Parfyymileikkejä jasmiinipensaan juurella – pintasuunnittelulla luotua moniaistisuutta etsimässä

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorLautenbacher, Nathalie
dc.contributor.advisorKivivirta, Kirsi
dc.contributor.authorNiemelä, Iines
dc.contributor.departmentmuofi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorMäkelä, Maarit
dc.date.accessioned2023-01-29T16:11:58Z
dc.date.available2023-01-29T16:11:58Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractParfyymileikkejä jasmiinipensaan juurella – pintasuunnittelulla luotua moniaistisuutta etsimässä on maisterin opinnäyte, joka tutkii moniaistisen pinnan roolia rakennetussa ympäristössä. Opinnäyte jakaantuu kirjalliseen osaaan sekä taiteelliseen produktioon. Tutkimuskysymyksenä on: Kuinka moniaistisuutta voi hyödyntää pintasuunnittelussa merkityksellisten elinympäristöjen saavuttamiseksi? Vastauksia ja pohdintaa kysymykseen liittyen haetaan kirjallisuuskatsauksen, henkilökohtaisen kokemuksen, väri- ja muototutkielman, kolmen taiteilijaesimerkin ja moniaistisen laattateoksen välityksellä. Tutkimuksessa tutustutaan ihmisen aistijärjestelmään ja tapoihin havainnoida rakennettua ympäristöä. Tutkimuksessa syvennytään moniaistisuuden merkitykseen tilakokemuksessa sekä osana taiteellista työskentelyä. Moniaistisuutta lähestytään taiteen keinoin ja tavoitteena on luoda moniaistista pintaa kokonaisvaltaiselle keholliselle kokemukselle. Tämä käytäntölähtöinen tutkimus (practice-based) pyrkii pintasuunnittelun ja keraamisen laattateoksen kautta havainnollistamaan moniaistista pintaa. Tutkimusta tukee autoetnografia, jonka kautta reaaliajassa tapahtuvat tuntemukset sekä lapsuusajan muistot tarjoavat pohjan teoksen visuaaliselle ilmeelle. Tutkimuskohteena käytetty mummola tarjoaa opinnäytteelle kontekstin sekä sitoo teoksen paikkaan ja aikaan henkilökohtaisen historian jatkumossa. Moniaistisuuteen ja muistoihin perustuvan tutkimuksen viitekehyksen keskiössä ovat Juhani Pallasmaan esittämä kritiikki silmän ylivallasta ympäristön havainnoinnissa kirjassaan Ihon silmät: arkkitehtuuri ja aistit (2016), ja muistojen kautta työskentelyn tuoma henkilökohtainen yhteys aiheeseen, jota Denise Ziegler avaa väitöskirjassaan Poeettisen piirteitä, Kuvataiteilijan mimeettinen työskentelytapa (2010). Aistit ja muistot yhdistyvät teoksessa niin kutsutun Proustin ilmiön kautta. Pintasuunnittelussa keskeisimmäksi tavaksi luoda moniaistista pintaa kehittyi aistien herättely mielleyhtymien kautta. Teos ilmentää pohdintoja moniaistisuudesta sekä tarjoaa muistojen välityksellä mahdollisuuden kokea jotakin täysin tuntematonta mutta kenties samaistuttavaa.fi
dc.description.abstractSeekin Scents in the Shadow of a Jasmine Bush - Surface Design as the Basis for Multisensory Environments is a master’s thesis that investigates the role of multisensory surface in the built environment. The thesis is divided into a written part and an artistic production. The research question is: How to use multisensoriality in surface design to achieve meaningful habitats? Answers and reflection related to the question are sought through a literature review, personal experience, color and form study, three artist examples and a multi-sensory tile work. The study introduces the human sensory system and ways of observing the built environment. The research explores the importance of sensorial stimuli in spatial experience and as part of artistic practice. In this thesis multisensoriality is approached through art and the goal is to create a multisensory surface for a holistic bodily experience. This practice-based research aims to illustrate a multi-sensory surface through surface design and ceramic tile work. The study is supported by autoethnographic research. Real-time experiences and childhood memories provide the basis for the work’s visual appearance. The house where my grandparents lived was used as a research subject for multisensorial surfaces. At the same time it contextualizes the ceramic work to a place and time in the continuum of personal history. At the center of the reference framework are Juhani Pallasmaa’s criticism of the supremacy of the eye in the perception of the environment in his book Eyes of the Skin, Architecture and the Senses (1996/2016), and working through memories as the personal connection to the subject, which Denise Ziegler opens up in her dissertation Features of the poetic: the Mimetic Method of the Visual Artist (2010). Senses and memories come together in the work through the so-called Proust phenomenon. In surface design, the most important way to create a multi-sensory surface was to stimulate the senses through associations. The work embodies reflections on multisensoriality and through memories offers the viewer/experiencer an opportunity to experience something completely unknown but perhaps relatable.en
dc.format.extent122 + 2
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/119260
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202301291609
dc.language.isofien
dc.programmeMaster’s Programme in Contemporary Designfi
dc.programme.majorfi
dc.subject.keywordkeramiikkafi
dc.subject.keywordpintasuunnittelufi
dc.subject.keywordmoniaistisuusfi
dc.subject.keywordaistitfi
dc.subject.keywordmuistotfi
dc.subject.keywordtilakokemusfi
dc.titleParfyymileikkejä jasmiinipensaan juurella – pintasuunnittelulla luotua moniaistisuutta etsimässäfi
dc.titleSeekin scents in the shadow of a jasmine bush - Surface design as the basis for multisensory environmentsen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files