Geodesy: The science underneath

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
605
Series
Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY, 6/2019
Abstract
Geodesy is the science of precisely measuring and mapping the Earth’s surface and locations of objects on it, the figure of the Earth and her gravity field, and changes in all these over time. Geodesy is an old science, going back to the days when land was taken into agricultural use and needed to be mapped. It is also a modern science, serving vital infrastructure needs of our developing global technological society. This text aims to describe the foundations of both traditional geodesy, mapping the Earth within the constraints of the human living space, and modern geodesy, exploiting space technology for mapping and monitoring our planet as a whole, in a unified threedimensional fashion. The approach is throughout at conveying an understanding of the concepts, of both the science and mathematics of measuring and mapping the Earth and the technologies used for doing so. The history of the science is not neglected, and the perspective of the presentation is unapologetically Finnish.

Geodesia on tiede, joka mittaa ja kartoittaa tarkasti Maan pintaa ja sen päällä olevia kohteita, Maan muotoa ja painovoimakenttää, sekä niiden kaikkien ajallisia muutoksia. Geodesia on vanha tiede, joka oli olemassa jo muinoin kun maanviljely alkoi ja peltoja piti kartoittaa. Se on myös moderni tiede, joka palvelee modernin, kehittyvän globaalin teknologisen yhteiskuntamme olennaisia infrastruktuuritarpeita. Tämä kirja esittää sekä perinteisen että modernin geodesian perusteet. Perinteinen geodesia kartoittaa Maata ihmisen elintilan puitteissa ja sen ehdolla, kun moderni geodesia käyttää avaruusteknologiaa koko maaplaneetamme kartoittamiseksi ja seuraamiseksi yhtenäisellä kolmiulotteisella tavalla. Tavoitteena on auttaa Maan mittaamiseen ja kartoittamiseen liittyvien sekä tieteellis-matemaattisten että teknologisten käsitteiden ymmärtämistä. Geodesian historiaa ei unohdeta, ja kirjoitelman näkökulma on avoimesti suomalainen.
Description
A second, extensively corrected and improved edition was published on 25th September, 2022. No substantive content was added. The original text was archived.
Keywords
geodesy, land surveying, mapping, geodetic measurements, networks, co-ordinates, height, least-squares estimation, the built environment, figure of the Earth, GPS, space geodesy, gravity, geodynamics, geophysics, geophysics, geodesia, maanmittaus, kartoitus, geodeettiset mittaukset, verkot, koordinaatit, korkeus, pienimmän neliösumman estimaatio, rakennettu ympäristö, Maan muoto, GPS, avaruusgeodesia, painovoima, geodynamiikka, geofysiikka
Other note
Citation