Käyttöliittymäsuunnittelu ketterässä ohjelmistokehityksessä: kolme skenaariota

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
129
Series
Abstract
Tämän opinnäytteen tavoitteena on ratkaista ongelma, miten yhdistää käyttäjäkeskeinen käyttöliittymäsuunnittelu ketterään ohjelmistokehitykseen. Ketterä ohjelmistokehitys ja käyttöliittymäsuunnittelu ovat prosesseina omanlaisikseen vakiintuneet, ja käytännön työssä on huomattu ongelmia niiden yhdistämisessä. Taustatietoina aiheeseen kuvataan molemmat prosessit pääpiirteittäin. Ketterän ohjelmistokehityksen malleista käydään läpi Scrum, joka on yksi tavallisimmista ketteristä prosessimalleista. Sen jälkeen kuvataan käyttöliittymäsuunnittelun prosessi. Työssä käsitellään lisäksi käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvien ammattinimikkeiden monimuotoisuutta, ja määritellään tarkemmin, minkälaisia työtehtäviä käyttöliittymäsuunnittelu terminä kattaa tässä opinnäytteessä. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, miten käyttöliittymäsuunnittelun ala nivoutuu teolliseen muotoiluun. Työ sisältää sekä tutkimuksellisen osion että ratkaisuja ideoivan prosessinkehitysosion. Tutkimuksellinen osuus selvittää käyttöliittymäsuunnittelun ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämisen nykytilanteen ongelmia ja olemassa olevia ratkaisuehdotuksia kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen keinoin. Lopussa on käytännön ratkaisuja kehittävä osuus, jossa muodostetaan ratkaisuehdotuksia löydettyihin ongelmiin. Tässä työssä keskitytään käyttöliittymäsuunnittelijan näkökulmaan. Työn lopputuloksena esitellään kolme vaihtoehtoista skenaariota prosessien yhdistämisen malliksi. Ratkaisut on suunnattu käyttöliittymäsuunnittelijoille, jotka pohtivat oman työnsä parempaa organisoimista ketterässä tuotekehitysympäristössä. Työn toimeksiantaja on Vaisala Oyj.
Description
Thesis advisor
Laitinen, Sauli
Keywords
käyttöliittymäsuunnittelu, käyttöliittymä, ketterä ohjelmistokehitys, Scrum
Citation