Game Industry Creative Practitioner Perception, Adoption, and Use of Text-to-Image Generation Systems

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-05-16
Department
Major/Subject
Digital Ethics, Society and Policy
Mcode
SCI3160
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
92 + 7
Series
Abstract
AI based text-to-image generation (TTIG) systems, such as DALL-E 2 and Midjourney, produce high-quality images based on text inputs. While these systems have been predicted to revolutionise creative industries, many users and creative professionals are concerned over copyright issues and the impact on artists jobs. So far, existing research only covers the use of TTIG systems across creative domains, but there is no work on the perception, attitudes, and adoption of TTIG systems by creative professionals in a specific industry. To address this research gap, we conducted an interview study with 14 professional creatives in the Finnish game industry with the aim to gain valuable insights on how creative practitioners perceive, adopt, use, and predict the future use and development of TTIG systems. We performed a template analysis on our interview data and discovered that while game industry creatives are ready to adapt to change, they expect the system developers to improve certain system shortcomings, as well as companies and policymakers to address ethical considerations, before fully accepting the systems into their work. While we contribute extensively to a topic that has not been sufficiently addressed through exploratory, and at the same time, deep user studies, we also advocate further research to be conducted on a lengthier timeframe and with more diverse experience levels and demographies.

Tekoälypohjaiset kuvageneraattorit tuottavat korkealaatuisia kuvia tekstisyötteen perusteella. Vaikka kuvageneraattoreiden on ennustettu mullistavan luovia aloja, monet niiden käyttäjät ja luovat ammattilaiset ovat ilmaisseet huolensa liittyen tekijänoikeuksiin ja luovien ammattilaisten työn tulevaisuuteen. Tähän mennessä aiheeseen liittyvä tutkimus on keskittynyt siihen, miten ammattilaiset usealta luovalta alalta käyttävät kuvageneraattoreita, mutta tutkimusta tietyn alan luovien ammattilaisten näkemyksiin, asenteisiin, ja käyttöönottoon ei ole vielä tehty. Teimme haastattelututkimuksen 14:n luovan ammattilaisen kanssa suomalaisella pelialalla ymmärtääksemme heidän asenteitaan ja ajatuksiaan kuvageneraattoreihin liittyen. Tutkimme myös sitä, miten he käyttöönottavat ja käyttävät kuvageneraattoreita ja ennustavat niiden kehityksen. Suoritimme temaattisen analyysin haastatteluaineistollemme, jonka perusteella päättelimme, että vaikka alan luovat ammattilaiset ovat valmiita sopeutumaan muutokseen, he odottavat tiettyjä parannuksia kuvageneraattoreiden puutteisiin. Samalla he olettavat, että yritykset ja lainsäätäjät ottavat kantaa näitä tekoälysysteemejä koskeviin eettisiin kysymyksiin, ennen kuin ovat valmiita ottamaan kuvageneraattorit täysimittaisesti osaksi työtänsä. Kontribuoimme mittavasti aiheeseen, jota ei ole vielä juurikaan käsitelty kokeellisen ja syvääluotaavan käyttäjätutkimuksen keinoin. Kannustamme myös pidemmän aikavälin jatkotutkimukseen, joka ottaa laajemmin huomioon eri kokemustasoja ja demografioita.
Description
Supervisor
Guckelsberger, Christian
Thesis advisor
Guckelsberger, Christian
Keywords
artificial intelligence, text-to-image generation, creative AI, game industry, interview study, dall-e 2
Other note
Citation