Methodological questions in lighting acceptance and preference studies

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2015-02-13
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
156
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 15/2015
Abstract
Investigating subjective aspects of lighting, such as preference and acceptance, involves evaluations and ratings by human subjects. The data from the subjects is gathered with questionnaire techniques. This work reviews the literature published on lighting field on methodology for subjective lighting studies. The review continues to questionnaire research in general, and discusses several factors which may influence the results or the quality of the data, such as the form of response options, labelling the response alternatives, the number of response option categories, whether or not there should be an option for a neutral answer. Response styles are addressed by a literature review, and a discussion on how they may affect a lighting acceptance or preference study. The work reviews also a number persisting controversies related to statistical analysis of questionnaire data: null hypothesis significance testing, adjusting the significance criterion for multiple comparisons, and analysing ordinal data with parametric statistical methods. A review of arguments from both sides for each controversy is presented, and the reasons why these controversies persist are discussed Twenty subjective lighting studies published since 2005 are analysed for the methodology used and the way the methodology and results are presented. The finding was that about half of the studies considered did not report their methods, analysis or results in sufficient detail. The statistical power is also often quite low. Two experiments were conducted to see how varying the response format affects the results gained from a lighting experiment, and to evaluate if the choice of parametric or non-parametric statistical method effects the conclusion. The findings were, that reversing the response option order did not affect the conclusion or characteristics of the data, but providing labels for every response option resulted into a slightly higher scores than when only the end-points were labelled. Both parametric and non-parametric statistical methods led to the same conclusion, and thus this work does not support the view that parametric methods are not appropriate for questionnaire data.

Valaistuksen subjektiivisten tekijöiden, kuten mieltymysten (preference) ja hyväksymisen (acceptance) tutkimiseen tarvitaan koehenkilöiden tekemiä arvioita. Tällöin tieto kerätään kyselylomakkeiden avulla. Väitöskirjassa tehdään kirjallisuusselvitys subjektiivisen valaistustutkimuksen metodologiasta. Selvitys jatkuu kyselylomaketutkimukseen yleensä, ja työssä käydään läpi kyselylomakkeella tehdyn tutkimuksen tuloksiin ja tutkimustiedon ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Kirjallisuusselvitys kattaa myös vastaustyylistä johtuvat virhelähteet valaistuksen hyväksymisen ja mieltymyksien tutkimisen kannalta. Väitöskirjassa luodaan katsaus myös useisiin kyselytutkimuksen tulosten analysointiin liittyvään kiistaan: nollahypoteesin merkittävyyteen, merkittävyyskriteerin muuttaminen usean vertailun vuoksi, sekä parametristen tilastollisten menetelmien käyttäminen kyselylomaketiedon analysointiin. Kiistojen osapuolien käyttämät argumentit esitellään, sekä pohditaan sitä miksi nämä kiistat ovat kestäneet niin kauan. Kaksikymmentä subjektiivista vuoden 2005 jälkeen julkaistua subjektiivista valaistustutkimusta analysoidaan menetelmien, sekä tulosten ja menetelmien esityksen kannalta. Tuloksena saatiin että noin puolessa analysoiduista tutkimuksista oli puutteita ennen kaikkea menetelmien, tilastollisen käsittelyn ja tulosten kuvauksessa. Tutkimusten tilastollinen voima oli myös usein varsin heikko. Väitöstutkimuksessa tehtiin kaksi koetta, joilla selvitettiin kuinka vastausvaihtoehtojen muoto vaikuttaa tuloksiin ja niiden ominaisuuksiin, sekä verrattiin vaikuttaako valinta parameterisen ja ei-parametrisen tilastollisen menetelmän välillä kyselylomaketutkimuksen johtopäätöksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että vastausvaihtoehtojen järjestyksen kääntäminen päinvastaiseksi ei vaikuttanut johtopäätöksiin tai tutkimustulosten tilastollisiin ominaisuuksiin, mutta kaikkien vastausvaihtoehtojen nimeäminen johti hieman suurempaan tulosten keskiarvoon verrattuna tilanteeseen jossa vain vastausalueen loppupäät oli nimetty. Sekä parametriset että ei-parametriset tilastolliset menetelmät johtivat samaan lopputulokseen, joten tehty tutkimus ei tue näkemystä jonka mukaan parametriset menetelmät eivät sovellu kyselylomaketutkimustiedon käsittelyyn.
Description
Supervising professor
Halonen, Liisa, Prof., Aalto University, Department of Electrical Engineering and Automation, Finland
Thesis advisor
Puolakka, Marjukka, Dr., Aalto University, Department of Electrical Engineering and Automation, Finland
Keywords
lighting, acceptance, questionnaires, response styles, level of measurement, valaistus, kyselylomaketutkimus, vastaustyylit
Citation