Botit ja informaatiovaikuttaminen Twitterissä vuoden 2021 kuntavaaleissa - ELEBOT-2021-hanke

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
25
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 7/2021
Abstract
Sosiaalisessa mediassa toimivia automatisoituja botteja on viime vuosina käytetty vaalivaikuttamisen välineenä ympäri maailmaa. Aalto yliopiston Tietotekniikan laitoksen ja Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijoiden yhteisessä ELEBOT-2021-hankkeessa tutkittiin Twitterissä esiintyvää automatisoitua toimintaa vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä. Hanke selvitti myös sitä, missä määrin kuntavaalien alla käydyssä poliittisessa keskustelussa esiintyy pysäytettyjä tilejä, jotka on jäädytetty tai poistettu Twitterin toimesta. Pysäytetyt tilit liittyvät yleensä joko häiritsevään tai muuhun Twitterin kieltämään käytökseen. Aineisto kerättiin Twitterin ohjelmointirajapinnasta touko- ja kesäkuun 2021 välisenä aikana. Tuloksia verrattiin myös vuoden 2019 eduskuntavaalien alla kerättyyn aineistoon. Bottien tunnistamiseen hyödynnettiin kansainvälisissä tutkimuksissa käytettyä Botometer-työkalua, joka tunnistaa bottien kaltaisia tilejä pääasiassa käyttäjien profiilitietojen perusteella. Sekä bottien kaltaisia että pysäytettyjä tilejä esiintyi vähän ja niiden vaikuttavuus jäi matalalle tasolle. Asiassa ei ole tapahtunut suurta muutosta vuoden 2019 eduskuntavaaleihin verrattuna, sillä bottityyppisten tilien määrä ja vaikuttavuus oli myös tuolloin vähäistä. Raportti selvitti myös bottien ja pysäytettyjen tilien yhteyttä erilaisiin mielipidekupliin. Mielipidekuplia syntyy, mikäli poliittiset asenteet ovat polarisoituneet niin, että ihmiset jakautuvat mielipiteiltään vastakkaisiin leireihin. Aiempien tutkimusten mukaan mielipidekuplat voivat olla alttiita bottien vaikutusyrityksille. Raportissa tarkasteltiin kuplia, jotka liittyvät suurimpiin puoleisiin sekä kahteen temaattiseen kokonaisuuteen, ilmastonmuutokseen ja ympäristöön sekä maahanmuuttoon. Analyysi paljasti, että bottien kaltaiset tilit olivat yleisimpiä kuplissa, joissa kannatetaan perussuomalaisia ja kokoomusta sekä vastustetaan vihreitä ja vasemmistopuolueita. Bottien kaltaiset tilit olivat yleisempiä myös ilmastopolitiikkaan ja maahanmuuttoon kriittisesti kuin positiivisesti suhtautuvien joukossa. Pysäytettyjä tilejä esiintyi kuntavaalien yhteydessä hyvin vähän. Sen sijaan 2019 eduskuntavaalien aikaan pysäytetyt tilit olivat yliedustettuina niin sanotussa oikeistokuplassa. Tulokset ovat vertailukelpoisia suhteessa kansainvälisiin verrokkitutkimuksiin, mutta bottien automaattiseen tunnistamiseen liittyy teknisiä haasteita. Jatkossa olisikin tärkeää kehittää työkalu suomen kieltä käyttävien bottien tunnistamiseen, jotta bottien määrää ja toimintaa voidaan paremmin seurata tulevien vaalien yhteydessä. ELEBOT-2021 -hankkeen rahoittajana toimi Oikeusministeriö

Description
Keywords
informaatiovaikuttaminen, botit, vaalit, disinformaatio, polarisaatio, kaikukammiot
Other note
Citation