Digital transformation of public sector organisation: Interpretive case studies

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based)
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
70 + app. 79
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 28/2020
Abstract
Digital transformation is defined as the use of digital technologies to radically improve an organisation's performance. However, the digital transformation of public sector organisations is not well understood, and many organisations struggle digitalising their business processes with traditional and emerging technologies. Organisations require an understanding of the issues arising from technology selection and best processes and practices addressing these issues to be able to produce functional digital strategies. Therefore, the main objective of this dissertation is to contribute to the accumulating body of knowledge on digital transformation by exploring the following dissertation-level research questions: "How are the issues in digitalising business processes with traditional technologies addressed in public sector organisations?" and "How are the issues in digitalising business processes with emerging technologies addressed in public sector organisations?" To address the knowledge gap, the present dissertation establishes a research framework to study the essential organisational issues and the related processes and practices in public sector organisations. Empirical evidence is drawn from multiple digital transformation projects through qualitative inquiry to populate the issues and the related processes and practices. Qualitative case study research is adopted as the main research method to gain in-depth knowledge of the associated organisational phenomena. Overall, the dissertation proposes that the issues and the related processes and practices of digital transformation differs when acquiring traditional technologies or emerging technologies. In both cases a public sector organisations require the knowledge and participation of several parties. However, when the digital transformation is achieved with traditional technologies, the collaboration parties are mostly intra-organisational and when it is achieved with emerging technologies, the collaboration parties are more extra-organisational. A central actor was identified who drives the digital transformation with top management and with end users. The actor was found to acquire knowledge from business processes and relating technologies. The dissertation contributes to existing body of theoretical knowledge of digital transformation. The practical contribution of the dissertation builds upon the guidance provided to managers of public sector organisations through the knowledge of an important central actor in the organisation, which drives the digital transformation of the organisation. Also knowledge of the mechanisms how this actor forms development ideas is presented.

Digitaalinen murros voidaan määritellä organisaation suorituskyvyn parantamiseksi uusilla digitaalisia teknologioilla. Tällä hetkellä julkishallinnon organisaatioilla ei ole riittävästi tietämystä siitä ja monet organisaatiot kamppailevat saadakseen liiketoimintaprosessinsa digitalisoitua perinteisillä ja orastavilla teknologioilla. Jotta pystytään tuottamaan toimivia digitaalisuussuunnitelmia, tarvitaan tietämystä teknologiavalintojen haasteista ja kuinka niihin vastataan organisaation prosesseilla ja käytännöillä. Tämän vuoksi väitöskirjan päätavoitteena on lisätä tietämystä digitaalisesta murroksesta ja löytää vastaukset seuraaviin päätutkimuskysymyksiin: "Kuinka perinteisen teknologioiden tuomia haasteita ratkaistaan julkishallinnon organisaation liiketoimintaprosessien digitalisaatiossa?" ja "Kuinka orastavien teknologioiden tuomia haasteita ratkaistaan julkishallinnon organisaation liiketoimintaprosessien digitalisaatiossa?" Tietämysaukon täyttämiseksi väitöskirjassa esitellään tutkimusviitekehys, joka vetää yhteen keskeiset tutkittavat haasteet ja niihin liittyvät prosessit ja käytännöt julkishallinnon organisaatiossa. Aiemman kirjallisuuden lisäksi viitekehykselle saadaan tukea tutkimuksen empiirisestä aineistosta, jota on kerätty useista digitaalisen murroksen projekteista tulkitsevan laadullisen tutkimuksen menetelmin. Päätutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta, joka mahdollisti syvällisen aineiston keruun kohdeorganisaatiossa. Väitöskirjan keskeisimmät tulokset nojautuvat uuteen tietämykseen perinteisten ja orastavien teknologioiden tuomista erilaisista haasteista ja niihin liittyvistä prosesseista ja käytännöistä. Molemmissa teknologiavalinnoissa julkishallinnon organisaatiot tarvitsevat usean eri osapuolen tietämystä ja osallistumista. Kuitenkin, jos digitaalista transformaatiota toteutetaan perinteisellä teknologialla, osapuolet ovat pääosin organisaation sisäisiä ja jos sitä toteutetaan orastavilla teknologioilla, ulkopuolisten osapuolten merkitys korostuu. Tuloksista löytyi tärkeä keskeinen toimija, joka vie läpi digitaalista murrosta johdon ja loppukäyttäjien kanssa. Toimijalle kertyy tärkeää tässä yhteydessä tietoa liiketoimintaprosesseista ja eri teknologioista. Väitöskirja tuottaa uutta teoreettista ymmärrystä digitaalisesta murroksesta. Samalla se lisää johdon käytännön ymmärrystä keskeisen toimijan tärkeydestä, joka läpivie digitaalista murrosta julkishallinnon organisaatiossa. Väitöskirjassa esitetään myös, kuinka tämä toimija saa tietämystä ja kehitysajatuksia liiketoimintaprosessien digitalisoinnista eri teknologioilla.
Description
The public defense on 27th March 2020 at 1 p.m. (13:00) will be organized via remote technology. Only remote access is available, please, find the address here: https://aalto.zoom.us/j/652097419 (For more information about Zoom, please, visit: https://www.aalto.fi/en/services/zoom-quick-guide)
Supervising professor
Rossi, Matti, Prof, Aalto University, Department of Information and Service Management, Finland
Thesis advisor
Hallikainen, Petri, Dr., University of Sydney, Australia
Keywords
digital transformation, public sector, emerging technologies, organisational design, organisational learning, digitaalinen murros, julkishallinto, orastavat teknologiat, organisaatiosuunnittelu, organisaatio-oppi
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Paavola, Risto; Hallikainen, Petri. Antecedents for successful collaboration in requirements engineering. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 2016, volume 46, issue 3, pages 353-370.
    DOI: 10.1108/VJIKMS-03-2016-0013 View at publisher
  • [Publication 2]: Paavola, Risto; Hallikainen, Petri; Elbanna, Amany. Role of middle managers in modular digital transformation: The case of Servu. In proceedings of the 25th European Conference on Information Systems (ECIS), Guimarães, Portugal, June 5-10, 2017. Pages 887-903.
  • [Publication 3]: Paavola, Risto. Adopting emerging technology in public sector: A case of the contactless payment system for pupils in elementary schools. 2019. Accepted to 10th Scandinavian Conference on Information Systems, Nokia, Finland.
  • [Publication 4]: Hallikainen, Petri; Paavola, Risto; Pan, Shan L. IoT for smart government: Boundary activities facilitate IoT adoption for elderly care in the public sector. Pre-conference work-shop of ECIS 2019 (Sustainable Development Goals in IS research), Stockholm.
Citation