Pyöräliikenteen edistäminen Helsingin seudulla – paikkatietotarkastelu pyöräliikenteen potentiaalin tunnistamiseksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-01-28
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
63 + 44
Series
Abstract
Pyöräliikenteen rooli osana liikenteen päästöjen vähentämistä ja kansanterveyden parantamista on laajalti tunnistettu. Useat kunnat ja valtio ovat alkaneet investoida pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen. Osalla Helsingin seudun kunnista on tunnistettuna toimenpiteet pyöräliikenteen edistämiselle, mutta suurin osa on vasta aloittanut suunnittelunsa. Tämä diplomityö on osa MAL 2019 -liikennejärjestelmäsuunnittelun taustaselvityksiä, ja siinä on selvitetty missä ja miten pyöräliikenteen olosuhteita tulisi kehittää Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Siuntion, Tuusulan, Vantaan ja Vihdin alueilla. Paikkatietotarkastelussa tarkastellaan yksinkertaistettuna väestön spatiaalista suhdetta arkipäiväisiin liikkumisen kohteisiin suhteutettuna keskiarvollisiin pyöräliikenteen matkan pituuksiin. Tarkastelun avulla on tunnistettu ne alueet, joissa ihmisillä on parhaimmat mahdollisuudet tyydyttää liikkumistarpeensa pyörällä. Tätä tietoa tulee käyttää tarkemman suunnittelun tukena. Tarkastelussa ei huomioida pyöräliikenteen infrastruktuurin nykytilaa, sen tarjoamia liikkumisen mahdollisuuksia tai vastaavasti sen aiheuttamia esteitä. Työssä kehitettiin pyöräilyn potentiaalille paikkaan sidottu indeksi. Indeksitarkastelun tulokset osittavat, että potentiaalisimmat alueet pyöräliikenteen kannalta löytyvät lähes poikkeuksetta tarkastelualueen kuntien keskuksista ja alakeskuksista. Yleistyksenä voidaan sanoa, että pyöräliikenteelle on helpompaa luoda suotuisat olosuhteet tiiviimmässä kaupunkiympäristössä kuin maaseutumaisemmassa ympäristössä, ja siitä johtuen myös suurin potentiaali keskittyy pitkälti kuntien keskuksiin. Varmuudella voidaan todeta, että jokaisella tarkastelualueen kunnalla on paljon pyöräliikenteen infrastruktuuria, mikä vaatii parantamista ja useita kohteita, joista se puutuu kokonaan. Pyöräliikenteen olosuhteiden parantaminen vaatii merkittäviä panostuksia koko seudulla, ja ne ovat välttämättömiä, kun pyöräliikenteen kulkutapaosuutta halutaan kasvattaa.

The role of cycling as part of reducing traffic emissions and improving public health has been widely recognized. Several Finnish municipalities and the state have started investing in improving the conditions for cycling. Some of the municipalities in the Helsinki region have already identified means for their cycling promoting but most municipalities have barely gotten started. This master's thesis functions as a background study for the MAL 2019 transportation system plan. The study describes where and how cycling conditions should be developed in Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa and Vihti areas. The GIS-analysis on which the study is based on compares the spatial relationship between population and services and the average distances traveled by bike. The analysis identified the areas where people have the best chance of satisfying their mobility needs by bike. This information will be used in the planning prosses by the municipalities as a support tool in cycling related transportation planning. The GIS-analysis does not take into account the current state of the cycling infrastructure and the negative or positive impacts caused by it. The results of the index show that the most potential areas for cycling are often located in the central areas of the municipalities and in the near proximity of them. Generally, it can be said that it is easier to create favorable conditions for cycling in an urban environment than in a more rural environment. It can with certainty be said that each municipality has a lot of cycling infrastructure which requires improvements and several areas where there is a total lack of proper cycling infrastructure. Improving cycling conditions requires significant investments throughout the whole region and the investments are inevitable in the strive to increase the modal share of cycling.
Description
Supervisor
Kyttä, Marketta
Thesis advisor
Granberg, Mette
Keywords
pyöräliikenne, paikkatieto, GIS, liikennejärjestelmä
Other note
Citation