Serious game as a tool for envisioning alternative sustainable futures – An action research study on the Tivoli Utopia discussion game

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Varjus
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Creative Sustainability
Language
en
Pages
133+15
Series
Abstract
In my thesis I am presenting a particular serious design game, the Tivoli Utopia Discussion Game (henceforth the Tivoli Utopia), which creates a participatory experience about futures envisioning. In my thesis research I am studying and analysing the playing experience and capabilities of the Tivoli Utopia from the empirical point of view. My design research work touches the transition design, which focuses on the societal transition towards the sustainable futures (Irwin et al. 2015, 8). Nonetheless, the work addresses more tightly two other research areas that are also linked to the transistion design: futures studies and game studies. What makes this research relevant, even though the futures-oriented games are researched widely in general, is that as the transition design is still an emergent discipline, a complimentary research is required to scale and deepen the research areas of it. My initial research question focuses on the Tivoli Utopia’s capabilities as a tool for envisioning alternative sustainable futures with the aimed core audience, 10-20 years old young. In order to cover the research question it is investigated through three lenses i.e. objectives: 1) To explore how the Tivoli Utopia performs as a gamified experience, 2) To find out how potential future envisioning tool the Tivoli Utopia is, and 3) To validate how the Tivoli Utopia is able to convey the sustainability message. The data collection of my study focuses in utilising three data collection methods: observations, questionnaires and focus group discussions. After gathering the data the objectives are investigated by using the affinity diagram as a tool for conducting the data analysis. In practise, three affinity diagrams are composed, each investigating its own research objective. This thesis makes a twofold contribution. Firstly, it presents a design, the Tivoli Utopia, as a tool for envisioning alternative sustainable futures. Secondly, the work contributes to the academic discussion on the futures-oriented, serious games by presenting empirical material and providing an exemplar of the combination of game design and futures studies. I am also aiming to bring new information for the design practitioners and the scholars driven by the interest towards games, futures and sustainability. This information is accompanied by a set of design drivers for a sustainability and futures related serious games and practical game design guidelines for futures envisioning game design. This study identifies seven design drivers. The design drivers in relation to (serious) gaming: 1) Emphasise the quality of the experience and make it fun, 2) Concentrate on making the game dynamics and elements fluent and 3) Support the facilitator(s) role to create a motivated and inspirational experience. The drivers in relation to visioning: 4) Make it low-threshold and enlightening for the players to vision futures and 5) Underline the fact that the future does not just happen but is instead something we all can affect on. The drivers in relation to sustainability: 6) Acknowledge the different mindsets towards sustainability and 7) Emphasise all the levels of sustainability. I am also presenting practical game design guidelines to inspire and explain how futures envisioning could be implemented in game design process. The main finding is that the Tivoli Utopia succeeds in being a potential tool for educating and learning about alternative sustainable futures. It supports students own imagination in a desired way; nudging the thinking from the present time towards the futures and utopias that are not dependent on today’s laws and restrictions. The whole game experience strengthens the feeling that the future doesn’t just happen but everyone is capable to influence our common future.

Opinnäytetyössä esitellään hyöty- ja muotoilupeli Tivoli Utopia keskustelupeli (Tivoli Utopia), joka luo osallistavan kokemuksen tulevaisuuksien visioinnista. Tutkimus keskittyy pelikokemuksen havainnointiin ja analysointiin kokemusperäisestä näkökulmasta. Opinnäytetyö koskettaa siirtymämuotoilua (transition design), joka keskittyy yhteiskunnalliseen muutokseen kohti kestäviä tulevaisuuksia (Irwin et al. 2015, 8). Kuitenkin, tämä työ keskittyy kahteen tutkimusalaan, jotka ovat niin ikään linkittyneitä siirtymämuotoiluun: tulevaisuudentukimukseen ja pelitutkimukseen. Tämän tutkimuksen kannalta merkityksellistä on – siitä huolimatta, että tulevaisuusorientoituneita pelejä on tutkittu laajasti – se, että siirtymämuotoilun ollessa nouseva tieteenala täydentävää tutkimusta tarvitaan sen skaalaamiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Tutkimuskysymys keskittyy Tivoli Utopian mahdollisuuksiin ja valmiuksiin toimia kestävien tulevaisuuksien visioinnin työkaluna, kohdeyleisönä olevien 10-20 -vuotiaiden nuorten kanssa. Opinnäytetyössä tutkimuskysymystä tarkastellaan kolmen linssin, eli objektiivin kautta: 1) Tutkitaan, miten Tivoli Utopia toimii pelillisenä kokemuksena, 2) Selvitetään, miten potentiaalinen Tivoli Utopia on tulevaisuuksien visiointityökaluna ja 3) Validoidaan Tivoli Utopian kykyä välittää kestävyysajattelua. Opinnäytetyön data-aineisto on kerätty hyödyntämällä kolmea metodia: observointia, kyselytutkimusta ja fokusryhmä keskustelua. Data-aineiston kerryttämisen jälkeen objektiiveja tutkitaan ryhmittelykaaviotekniikan avulla. Käytännössä, kolme ryhmittelykaaviota luodaan siten, että jokainen keskittyy omaan objektiiviinsa. Opinnäytetyöllä on sekä teoreettisia että käytännöllisiä kontribuutioita. Ensiksi se esittelee Tivoli Utopian kestävien tulevaisuuksien visiointityökaluna. Toiseksi se osallistuu akateemiseen keskusteluun tulevaisuusorientoituneista hyötypeleistä esittelemällä empiiristä tutkimusmateriaalia ja tarjoamalla esimerkin pelimuotoilun ja tulevaisuudentutkimuksen yhdistämisestä. Opinnäytetyön tavoitteena on myös tuottaa uutta tietoa suunnittelijoille ja tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita pelillisyydestä, tulevaisuuksista ja kestävyysajattelusta. Tämä tieto on muotoiltu kestävyys- ja tulevaisuusajatteluun tähtäävien hyötypelien suunnitteluajureiksi sekä käytännöllisiksi tulevaisuuksien visioinnin pelisuunnitteluohjeiksi. Aineistosta tunnistetaan yhteensä seitsemän suunnitteluajuria. Suunnitteluajurit liittyen pelillisyyteen: 1) Korosta pelikokemuksen laadukkuutta ja positiivista luonnetta, 2) Keskity pelidynamiikan ja elementtien sujuvuuteen, 3) Tue fasilitaattorin roolia luoda motivoiva ja inspiroiva kokemus. Suunnitteluajurit liittyen visiointiin: 4) Tee tulevaisuuden visioinnista matalan kynnyksen oivalluttava kokemus ja 5) Tuo vahvasti esiin se, että tulevaisuus ei vain tapahdu vaan on sen sijaan jotain, johon kaikki voivat vaikuttaa. Suunnitteluajurit liittyen kestävyysajatteluun: 6) Tiedosta pelaajien erilaiset ennakkoasenteet ja ajattelutavat kestävyysajattelun suhteen ja 7) Painota kaikkia eri kestävyyden tasoja. Näiden suunnitteluajureiden lisäksi esitellään käytännön ohjeet, jotka kuvaavat sitä, miten tulevaisuuksien visiointi voidaan implementoida hyöty- tai muotoilupelien suunnitteluun. Opinnäytetyön keskeinen löydös on se, että Tivoli Utopia on potentiaalinen opetuksen ja oppimisen väline vaihtoehtoisten kestävien tulevaisuuksien visioinnissa. Se tukee oppilaan omaa mielikuvitusta halutulla tavalla; Tuupaten ajattelua nykyhetkestä kohti tulevaisuuksia ja utopioita, jotka eivät ole riippuvaisia tämän päivän laeista ja rajoitteista. Pelikokemus kokonaisuudessaan vahvistaa tunnetta siitä, että yhteinen tulevaisuutemme ei vain tapahdu, vaan voimme kaikki vaikuttaa siihen.
Description
Supervisor
Jalas, Mikko
Thesis advisor
Gaziulusoy, Idil
Keywords
sustainable design, gamification, futures studies, transition design, serious game, mixed method
Other note
Citation