Tietokannan ja analysointityökalujen kehittäminen piirikorttien tuotantotestereille prosessinparannustarkoitukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Power Electronics
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Piirikorttien valmistuksen ja testauksen laadun seurannassa on monenlaisia haasteita. Piirikorttien toiminnalliset testerit keräävät eriäviä tietoja ja tätä aineistoa ei myöskään analysoida samoilla menetelmillä. Alihankkijoiden eli piirikorttivalmistajien sijainti ympäri maailmaa ei myöskään osaltaan helpota tilannetta, jolloin tietoa valmistus- ja testausprosesseista on vaikea saada. Tilannetta voidaan helpottaa pyrkimällä yhtenäiseen datamuotoon, jotta aineisto piirikorttien välillä olisi yhtenevää, mikä helpottaisi prosessien analysointia. Myös analysointimenetelmien yhtenäistäminen olisi toivottavaa, jotta eri piirikorttien laatua voitaisiin helpommin vertailla. Testeriaineiston saaminen reaaliaikaisesti analysoitavaksi tehostaisi myös toimintaa merkittävästi. Käyttämällä prosessien tilastolliseen analysointiin tarkoitettua Minitab-ohjelmaa ja tämän valmiita tilastotyökaluja voidaan testaustuloksia analysoida hyvinkin tehokkaasti. Data-aineiston varastointiin ja hallintaan kannattaa käyttää tietokantaohjelmaa, jollainen on esim. Microsoft Access. Access voi myös käyttää suoraan testeritietokoneessa olevaa aineistoa, jos piirikorttivalmistajan kanssa ollaan luotu VPN-yhteys. Näin dataa voidaan seurata ja käsitellä reaaliaikaisesti.

There are plenty of problems that aggravate quality analysis of the manufacturing and the testing process of printed circuit boards. Nowadays the suppliers, printed circuit boards' manufacturers, locate far away and in different locations than the factory which uses the PCBs. It means that the mentioned processes are quite difficult to survey and analyse when the test data isn't always available. Every PCB tester also uses different kind of data form which means that the analysing tools must be modified greatly for each PCB type. If homogenous data form and analysing tools are used the quality analysis and comparison between different PCB types is much easier. When the test data is available in a real time the problems of the manufacturing and testing processes can also be handled immediately. When a dedicated statistical analyse program Minitab is used the quality analysis can be done very efficiently because Minitab contains a wide range of tools for statistical process control. The huge amount of test data is better to be stored into databases which can be managed by e.g. Microsoft Access. Access can also link straight into the databases, which are located in PCB manufacturers' testers if VPN access is established between these two locations.
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma; Prof.
Thesis advisor
Järviluoto, Markku; DI
Keywords
PCB testing, quality, quality analysing, statistical process control, Minitab, piirikorttitestaus, laatu, laatuseuranta, tilastollinen prosessinohjaus, Minitab
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-009925