Principles of increasing user engagement and habit formation in social network platforms: An exploratory literature review

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Information and Service Management (ISM)
Language
en
Pages
97 + 20
Series
Abstract
During the 21st century, there has been a surge in research focused on user engagement and habitual behaviour within online-based social networks. This surge in academic interest can be attributed to the rapid growth and popularity of the social network platform industry in today’s information economy, branching to social media, social streaming and gaming services for instance. However, much of the existing literature tends to be narrow in scope, focusing solely on specific subbranches or individual platforms rather than encompassing the broader realm of social networks in a generalized manner. This research aims to bridge this gap by delving into the principles of information system (IS) science, habitual IS use, persuasive technology, behaviour and network economics, behavioural, social and motivational psychology, and other relevant fields. The objective is to provide insights for platform practitioners and researchers on enhancing user engagement and fostering habitual usage within social network platforms. The size and application domain of this thesis aims to benefit all forms and the different branches of SN platforms, as it emphasizes the paramount importance of establishing enduring user relationships and understanding what drives user engagement and habit formation for long-term success of SN platforms. To address the research question, this master’s thesis builds upon the author’s bachelor’s thesis on the same topic by conducting a comprehensive and multidisciplinary literature review that combines the author’s prior research findings with insights from a broader scope of related fields and research. By synthesising this knowledge, the thesis presents a comprehensive overview and framework of principles, theoretical perspectives, and models that can effectively guide and inform the design and planning of features to increase user engagement and shape user habits within social networks. Notably, successful implementations of these principles can be observed in large-scale platforms such as Instagram, Facebook, and Twitter. By analysing the strategies employed by these large-scale social network platforms, this thesis offers practical insights into how applying these principles can lead to habit formation and increased user engagement. The thesis is organised into five main chapters, each systematically addressing essential components and analysis required to explore the topic comprehensively. The final two chapters are reserved for discussing the research findings, the limitations, and potential implications, offering suggestions for future research and concluding the research.

2000-luvun aikana käyttäjien sitoutumiseen ja rutiininomaiseen käyttöön sosiaalisissa verkostoissa keskittynyt tutkimus on lisääntynyt. Tämä akateemisen kiinnostuksen nousu johtuu sosiaalisten verkostojen (SV) alustateollisuuden nopeasta kasvusta nykypäivän informaatiotaloudessa, pitäen sisällään mm. sosiaalisen median, sosiaalisen suoratoiston ja sosiaaliset pelit. Kuitenkin, suurin osa olemassa olevasta kirjallisuudesta on hyvin kapeaa ja keskittyy vain tiettyihin SV:iden alaryhmiin tai yksittäisiin alustoihin sen sijaan, että se kattaisi sosiaalisten verkostojen alustat laajemmin ja yleisluontoisemmin. Tästä syystä, tämä maisterintutkielma pyrkii kaventamaan tätä aukkoa akateemisessa kirjallisuudessa syventymällä tietojärjestelmätieteen, käytöstä muokkaavan teknologian, käyttäytymis- ja verkostotalouden, käyttäytymis-, sosiaali- ja motivaatiopsykologian sekä muiden asiaankuuluvien alojen periaatteisiin ja teorioihin. Tavoitteena on tarjota alustan suunnittelijoille hyödyllisten ja käytännöllisten periaatteiden listaus käyttäjien sitoutumisen lisäämiseen ja rutiininomaisen käytön edistämiseen SV alustoilla. Tämän tutkielman sovellusalue hyödyttää kaikkia SV-alustojen eri haaroja painottaessaan kestävien käyttäjäsuhteiden luomisen ja käyttäjien sitoutumista että rutiinien muodostumista ohjaavien tekijöiden ymmärtämisen tärkeyttä SV alustojen pitkän aikavälin menestykselle. Tämä maisterintutkielma rakentuu tutkijan samaa aihetta käsittelevään kandidaatintutkimukseen tarjoamalla kattavan ja monialaisen kirjallisuuskatsauksen, jossa yhdistyvät kirjoittajan aikaisemmat tutkimustulokset sekä kyseisestä tutkimuksesta saatuihin tutkimustuloksiin. Syntetisoimalla tutkimusaiheen akateemista kirjallisuutta tämä tutkielma tarjoaa kattavan yleiskatsauksen ja viitekehyksen periaatteista, teoreettisista näkökulmista ja malleista, jotka voivat tehokkaasti ohjata SV alustojen että alustaominaisuuksien suunnittelussa käyttäjien sitoutumisen lisäämiseksi ja käyttäjien rutiinien muodostamiseksi SV:eissä. Erityisesti näiden periaatteiden onnistunut toteutus on havaittavissa suurissa alustoissa, kuten Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä. Analysoimalla näiden sosiaalisen verkoston alustojen käyttämiä strategioita, tämä tutkielma tarjoaa käytännön näkemyksiä siitä, kuinka näiden periaatteiden soveltaminen voi johtaa tapojen muodostumiseen ja käyttäjien sitoutumisen lisääntymiseen. Tämä kirjallisuuskatsaus on jaettu neljään pääosioon, joista jokainen systemaattisesti tutkii ja käsittelee oleellisia periaatteita aiheen kokonaisvaltaiseen tutkimiseen. Kahdessa viimeisessä luvussa keskustellaan tutkimustuloksista, rajoituksista ja eettisiä seurauksista, sekä tarjoaa ehdotuksia tulevaa tutkimusta varten tutkimustulosten lisäksi.
Description
Thesis advisor
Movarrei, Reza
Keywords
user engagement, habit formation, information system habits, social networks, behaviour economics, persuasive technologies, gamification, platform reliability
Citation