Miten uudistettiin yksi Suomen suurimmista verkkopalveluista? Helsingin kaupungin viestintäportaalin hel.fi uudistus ja digitaalisen brändin suunnittelu

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
91
Series
Abstract
Hel.fi on yksi Suomen suurimmista verkkopalveluista; siellä tehdään joka kuukausi yli 5 miljoonaa sivulatausta. Tässä opinnäytetyössä käydään läpi, miten palvelu uudistettiin. Työssä tarkastellaan myös Helsingin digitaalisen brändin tilannetta ja muodostumista vertailemalla sitä joihinkin muihin suuriin kaupunkeihin. Työ koostuu produktiosta eli tässä tapauksessa suunnittelutyöstä ja kirjallisesta osuudesta. Produktio on Helsingin kaupungin viestintäportaalin hel.fi uudistaminen vuosien 2012–2015 aikana. Produktio on valmistunut vaiheittain, tärkein etappi oli portaalin julkistus keväällä 2014. Kirjallisessa osuudessa käydään läpi portaalin uudistaminen alusta tähän hetkeen ja analysoidaan käytettävyystestien tuloksia ja viestintäportaalin suunnittelun onnistumista. Kirjallisen osuuden lopussa on pohdintoja myös siitä, mistä Helsingin kaupungin digitaalinen brändi koostuu ja miten iso rooli digitaalisella brändillä on kaupungin kokonaisbrändissä. Digitaaliset palvelut helpottavat kaupunkilaisten arkea ja vahvistavat kaupunkilaisten käsitystä siitä, että kaupunki huolehtii heistä tarjoamalla hyvän käyttökokemuksen, kun he hoitavat asioita sähköisesti. Opinnäytetyö vahvistaa, että hel.fi-viestintäportaalin ja sen alapalvelujen uudistaminen on ollut tarpeellista ja onnistunut hyvin eri tahojen näkökulmasta. Uudistuksen myötä viestintäportaalissa ja sen alapalveluissa on yhtenäinen tunnistettavuus ja käytettävyys, mikä on hyvä suunta digitaalisen brändin kehittämiselle ja vie kaupunkia eteenpäin sen tavoitteissa olla avoin ja esteetön.

Hel.fi portal is one of the Finland's largest internet services; there are every month more than 5 million page views. This thesis goes through how the service was redesign. The thesis also looks at the situation and the formation of the Helsinki digital brand comparing it to some other major cities. The work consists design work and written part that shows how the design process work out in this case. Design work is the redesign of the City of Helsinki city portal hel.fi during the years 2012-2015. Design process is completed in stages. The most important milestone was the portal to release in the spring of 2014. In the written part I go through the portal redesign process from beginning to this moment and analyze the results how communication portal redesign success throw the usability testing and feedback. At the end of the written part is a reflection of the City of Hel-sinki's digital brand consists of and how big the role of digital brand is in the Helsinki city whole branding. Digital services facilitate the daily life of city dwellers and confirm the notion that the city takes care of them by providing a good user experience taking care of things online. The thesis confirms that hel.fi portal and it’s sub-services reform has been a necessary and very successful from the different perspectives. With the re-design, communications portal and its sub-services are a unified identity and usability, which is a good direction for the development of Helsinki’s digital brand and take the city forward in its aim to be open and unobstructed.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Heinänen, Saku
Keywords
hel.fi, digitaalinen brändi, Helsinki, verkkopalvelu, viestintäportaali, Helsingin kaupunki
Citation