The principle of least action and stochastic dynamic optimal control — Applications to economic, financial and physical systems

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2021-12-17
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
52 + app. 58
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 136/2021
Abstract
Economic and financial systems as well as the physical laws of nature can be studied within a common mathematical framework. In particular, the principle of least action and stochastic optimal control can be applied both to resource allocation problems within the society, as well as to derive physical laws. In economic and financial systems, optimal performance is vital, given that economic policies affect all citizens and general welfare. It is also paramount to try to understand the mathematical structure of efficient financial markets. Both these issues are discussed in this Dissertation. First, a stochastic optimal control model is developed to model the dynamics of public debt. In such a dynamical model of public debt, the variance of the debt to GDP ratio is determined in order to assess the risk of insolvency. The model demonstrates also the risks stemming from various feedback mechanisms due to hidden fiscal multipliers and hidden credit risk premia. The model is potentially useful for finance ministries and national debt managers and investors alike. Second, stochastic optimal control is used to derive the key pricing equation from finance theory as an optimality condition for the financial market to be informationally efficient. With such assumptions a nonlinear transport equation is derived for the market instantaneous returns. The model could be used to predict average returns on various assets. Thus the model could be useful for asset managers and investment professionals. Third, it is shown how the key equations of quantum mechanics can also be derived as an optimality condition, when there is background noise stemming from the spacetime fluctuations at small scales. Furthermore, the Heisenberg uncertainty principle is derived from the stochastic optimal control model. Finally, the field equations of electromagnetism are derived from a least action principle and it is shown how Maxwell's equations relate to the Einstein field equation. In particular, the link of electromagnetism and spacetime curvature could be tested empirically in principle and the results could facilitate further engineering applications. The results indicate that strive for efficiency is abundant in natural as well as in economic and financial systems and that the principle of least action is even more omnipresent and important than previously has been known.

Talous- ja finanssijärjestelmiä sekä luonnon fysikaalisia lakeja voidaan tarkastella samassa matemaattisessa viitekehyksessä. Erityisesti pienimmän vaikutuksen periaatetta ja stokastista optimisäätöä voidaan soveltaa niin resurssien jakamiseen yhteiskunnassa kuin fysikaalisten lakien johtamiseen. Talous- ja finanssijärjestelmissä optimaalinen suorituskyky on tärkeää, koska talouspolitiikat vaikuttavat kansalaisiin ja yleiseen hyvinvointiin. On myös erityisen tärkeää yrittää ymmärtää tehokkaiden markkinoiden matemaattista rakennetta. Tässä väitöskirjassa käsitellään näitä molempia asiakokonaisuuksia. Ensimmäiseksi, stokastista optimisäätömallia hyödynnetään julkisen velan dynamiikan mallintamisessa. Saadun dynamiikan perusteella määritetään julkisen velan BKT-suhteelle varianssi valtion maksukyvyttömyysriskin arvioimiseksi. Malli osoittaa myös, kuinka piilotetut luottoriskipreemiot ja piilotetut finanssipolitiikan kertoimet vaikuttavat riskeihin takaisinkytkentämekanismien kautta. Malli on mahdollisesti hyödyllinen valtiovarainministeriöille ja velkatoimistoille, sekä sijoittajille. Toiseksi stokastisella optimisäädöllä johdetaan rahoitusteorian keskeinen hinnoitteluyhtälö optimaalisuuskriteerinä sille, että rahoitusmarkkina on informaatiomielessä tehokas. Mallin oletuksista johdetaan epälineaarinen kuljetusyhtälö markkinan hetkellisille tuotoille. Mallia voitaisiin hyödyntää markkinan keskimääräisten tuottojen ennustamisessa erilaisille rahoitusvaateille. Se voisi olla hyödyllinen varainhoitajille ja sijoitusammattilaisille. Kolmanneksi, kvanttimekaniikan keskeiset yhtälöt johdetaan optimaalisuusehtona, kun oletetaan taustakohina aika-avaruuden heilahteluista pienillä mittakaavoilla. Lisäksi Heisenbergin epätarkkuusperiaate johdetaan tästä stokastisesta optimisäätömallista. Lopuksi, sähkömagnetismin kenttäyhtälöt johdetaan pienimmän vaikutuksen periaatteesta ja näytetään, miten Maxwellin yhtälöt liittyvät Einsteinin kenttäyhtälöön. Erityisesti sähkömagnetismin ja aika-avaruuden kaarevuuden välinen yhteys voitaisiin testata empiirisessä koeasetelmassa ja tuloksilla voi olla merkitystä uusien teknisten sovellutusten kehittämiseksi. Tulokset viittaavat siihen, että pyrkimys tehokkuuteen on hyvin yleinen niin luonnollisissa, kuin talous- ja finanssijärjestelmissä ja että pienimmän vaikutuksen periaate on jopa vielä enemmän kaikkialla läsnä olevampi ja tärkeämpi, kuin aiemmin on ymmärretty.   
Description
Defence is held on 17.12.2021 12:00 – 16:00 (Zoom) https://aalto.zoom.us/j/63597221776
Supervising professor
Salo, Ahti, Prof., Aalto University, Department of Mathematics and Systems Analysis, Finland
Thesis advisor
Liukkonen, Jukka, Dr., Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland
Salo, Ahti, Prof., Aalto University, Finland
Keywords
principle of least action, stochastic optimal control, public finance, derivatives pricing, quantum mechanics, general relativity, pienimmän vaikutuksen periaate, stokastinen optimisäätö, julkistalous, rahoitusvaateiden hinnoittelu, kvanttimekaniikka, yleinen suhteellisuusteoria
Other note
Parts
Citation