The effect of job loss on singles' family formation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Economics
Language
en
Pages
22 + 4
Series
Abstract
Previous research has shown that job loss can have long-term impact on income, employment, fertility, and divorce risk, for example. This thesis aims to contribute to the existing literature by estimating the effect of job loss on single men’s and women’s likelihood to find a spouse and have children. The thesis considers everyone who is not married or cohabitating with someone as a single. To assess the effect of job loss on the probability to find a spouse and fertility, workers are assigned to treatment and control groups by their displacement status. A worker is displaced if they lose their job due to a plant closure and non-displaced otherwise. It is assumed that the displacement is independent of worker’s own characteristics, in which case the observed differences between the groups are attributed to the job loss caused by a plant closure. The results indicate that a job displacement decreases both the fertility and the likelihood that a displaced male worker finds a spouse. By the 8th displacement year, 3 fewer children are born per 100 displaced male workers. At the same time, the probability that a displaced male worker finds a spouse is decreased roughly by 1.9 percentage points. The displaced female workers are not less likely to find a partner due to a job loss. The estimates for the effect on the fertility are of comparable size to the estimates in the male sample, but they are not statistically significant.

Edeltävä tutkimus on osoittanut, että työn menettämisellä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia esimerkiksi ansioihin, työllisyyteen, hedelmällisyyteen ja avioeroriskiin. Tämä tutkielma pyrkii täydentämään olemassa olevaa kirjallisuutta estimoimalla työn menettämisen vaikutusta sinkkumiesten ja -naisten mahdollisuuksiin löytää puoliso ja saada lapsia. Tässä tutkielmassa sinkuksi tulkitaan kaikki henkilöt, jotka eivät ole naimisissa tai asu avoliitossa. Jotta työn menetyksen vaikutusta puolison löytymiseen ja hedelmällisyyteen voitaisiin tutkia, työntekijät luokitellaan tutkimus- ja vertailuryhmään sen perusteella, menettivätkö he työpaikkansa toimipaikan sulkeutumisen seurauksena. Toimipaikan sulkeutumisen oletetaan olevan työntekijästä riippumatonta, jolloin havaittavat erot ryhmien välillä voidaan perustella työpaikan menettämisellä. Tutkielman tulosten perusteella työn menetys vähentää sekä sinkkumiesten hedelmällisyyttä että heidän mahdollisuuksiaan löytää puoliso. Kahdeksantena vuonna työn menettämisen jälkeen jokaista sataa työn menettänyttä miestä kohden on syntynyt 3 lasta vähemmän. Samanaikaisesti puolison löytymisen todennäköisyys on pienentynyt noin 1,9 prosenttiyksiköllä. Työnsä menettäneiden naisten todennäköisyys löytää puoliso ei ole pienentynyt. Estimaatit työn menetyksen vaikutuksesta naisten hedelmällisyyteen ovat samaa kokoluokkaa kuin miehillä, mutta ne eivät ole tilastollisesti merkittäviä.
Description
Thesis advisor
Huttunen, Kristiina
Keywords
job loss, fertility, family formation, plant closure
Citation