Analyzing performance of telecommunications software in an emulator environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
89 s. + liitt. 13
Series
Abstract
Työssä on tutkittu emulaattoriympäristön hyödyntämistä tietoliikenneohjelmistojen suorituskyvyn analysoinnissa. Aihetta käsitellään Nokia DX 200 ohjelmistojen kannalta. Työn osana tutkittiin minkälaisia suorituskyvyn analysointiin soveltuvia ohjelmistoja oli saatavilla ja tavoitteena oli löytää profilointiohjelmisto, joka on yhteensopiva emulaattoriympäristön kanssa. Pääpaino työssä on käytännön mittauksilla. Työssä on pyritty selvittämään kuinka hyvin emulaattoriympäristössä tehtyjen mittausten tulokset vastaavat DX 200 ympäristössä tehtyjen mittausten tuloksia. Mittauksissa esiin tulleet emulaattoriympäristön rajoitukset on tunnistettu ja niiden vaikutukset on otettu huomioon tuloksia analysoitaessa. Mitattavaksi ohjelmaksi valittiin MAP-protokollaohjelmisto. Työssä tuli esiin sekä menetelmää puoltavia että sitä vastaan olevia seikkoja. Hyödyntämällä emulaattoriympäristöä suorituskyvyn analysoinnissa ohjelmistoista on mahdollista löytää pullonkauloja aiempaa helpommin. Toisaalta emulaattoriympäristön ja DX 200 ympäristön välillä on niin suuria eroja, että tulokset voivat olla harhaanjohtavia. Tulosten varmistamiseksi emulaattoriympäristössä tehtyjen mittausten tueksi tarvitaan myös DX 200 ympäristössä tehtäviä mittauksia.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Einamo, Kari
Keywords
performance analysis, suorituskyky, software, suorituskyvyn analysointi, profiler, ohjelmisto, measurement, profilointi, emulator, mittaaminen, DX 200, emulaattori, MAP, VTune, QTime
Other note
Citation