Käyttöliittymäsuunnittelijan mahdollisuudet ja tavat toteuttaa käyttäjäkeskeistä suunnittelua ohjelmistoprojekteissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2006
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
112
Series
Abstract
Ohjelmistoalalla pidetään käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä tärkeänä suunnittelun työkaluna tuotteen käytettävyyden takaamiseksi. Lopputyössäni väitän, että käytännössä ohjelmistoprojektien suunnittelijoilla on harvoin mahdollisuuksia suunnitella tuotteita käyttäjäkeskeisiä menetelmiä hyödyntäen, tämä projektien tiukan resurssoinnin vuoksi. Olen tutkinut seuraavia kysymyksiä teemahaastattelun ja omakohtaisen pohdinnan kautta: Miten käyttöliittymäsuunnittelijat kompensoivat resurssipulaa omassa työssään? Onko heillä omia, sovellettuja suunnittelutapoja silloin kun käyttäjätiedosta on pulaa tai aika ei riitä menetelmien läpikäymiseen? Miettivätkö he tietoisesti hyödyntämiään menetelmiä? Mitä suunnittelijat kaipaavat voidakseen tehdä käytettävämpiä ohjelmistotuotteita? Haastattelujen ja oman pohdinnan kautta havaitsin, että käyttöliittymäsuunnittelijat haluaisivat enemmän aikaa käyttäjäkeskeisyyden toteuttamiseen omassa suunnittelutyössään. Suunnittelijoille on tärkeää saada mahdollisuus vaikuttaa ohjelmistoprojektin sisältöön ja kestoon jo projektin alkuvaiheissa. Ilman aikaa ja vaikutusmahdollisuuksia suunnittelijoiden on vaikea tehdä tuotteesta käytettävä ja käyttäjän tarpeisiin vastaava. HCI-tutkimukseen pohjautuvat käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmät ja teoriat ovat usein liian raskaita ja aikaa vieviä läpivietäväksi ohjelmistoprojekteissa, joissa on tiukat aikataulut ja tuottavuusvaatimukset. Ajan puutteesta huolimatta suunnittelijat pyrkivät tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Suunnittelijoiden mielestä oma kokemus, hiljainen tieto ja ”maalaisjärki” ovat erilaisia menetelmiä ensisijaisempia työkaluja käyttäjätiedon mallintamisessa ja käytettävyyden suunnittelussa.

User interface designers working in the software industry have often limited time and resources for user-centered design methods. However in the industry it is a common belief that user-centered design is important for achieving a good, user-friendly and usable product. In my final thesis I have studied this designer’s dilemma: how to do as usable a product within the tight schedules and limited resources of software user interface projects. I have interviewed Finnish user interface designers working in the software industry and also I have presented my personal view on the subject via one case-study type of project report. The results of my study were following: user interface designers feel that they need more time for their work in order to do good, user-centered design. Designers emphasize the possibility to affect the planning of the project from its early start. They also feel that the current user-centered methods taught in the schools and in the industry are too heavy and time consuming to be used in the hectic software projects. Designers see that common sense, tacit knowledge and personal working experience are good tools in modeling the user, in cases that there is not enough time to conduct proper user studies.
Description
Supervisor
Mäenpää, Marjo
Thesis advisor
Tikka, Heidi
Keywords
Käyttöliittymä, käyttöliittymäsuunnittelu, ohjelmistokäyttöliittymä, systeemisuunnittelu, käytettävyys, käyttäjälähtöinen suunnittelu, suunnittelun metodit, projektisuunnittelu, User interface design, interaction design, software user interface, design process, usability,, user- centered design, design methods, project planning
Other note
Citation