Production planning of a valve factory

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
110 + [11]
Series
Abstract
The aim of this thesis was to plan a valve assembly process and layout for a new factory. Moreover, so-called green stream products were defined according to the Glenday Sieve analysis for the product range, which helps to define these products. The criteria in the analysis were the assembly processes of valves. The target for the green stream is to operate as an effective and predictable production. Thus, the assembly processes of the products of the green stream were analysed and cycle times were measured. The results of the cycle times were analysed using statistical methods, and the capacity requirement of the green stream further specified using the results of the analysis. Attention was also paid to the variability of the cycle times. The lean methods in the production planning were also examined, because lean production will be implemented in the new factory. The new assembly process is a pull system -the last phase of the assembly process, pressure and leakage testing, pulls work through the process. There are buffers in the process. The sizes of the buffers were defined by optimizing the lead time and efficiency of the process. In addition, simulation was used to identify the optimum size of the buffers. The result of the simulation study confirmed that the process works effectively with very small buffers. The assembly work in the green stream was divided into two phases: preliminary preparation and assembly. This helps to detect problems in the assembly and supports removing the root causes of the problems. A long-term goal is to improve the quality of the parts of the valves and the waiving of the preliminary preparation. A logistics team picks the parts of the valves in the new process and they are also responsible for the inventory management. The new assembly process is flexible and the material flow is clear. The management of the work in process is easy, because of the visualization and the explicit material flow. In the future, the measurement of the production is very important, as it ensures that the development of the process is based on the relevant data. The information of the quality of the parts of the valves and the quality of the process output capability is also obtained by measuring the process.

Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella venttiilikokoonpanon kokoonpanoprosessi uudelle venttiilitehtaalle. Lisäksi tavoitteena oli suunnitella kokoonpanon layout. Tutkimuksessa tuotteistolle tehtiin Glenday Sieve -analyysi, jonka avulla tuotteista määriteltiin ns. vihreän virran tuotteet. Analyysissä kriteereinä käytettiin venttiilien kokoonpanovaiheiden hallittavuutta. Vihreän virran tavoitteena on toimia tehokkaana ja ennustettavana tuotantona. Vihreän virran tuotteiden kokoonpanovaiheet analysoitiin ja kokoonpanoprosessin vaiheajat mitattiin. Mittaustulokset analysoitiin tilastollisin menetelmin ja vaihtelu otettiin myös huomioon kapasiteetin mitoituksessa. Tulosten avulla määritettiin vihreän virran kapasiteettitarve eli työpisteiden tarve. Lean-periaatteiden huomioiminen tuotannonsuunnittelussa oli tärkeää, sillä uudelle tehtaalle implementoidaan lean-tuotannon periaatteita. Kokoonpanonprosessin imu muodostuu sen viimeisestä vaiheesta koeponnistuksesta ja lopputarkastuksesta. Prosessivaiheiden välissä olevien puskurivarastojen mitoitus oli tärkeä osa tutkimusta, jotta prosessin läpimenoaika ja tehokkuus voitiin optimoida. Puskurivarastojen koon määrittämisessä hyödynnettiin kokoonpanoprosessin simulointia. Simulointitutkimuksen tulos vahvisti, että prosessi toimii tehokkaasti erittäin pienillä puskurivarastoilla. Vihreän virran kokoonpanossa kokoonpanotyötä jaettiin useampaan vaiheeseen. Erityisesti kokoonpanon jakaminen esivalmisteluun ja kokoonpanoon tukee ongelmien havaitsemista ja niiden juurisyiden poistamista. Pitkän ajan tavoitteena on parantaa venttiilien osien laatua ja luopua esivalmistelusta. Vastaavasti keräily tehdään uudessa prosessissa logistiikkatiimin toimesta. Tällä tavoin varastonhallinta saatiin yhden tiimin tehtäväksi. Uudesta kokoonpanoprosessista saatiin joustava ja materiaalivirroiltaan selkeä. Visualisoinnin ja selkeän materiaalivirran ansiosta myös keskeneräisen tuotannon hallinta helpottuu uudella tehtaalla. Tuotannon mittaaminen tulevaisuudessa on tärkeää, jotta prosessia voidaan kehittää todellisuuteen perustuvan tiedon perusteella. Mittaamalla saadaan myös tietoa osien laadun parantumisesta sekä itse prosessin laaduntuottokyvystä.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Vilén, Mika
Keywords
production planning, tuotannonsuunnittelu, valve, venttiili, Glenday Sieve -analysis, Glenday Sieve -analyysi, layout, layout, simulation, simulointi, assembly, kokoonpano
Other note
Citation