Sähkön kysyntäjoustokohteiden mahdollisuudet Suomen teollisuudessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-08-25
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
109 + 1
Series
Abstract
Sähkön kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön hetkellistä vähentämistä tai käytön siirtämistä korkean sähkönkulutuksen ja -hinnan käyttötunneilta edullisempaan ajankohtaan. Kysyntäjoustoa voidaan hyödyntää sähköverkon tehotasapainon hallinnassa ja kulutushuippujen leikkaamisessa. Suomen teollisuus vastaa lähes puolesta koko Suomen sähkönkulutuksesta, minkä takia teollisuudessa on paljon potentiaalia kysyntäjoustoon. Tässä työssä tutkitaan Suomen teollisuuden mahdollisuuksia osallistua kysyntäjoustoon. Kysyntäjoustopotentiaalin selvittämiseksi työssä haastateltiin 12 yritystä ja yhtä kuntayhtymää. Lisäksi työssä tehtiin kasvihuonepuutarhalle case-tutkimus, jossa selvitettiin tarkemmin kysyntäjouston kannattavuutta ja toteutettavuutta. Tämän työn yrityshaastatteluissa löydettiin nykyisessä sähkömarkkinatilanteessa hyödyntämätöntä kysyntäjoustopotentiaalia useilta uusilta aloilta. Lisäksi yrityshaastatteluissa tunnistettiin uutta kysyntäjoustopotentiaalia perinteisten metsä-, metallinjalostus- ja kemianteollisuuden alojen yritysten sivuprosesseista. Työssä tehty case-tutkimus osoittaa, että kysyntäjousto on kannattavaa ja että kysyntäjoustoa on mahdollista tehdä uusissa sähkönkulutuskohteissa.

Demand response in the electricity markets can be defined as an act where electricity demand is transferred from high electricity demand and price hours, into more advantageous hours. Demand response can be utilized to reduce the demand peaks and to stabilize the power balance of an electricity system. The electricity consumption of Finnish industry corresponds to almost half of the total electricity consumption in Finland, which is why the industry has a lot of potential for demand response. This thesis studies the possibilities of Finnish industry to participate in demand response. In order to study the demand response potential of Finnish industry, 12 companies and one municipality group were interviewed. Additionally a case-study, where profitability and feasibility was studied in more detail, was conducted for a greenhouse garden. Unutilized demand response potential was found from several new fields in the company interviews. New demand response potential was also found from the side processes of the traditional forest, metal processing and chemical industry companies. The case-study proved that demand response can be made in a profitable way in new electricity consumption targets.
Description
Supervisor
Syri, Sanna
Thesis advisor
Lehtonen, Matti
Patronen, Jenni
Keywords
kysyntäjousto, sähkönkulutuskohde, teollisuus, tehotasapaino, sähkön hankinta, reservi, säädettävyys, demand response, industry, power balance, electricity procurement, reserve, adjustability
Other note
Citation