Kivijalka ja kaupunkilainen - Kivijalka osana asukkaan arkimaisemaa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Kivioja
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Product and Spatial Design
Language
fi
Pages
154 + 34
Series
Abstract
Tämä maisterin opinnäytetyö on tutkimusmatka kivijalan maailmaan. Työ käsittelee kivijalkaa ja kaupunkilaista eli sitä, miten asukkaat kokevat kivijalan osana arkiympäristöään. Kivijalalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka viittaa sekä rakennuksen katutason kerrokseen että sen sisältämiin toimintoihin. Kivijalka on sekä sisä- että ulkotilaa, sekä julkista että yksityistä tilaa. Sijainti tekee kivijalasta merkittävän osan kaupunkia, mutta samalla kaupunki luo sille rajoitteita. Kivijalka elää muutosten aikaa ja viime vuosina uutisotsikot ovat kertoneet muun muassa kaupan rakennemuutoksen ja muuttuvien kulutustottumusten seurauksena tyhjenevistä kivijalkatiloista. Kivijalka on kuitenkin jatkuvasti läsnä kaupunkilaisten arjessa: sen ohi kuljetaan, sen edustalle pysähdytään ja kivijalkatilojen palveluita hyödynnetään. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ymmärtää, millä tavoin kivijalka vaikuttaa siihen, miltä arkemme näyttää ja tuntuu. Tätä moniaistillista kokemusta arjen ympäristöstä käsitellään työssä termillä arkimaisema. Opinnäyte jakautuu neljään osaan, joista ensimmäinen osa, Kivijalka, rajaa käsitteen ja tarkastelee siihen liittyviä teemoja ja arvoja. Tässä osassa keskitytään ymmärtämään kivijalan roolia osana kaupunki- ja katutilaa. Toisessa osassa, Arkimaisema, perehdytään kaupunkilaisen ja kivijalan suhteeseen sekä arkeen ja arjen estetiikkaan. Opinnäytteen kolmas osa, Helsinki, sitoo kivijalan paikkaan. Tämä osa rajaa tarkastelun Helsinkiin ja helsinkiläiseen kivijalkaan keskittyen kolmeen eri asuinalueeseen: Kallioon, Lauttasaareen ja Punavuoreen. Opinnäytteen viimeisessä osassa, Kivijalka ja kaupunkilainen, tarkastellaan helsinkiläisten ja kivijalan suhdetta asukaskyselyn kautta. Opinnäytetyön lähdemateriaaleina on käytetty alan kirjallisuutta, teemaan liittyviä lehti- ja internet-artikkeleita, kirjoittajan omia opintojensa varrella keräämiä havaintoja sekä opinnäytteen yhteydessä toteutetun asukaskyselyn tuloksia. Kirjallisuuskatsaus käsittelee kivijalan suhdetta kaupunkiin ja asukkaisiin muun muassa arkkitehtuurin, kaupunkikulttuurin, kaupunkisuunnittelun, brändäyksen ja arjen estetiikan näkökulmista. Tämän teoriakehyksen pohjalta kivijalkaan liittyvät teemat jaotellaan neljään eri arvoon: käytettävyyteen, sosiaalisuuteen, elämyksellisyyteen ja tunnistettavuuteen. Näitä arvoja ja niiden vaikutuksia asukkaiden arkimaisemaan tutkitaan opinnäytetyössä asukaskyselyn avulla. Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan todeta, että kivijalka on merkittävä osa kaupunkia ja asukkaiden arkimaisemaa. Kivijalkatilat ylläpitävät kaupungin monimuotoisuutta, tarjoavat ympäristön kaupunkisosiaalisuudelle ja vaikuttavat jopa paikallisidentiteettimme ja hyvinvointiimme. Asukaskyselyssä havaittiin, että eri asuinalueilla painotettiin pääosin samoja arvoja. Käytettävyys koettiin merkittävimpänä osana arkiympäristöä, mutta kaikki tutkitut arvot tunnistettiin ja niillä koettiin olevan merkitystä. Asukaskyselyn havainnot tukevat arjen estetiikan ajatusta tuttuudesta ja sen tarjoamasta pohjasta arkielämälle. Opinnäytteen lopussa käydään lyhyesti läpi myös, mitä kivijalkatilojen suunnittelussa kannattaisi tämän tutkimuksen pohjalta ottaa huomioon.

This master’s thesis is an exploration to the world of street level spaces. The thesis studies how residents experience street level spaces in their everyday surroundings. Street level spaces are a combination of the physical first level of a building and all the activities that take place in that level. Street level spaces are both indoor and outdoor spaces at the same time. They are also public and private at the same time. Their location makes these spaces an important part of the city but at the same time the city creates limits for them. Street levels spaces are facing changes as the online commerce continues to grow and more and more street level businesses are disappearing. Still, street level spaces are continuously present in residents’ everyday lives. People walk past them, stop in front of them and use services they provide. The purpose of this master’s thesis is to understand the ways in which street level spaces affect how our everyday life looks and feels. This multisensory experience is described in this thesis as everyday landscape. This thesis is divided into four parts. The first part focuses on street level spaces as a physical structure, as a part of city and as a part of public street space. This part defines the subject and examines the different themes and values related to the topic. The second part of the thesis focuses on the relationship between street level spaces and citizens, as well as the concepts of everyday and everyday landscape. The third part of the thesis connects the theme to a place, Helsinki. This part discovers the special qualities of street level spaces in Helsinki. In the last part of the thesis the focus is on the relationship between the residents and the street level spaces of Helsinki. This relationship, everyday landscape, is further analyzed through a survey that was shared in three different residential areas: Kallio, Lauttasaari and Punavuori. The source material for this thesis consists of literature, articles, research papers and websites connected to the field as well as the writer’s own observations and the results of the residents’ survey. The literature review deals with the subject of street level spaces and their relation to residents through themes of architecture, city planning, city culture, branding, everyday aesthetics etc. Based on this theoretical frame, the different themes connected to street level spaces are divided into four values: usability, sociability, experientiality and recognizability. These values and their connection to everyday landscape is researched through the residents’ survey. The outcome of this study is that street level spaces are an important part of city and citizens’ everyday landscape. They support the diversity of a city, create an environment for social life in the city and even affect our local identity and well-being. Findings of the residents’ survey were that in different residential areas people highlighted the same values. Usability was experienced as the most important value of everyday landscape but all studied values were recognized and appreciated. The observations of the survey support the idea of familiarity found in everyday aesthetics, and how it provides an important base for everyday life. As a final summary, this thesis provides insights into what to consider when designing street level spaces.
Description
Supervisor
Kareoja, Pentti
Thesis advisor
Lehtinen, Sanna
Keywords
kivijalka, kivijalkatila, kaupunkitila, arkimaisema, arjen estetiikka, Helsinki
Other note
Citation