noussut yhdeksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä toimialalla. Henkilöstö nähdään hyvin keskeisenä kilpailuedun tuottajana yritykselle, joten osaamisen kehittämiseen panostetaan merkittävästi. Muuttuva maailma on kuitenkin selkeästi asettanut uudenlaisia osaamistarpeita lääkeyrityksille ja nykypäivänä lääkealalla vaaditaan yhä laaja-alaisempaa osaamista ja kykyä omaksua nopeasti uutta dynaamisessa toimintaympäristössä. Myös lisääntyvät tehokkuusvaatimukset ja lisääntyvä työmäärä sekä tietotulvan hallinta ovat asioita, jotka asettavat haasteita strategiselle henkilöstöjohtamiselle tämän päivän liiketoimintaympäristössä. Osaamisen saatavuuden näkökulmasta tarkasteltuna uudenlaiset osaamistarpeet ovat nostaneet myös yrityksen maineen uudenlaiseen keskiöön ja pakottanut yritykset pohtimaan mainettaan entistä enemmän, jonka lähtökohtaisesti nähdään olevan hyvin ristiriitainen. Tämän tutkimuksen perusteella maineen rakentamisen suhteen yrityksen sisäiset henkilöstökäytännöt ja yhteistyö eri lääkeyritysten ja Lääketeollisuus ry:n kanssa ovat hyvin keskeisessä roolissa. Tutkimukseni perusteella vastarekrytoidut osaajat näkevät osaamisen jatkuvan kehittämisen ja uuden oppimisen työssä motivoivaksi tekijäksi ja yhdeksi työn positiiviseksi puoleksi. Työympäristöltä odotetaan monipuolisia työtehtäviä, joiden kautta osaamistaan saa jatkuvasti kehittää. Lääketeollisuuden maine nähtiin vastarekrytoitujen osaajien keskuudessa olevan niin ikään negatiivinen suuren yleisön silmissä, vaikkakaan maineella ei tutkimukseni perusteella ollut niinkään merkitystä työpaikan valintaan vaikuttavana tekijänä; maineen rooli kuitenkin korostuu henkilön jo ollessa lääketeollisuuden palveluksessa ja pohtiessa siirtymistä organisaatiosta toiseen. Maineen osalta myös koulutuspohja vastarekrytoitujen osaajien keskuudessa heijastui odotuksiin yrityksen maineen suhteen.fi
dc.ethesisid14506
dc.format.extent117
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21328
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201609083542
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorOrganisaatiot ja johtaminenfi
dc.programme.majorOrganization and Managementen
dc.subject.heleconjohtaminen
dc.subject.heleconmanagement
dc.subject.heleconorganisaatio
dc.subject.heleconorganization
dc.subject.heleconhenkilöstöhallinto
dc.subject.heleconpersonnel management
dc.subject.heleconstrategia
dc.subject.heleconstrategy
dc.subject.heleconlääketeollisuus
dc.subject.heleconpharmaceutical industry
dc.subject.heleconterveystalous
dc.subject.heleconhealth economics
dc.subject.keywordStrateginen henkilöstöjohtaminen
dc.subject.keywordosaaminen
dc.subject.keywordmaine
dc.subject.keywordy-sukupolvi
dc.titleMuuttuvan maailman asettamat haasteet strategiselle henkilöstöjohtamiselle lääkealallafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
local.aalto.idthes14506
local.aalto.openaccessno
Files