Hydrometallurgiset erotusmenetelmät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Kemian laitetekniikka
Mcode
Kem-42
Degree programme
Language
fi
Pages
xii + 107
Series
Abstract
Hydrometallurgy is a technique used in the mining industry for separation of metals from ores. Hydrometallurgy is based on the use of hydrochemistry. Usually hydrometallurgy is divided into two areas: the leaching of the ore and the separation of the dissolved materials from the aqueous solution. The removed materials can be either impurities or the actual metal being recovered. The same separation methods are being used in both cases. Most common methods used in hydrometallurgical separation are crystallization, precipitation, ion exchange and liquid-liquid extraction. In addition, cementation and electro winning are being used as well. Purpose of this work was to introduce the basic theory and modelling of these separation methods. Empirical simulation models for crystallization and ion exchange processes were created also. The simulation models used empirical equations in order to minimize the computing times. Both models were designed to simulate a continuous process based on experimental data. They estimate the necessary volume and number of units for a specific input flow rate and concentration. Cost functions were also included in the models to estimate the capital costs of the equipment. Crystallizer model was based on the ideal MSMPR-assumption and the ion exchangers were assumed to have fixed beds. The effluent concentration of an ion exchanger was presumed to follow the Bohart-Adams solution. In the lack of reference values the accuracy of the models could not be estimated but test simulations with fictitious test values show that the models are quite suitable for fitting the experimental data.

Hydrometallurgia on kaivosteollisuudessa käytetty tekniikka, joka tarkoittaa hydrokemian käyttää erotettaessa metalleja malmista. Tyypillisesti hydrometallurgia jaetaan kahteen alueeseen: malmin liuotukseen ja liuenneiden aineiden poistamiseen vesiliuoksesta. Poistettava aine voi olla joko epäpuhtaus tai talteenotettava metalli. Molempien poistamiseen käytetään samoja menetelmiä ja puhutaan yleisesti hydrometallurgisista erotusmenetelmistä. Yleisimmin käytettyjä hydrometallurgian erotusmenetelmiä ovat kiteytys, saostus, ioninvaihto sekä neste-nesteuutto. Näiden ohella käytetään myös sementaatiota ja talteenottoelektrolyysiä. Tämän työn tarkoituksena on esitellä edellä mainitut erotusmenetelmät, sekä luoda katsaus neljän ensin mainitun mallinnuksessa käytettäviin tekniikoihin. Lisäksi tehtiin empiirisiin yhtälöihin perustuvat simulointimallit kiteyttimelle ja ioninvaihtimelle Mathworks-yhtiön Matlab-ohjelmaa käyttäen. Empiiristen yhtälöiden käyttöön päädyttiin, koska mallien laskenta-ajat haluttiin pitää mahdollisimman lyhyinä. Molemmat mallit simuloivat koetulosten perusteella jatkuvatoimisten laitteiden toimintaa ja arvioivat vaaditun laitetilavuuden ja laitemäärän tietylle syöttövirran määrälle sekä konsentraatiolle. Lisäksi malleihin sisällytettiin yksinkertaiset kustannusfunktiot kuvaamaan laitteiden pääomakustannuksia. Kiteytinmalli tehtiin ideaaliseen MSMPR-oletukseen perustuen ja ioninvaihtimien oletettiin olevan kiinteäkerroksisia, jolloin niiden ulostulokonsentraatioiden selvittämiseksi käytettiin Bohart-Adams-mallin antamaa ratkaisua. Referenssiarvojen puuttuessa mallien tarkkuudesta ei saatu tietoa, mutta keksityillä arvoilla tehtyjen koesimulointien perusteella mallien todettiin soveltuvan koepisteiden sovitukseen.
Description
Supervisor
Alopaeus, Ville
Thesis advisor
Suntio, Ville
Rintala, Lotta
Keywords
hydrometallurgy, hydrometallurgia, recovery, liuospuhdistus, separation, talteenotto, modeling, mallinnus
Other note
Citation