Aural identities – Auditive representations of ethnicity in documentary films

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Brunou
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
108
Series
Abstract
In this thesis, I’m discussing the topic of representation in documentary films from the standpoint of audio post production and score music composition. My specific concern is how ethnic and cultural characteristics are expressed and denoted through the narrative conventions of sound design and score music. The case study of this thesis is a feature-length documentary film Between Rings (2014), that was filmed in Zambia by a Finnish-Zambian production crew. Although the topics discussed in this thesis are based on a theoretical framework of academic film studies, I’m also examining practical post production techniques and aural denotative practices related to representing social actors and cultural environments in nonfiction films. Here, my purpose is to provide the reader a comprehensive review of frequently employed methods of auditive narration practices found in contemporary film productions, while addressing the characteristic ethical indifference that has been permeating the auditive signification processes in nonfiction films. It is being noted how audio narration has not been receiving the theoretical attention it deserves, contrary to the abundance of critical discussions related to the topic of visual representation. The aim of the thesis is to present arguments against the persistent notion of sound design and incidental music being essentially non-representative forms of cinematic narration. As long as they are not thought to directly contribute to the depictions of social actors represented in documentary film narratives, their denotative mechanisms will be excluded from the beneficiary influence of critical examination, thus increasing the possibility of misrepresenting individuals and communities depicted in documentary films.

Käsittelen opinnäytetyössäni äänikerronnan ja elokuvamusiikin ilmaisullisia keinoja dokumentaarisen aineiston varaan rakennetuissa elokuvallisissa narratiiveissa. Tutkimuskysymyksenäni on tarkastella miten äänisuunnittelu ja elokuvamusiikki ilmentävät ja merkitsevät etnisiä ja kulttuurillisia ominaispiirteitä dokumenttielokuvissa. Tutkielmani tapaustutkimuksena sekä opinnäytteeni taiteellisena osiona on suomalais-sambialainen dokumenttielokuva Between Rings (2014), joka kuvattiin ja äänitettiin Sambiassa vuosien 2011–2013 aikana. Vaikka tutkimusmetodini perustuvat pääosin akateemisen lähdemateriaalin tarjoamaan teoreettisen viitekehykseen, käsittelen opinnäytteessäni myös erilaisia äänisuunnittelun ja elokuvamusiikin tekniikoita sekä ilmaisullisia konventioita osana dramaturgisesti rakennettua elokuvakerrontaa. Yhtenä työtäni ohjaavana pyrkimyksenä on tarjota lukijalle havainnollinen läpileikkaus aikalaiselokuvien äänellisistä kerrontakeinoista, sekä kartoittaa dokumentaaristen representaatioiden takaa avautuvaa eettistä ongelmakenttää. Tarkastelen lisäksi elokuvaäänen jälkituotantoprosessien käytännönläheisyyttä ja ongelmanratkaisua painottavaa työkulttuuria, sikäli kun se kytkeytyy totuudellisuuden ja autenttisuuden kysymyksiin. Painotan aineistoni analyysissä kuvakerronnan ja äänikerronnan eettistä yhteismitattomuutta, sekä äänen toissijaista asemaa elokuvanteon arvohierarkiassa, mikä heijastuu osaltaan elokuvantekijöiden sisällöllisiin valintoihin ja elokuvan totuusväittämien rakentumiseen jälkituotantovaiheessa. Opinnäytteeni keskeisenä tavoitteena on kyseenalaistaa ja purkaa käsitystä äänisuunnittelusta ja elokuvamusiikista ei-representatiivisina kerrontakeinoina. Niin kauan kuin elokuvaäänen ei koeta vaikuttavan kuvakerronnan tavoin dokumentaaristen narratiivien eettisiin ulottuvuuksiin sekä kysymyksiin autenttisesta todellisuussuhteesta, äänen ja musiikin suhteita elokuvanteosta riippumattomaan todellisuuteen ei voida tyhjentävästi ymmärtää. Joissakin tapauksissa tämä saattaa johtaa väärinymmärryksiin sekä dokumenttielokuvissa kuvattujen kulttuureiden ja tosiasiallisten henkilöiden kaltoinkohteluun, kuten pyrin mainitsemieni esimerkkien avulla osoittamaan.
Description
Supervisor
Ikonen, Antti
Thesis advisor
Takala, Päivi
Keywords
documentary film, representation, sound design, score music, audio post production, authenticity, ethics, ethnicity
Other note
Citation