Hydrometallurgical recovery of platinum group metals

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Technology | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
80
Series
Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY, 17/2012
Abstract
The demand for platinum group metals (PGMs) has been rising significantly for the last few decades as the metals have become very important for the today’s society. They are used in pollution control and also in many other applications where their unique properties are needed. It seems that the trend is towards even further increase in the consumption due to tightening emission standards and new energy sources. The supply of PGMs is limited as they only exist in a larger scale in South Africa and Russia. As the end products where PGMs are used are scattered around the globe, the recycling of the metals at these locations also seems attractive. This literature review focuses on the extraction and separation processes used in the platinum group metals industry nowadays. The information available is partly limited as companies are not willing to give their secrets away. Most of the processes reviewed are meant for primary metals processing, but some of them are also used to recycle PGMs from secondary sources. The number of specific processes proposed in the literature is high, but most of these processes are however mainly modifications from existing processes and based on the same principles. Differences in the used raw material lead to clear differences in the used process chemistry and technology when producing platinum group metals. As more metals are present, usually a more complex process chain has to be utilized. The process chemistry has to adapt easily to small changes in order to make the process profitable. In this report some of the commercially available processes were reviewed as well as some of the processes proposed in the literature. No one outstanding process stood out, but many processes have advantages that can be employed when processing some certain ore or secondary material. The modern process technology employing ion exchange and molecular recognition appears to be more flexible considering the raw material. This has been one of the reasons besides faster and more efficient operation, why the traditional processing methods have been replaced by the modern refining processes.

Platinaryhmän metallien kysyntä on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana. Tänä aikana metalleista on tullut erityisen tärkeitä yhteiskunnalle niiden ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta. Platinaryhmän metalleja käytetään hyödyksi mm. päästöjen vähentämisessä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kysyntä jatkaa kasvua myös tulevaisuudessa kiristyvien päästömääräysten ja uusien energiamuotojen myötä. Platinaryhmän metallien tuotanto on rajoittunut pääasiassa Etelä-Afrikkaan ja Venäjälle. Lopputuotteet, joihin platinaryhmän metalleja käytetään, leviävät kuitenkin ympäri maailmaa, joten niiden kierrätys käyttöpaikan lähellä olisi houkuttelevaa. Tässä kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan platinaryhmän metallien valmistusprosesseihin. Saatavilla oleva informaatio on osittain rajoitettua, sillä yritykset eivät ole halukkaita luovuttamaan kilpailuetua tuovia salaisuuksia kilpailijoilleen. Useimmat käsitellyt prosessit on tarkoitettu metallinvalmistukseen primääriraaka-aineista, mutta joitakin voidaan käyttää myös platinaryhmän metallien kierrätykseen sekundääriraaka-aineista. Kirjallisuudesta löytyvien prosessien määrä on suuri, mutta useimmat niistä ovat variaatioita jo olemassa olevista prosesseista ja perustuvat samoihin periaatteisiin. Erot käytetyssä raaka-aineessa johtavat selviin eroihin prosessikemiassa ja tekniikassa. Kun useampia metalleja on läsnä, joudutaan yleensä käyttämään monimutkaisempia prosessiketjuja. Prosessikemia täytyy olla helposti sovitettavissa pieniin muutoksiin, jotta toiminta saadaan kannattavaksi. Tässä raportissa käydään läpi muutamia kaupallisesti käytössä olevia prosesseja, sekä joitakin kirjallisuudessa esitettyjä prosesseja. Yhtä tiettyä ylitse muiden olevaa prosessia ei noussut esiin, mutta useilla prosesseilla on etunsa, joita voitaisiin hyödyntää tiettyä malmia tai sekundäärimateriaalia hyödynnettäessä. Modernit prosessiteknologiat, jotka hyödyntävät ioninvaihtoa tai molekyylintunnistusta, vaikuttavat olevan joustavampia raaka-aineen suhteen. Tämä on ollut yksi syy, miksi perinteisiä prosessitekniikoita on korvattu moderneilla prosesseilla.
Description
Keywords
platinum, PGM, refining, recovery, catalyst, catalytic converter, platina, PGM, valmistus, talteenotto, katalyytti, katalysaattori
Other note
Citation