Energialuokan vaikutus asunto-osakkeen markkina-arvoon

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-05-18
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
57
Series
Abstract
Energiatodistus perustuu lakiin ja se on otettu käyttöön Suomessa asteittain vuodesta 2008 alkaen. Rakennuksen energiatodistus on pakollinen kaikissa EU-maissa, mutta se on toteutettu kansallisesti. Energiatodistuksessa lasketaan rakennukselle sen ominaisuuksien perusteella energialuokka, joka kuvaa kohteen energiatehokkuutta. Rakennusten energiatehokkuutta koskevien säännösten pyrkimyksenä on hillitä niiden kokonaisenergiankulutusta. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, mitä eri energiatehokkuusluokkien arvoja myynnissä olevilla asunnoilla on ja kuinka suuri merkitys kohteen energialuokalla on kohteesta pyydettävään hintaan. Lisäksi pyritään selvittämään energiatodistuksen ja pyyntihinnan välinen korrelaatio. Tutkimus suoritettiin käyttämällä kvantitatiivista tutkimusotetta, joka jakautui teoria- ja empiiriseen osuuteen. Näin muodostettiin asuntojen pyyntihintoihin pohjautuva regressioanalyysi käyttäen aineistona oikotie.fi-palvelusta 18.11.2014–27.1.2015 kerättyjen ennalta tietyille Helsingin postinumeroalueille rajattujen myynti-ilmoitusten tietoja. Aineiston kokonaislaajuus ennen karsintaa oli 1019 ilmoitusta. Tutkimuksessa muodostettiin hintamalli, jonka pohjalta selvitettiin vastaukset tutkimuskysymyksiin. Tutkimustulosten mukaan rakennuksen energialuokalla voidaan nähdä olevan vaikutusta asunto-osakkeen markkina-arvoon. Tutkimuksen regressioanalyysissä yhdistettiin energialuokat A–C, D–E ja F–G. Yhdistetty energialuokka A–C saa 4,1 % korkeampia arvoja kuin yhdistetty energialuokka D–E. Yhdistetyn energialuokan F–G todettiin olevan ns. proxy-muuttuja, jolloin sen todellista vaikutusta asunto-osakkeen markkina-arvoon ei pystytty tutkimaan. Energialuokan vaikutus asunnon pyyntihintaan on suurempi, kuin mitä energiankulutuksen ja -hinnan perusteella laskettaessa pitäisi olla. Markkinat vaikuttaisivat siis ylihinnoittelevan energialuokan merkityksen asunto-osakkeen hinnanmäärityksessä. Energialuokka voidaan nähdä asunnon hinnan muodostuksen arvotekijänä markkinahintaa muodostettaessa. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää kiinteistövälittäjät tehdessään arviointeja.

The energy certificate is based on law and it has been used in Finland since 2008. The energy cer-tificate for buildings is mandatory in all EU countries, but it is implemented nationally. The energy efficiency class is counted for every building based on its’ features. The energy efficiency class describes the energy efficiency of the building. Pursuit of the regulations is to curb the total energy consumption. The aim of the study was to examine what energy efficiency classes are used for the apartments on the market and how the energy efficiency classes influence with the asking prices of the apart-ments. Also the aim is to determine the correlation between the energy performance certificate and the asking price of the apartments. The study is conducted using the quantitative research approach. The chosen framework is divided in two sections: theoretical and empiric section. The regression analysis was executed based on asking prices of apartments collected from oikotie.fi website. The collection was made between 18.11.2014–27.1.2015 from the certain postal code areas in Helsinki. The research data consisted of 1019 sale notices of the apartments. A price model was formed and based on that model, the answers of the research problems were examined. The results show that the energy efficiency class of the building impact to the prices of the apart-ments. Energy efficiency classes A–C, D–E and F–G were combined for the regression analysis. Combined energy efficiency class A–C gets 4,1 % higher values than combined efficiency energy class D–E. Combined energy efficiency class F–G was found to be the so-called proxy variable. Because of that the actual impact on the apartment market value could not be investigated. The energy efficiency class has a stronger increasing effect to the market value of apartments than it should be, based on the results from energy use and energy price calculations. It looks like that the market overprices the importance of the energy efficiency class when pricing the apartments. The energy efficiency class can be seen as a one of the value factor by market price formation. The results presented in this study can be used by the real estate brokers for the price assessments.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Hiironen, Juhana
Keywords
energialuokka, asuinhuoneiston arvo, energiatodistus, asunto-osake
Other note
Citation