Developing a process model for commissioning testing of railway signaling systems

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Automaation tietotekniikka
Mcode
AS-116
Degree programme
Language
fi
Pages
[8] + 65 + [19]
Series
Abstract
Railway signalling systems have to be tested carefully before commissioning. A signalling system consist both trackside equipment, such as turn-outs and signals, and centralised controlling equipment called interlocking systems. Objective of this thesis is to create general process model for signalling system commissioning tests made by VR Track Ltd. The thesis consists of three parts. The first part presents railway signalling systems, signalling system commissioning tests and railway construction business in Finland in general. The second part presents the legislation and norms that have to be complied in railways. In the last part, the new process model for signalling system commissioning tests is presented. The new process model was developed as a result of a research of the railway legislation and norms and investigation of the present commissioning test procedures. The legislation and norms that have to be complied in railways consists of EU legislation, national legislation, standards and national regulations and requirements. The strictest norms in practical level are the national regulations given by the Finnish Transport Safety Agency, Trafi, and the requirements given by the Finnish Transport Agency. Finnish Transport Agency owns and maintains the railway infrastructure in Finland. From the EU legislation especially the Common Safety Methods (CSM) for risk assessment has to be taken into account. From the standards especially the safety standards EN50126, EN50128 and EN50129, which concern railway command, control and signalling systems, have to be taken into account. The commissioning tests are part of the validation process of the signalling systems. Validation is made in cooperation between equipment supplier, client and person responsible of the testing. The main task for the person responsible of the testing is typically to validate the system against national regulations and requirements. As the result of the thesis all parts of the signalling system commissioning test process are defined and all the documentation that has to be produced during the process is specified.

Ennen rautatieliikenteen ohjaamiseen käytettävien turvalaitteiden käyttöönottoa on turvalaitteille suoritettava käyttöönottotarkastus. Turvalaitteilla tarkoitetaan sekä fyysisiä ulkolaitteita kuten opastimia ja vaihteita että ulkolaitteita ohjaavia turvalaitejärjestelmiä kuten asetinlaitteita. Tämän diplomityön tarkoituksena on muodostaa VR Track Oy:n suorittamiin käyttöönottotarkastuksiin yhteinen prosessimalli. Työ jakautuu käytännössä kolmeen osaan. Johdannossa esitellään rautateiden turvalaitteet, turvalaitteiden käyttöönottotarkastus sekä radanrakennusliiketoiminta Suomessa. Johdannon jälkeen esitellään rautatiealalla vaikuttava lainsäädäntö ja normit. Lopuksi esitellään rautatiealan normistosta tehtyyn selvitykseen sekä yrityksen sisäisestä toimintamallista tehtyyn tutkimustyöhön perustuva uusi prosessimalli käyttöönottotarkastuksille. Käyttöönottotarkastuksiin vaikuttavia normeja ovat EU- ja kansallisen tason lainsäädäntö, kansalliset määräykset ja ohjeet sekä standardit. Eniten käytännön toimintaa koskevat normit ovat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kansalliset määräykset sekä Suomen ratainfrastruktuuria hallinnoivan Liikenneviraston ohjeet. EU- lainsäädännön suhteen on huomioitava erityisesti YTM-asetus riskienhallinnasta. Standardien suhteen on huomioitava erityisesti rautateiden ohjaus-. hallinta- ja merkinantojärjestelmien turvallisuutta käsittelevät standardit EN50126. EN50128 ja EN50l29. Turvalaitteiden käyttöönottotarkastus on osa turvalaitejärjestelmän validointiprosessia. Validointi suoritetaan yhteistyössä laitetoimittajan, tilaajan sekä käyttöönottotarkastajien kesken. Käyttöönottotarkastajien vastuulle kuuluu tyypillisesti validointi kansallisia määräyksiä ja ohjeita vasten. Diplomityön tuloksena määritetään käyttöönottotarkastusprosessin osavaiheet sekä tarkastuksista tuotettava dokumentaatio.
Description
Supervisor
Koskinen, Kari
Thesis advisor
Lehtola, Juha
Keywords
commissioning, käyttöönotto, testing, testaus, validation, validointi, interlocking system, turvalaite, process, asetinlaite, prosessi
Other note
Citation