Known and loved: Leadership as gardening - Relatedness supportive leadership for innovation emergence

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Entrepreneurship and Innovation Management
Language
en
Pages
89
Series
Abstract
Innovation cannot emerge without creativity, which is intricately embedded in the humanity of people. Therefore, businesses pursuing innovation need a deep understanding of how employees’ humanity can be fostered in organizations. This can be done through the creation of such an organizational environment in which the humane needs of employees are met. This thesis seeks to understand practices and leadership through which such environments can be formed into knowledge intensive organizations. Leadership for innovation and preconditions for individual level creativity have been researched in academia extensively. The study of leadership has recognized a suitable theory for innovative contexts: Entrepreneurial leadership. In addition, creativity is found to emerge from intrinsic motivation, embedded in Eudaimonia-wellbeing, which is fostered through the support of basic psychological needs. One of these needs, relatedness, and it’s related concept belonging, have been studied across fields and contexts for decades, and set the social setting for all of the three needs to be satisfied. In work contexts their support has been recognized to produce benefits such as effectiveness and creativity. However, knowledge about the practical ways in which relatedness can be supported through leadership, specifically in innovative contexts in Nordic settings, is still needed. Therefore this research aims to find strategies for relatedness support among the Founder-CEO’s of entrepreneurial ventures in the Finnish technology industry. Following principles of grounded theory, the qualitative study of this thesis was conducted through eight semi-structured interviews. The data was analyzed through thematic analysis and by inductive means formed into a theory. The findings of this study propose 14 relatedness supportive, leadership related strategies in four distinct categories. In addition a new conceptual leadership framework, Leadership as gardening, is proposed. Distinguished from Entrepreneurial leadership it provides an employee centric perspective for the purpose and nature of leadership for innovation emergence. Organizations willing to reform their leadership paradigms from being merely task oriented to include a humane, need supportive focus, can harness the creative potential of their employees for innovation, and provide motivators beyond financial benefits. In addition both employees and managers can access the mental resources produced by high-quality professional relationships.

Innovaatioita ei voi syntyä ilman luovuutta, joka kumpuaa ihmisten inhimillisistä ominaisuuksista. Siksi yritysten, jotka tavoittelevat innovatiivisuutta, on ymmärrettävä syvällisellä tavalla miten vaalia inhimillisyyttä organisaatioissaan. Tämän mahdollistaa sellaisten organisaatioympäristöjen luominen, jotka tukevat työntekijöiden inhimillisiä tarpeita. Tämä opinnäytetyö pyrkii ymmärtämään niitä käytänteitä ja johtamista, joiden kautta tällaisia työympäristöjä on mahdollista toteuttaa tietopainotteisissa organisaatioissa. Innovaatioihin tähtäävää johtamista sekä yksilötason luovuuden edellytyksiä on tutkittu akateemisesti, laaja-alaisesti. Johtamisen tutkimuksessa on tunnistettu innovatiivisiin asiayhteyksiin sopiva teoria, Yrittäjämäinen johtaminen (Entrepreneurial leadership). Tämän lisäksi luovuuden on löydetty kumpuavan sisäisestä motivaatiosta, joka liittyy kiinteästi Eudaimonia-hyvinvointiin, jota puolestaan on mahdollista vaalia tukemalla psykologisia perustarpeita. Yhtä näistä tarpeista, yhteenkuuluvuuden (yhteisöllisyyden) tarvetta (Relatedness), sekä siihen liittyvää käsitettä, kuulumista (belonging), on tutkittu vuosikymmeniä useiden tieteenalojen ja asiayhteyksien piirissä. Ne määrittävät sen sosiaalisen ympäristön, jossa kaikki kolme psykologista perustarvetta tulevat kohdatuksi. Työn alueella niiden tukemisen on löydetty tuottavan hyötyjä, kuten tehokkuutta ja luovuutta. Kuitenkin tietoa sellaisista käytännöllisistä tavoista, joilla yhteenkuuluvuuden tarvetta voidaan tukea johtamisen kautta, erityisesti innovatiivisissa ja pohjoismaisissa asiayhteyksissä, tarvitaan lisää. Siksi tämä tutkimus pyrkii löytämään strategioita yhteenkuuluvuuden tarpeen tukemiseksi Suomen teknologia-alan kasvuyritysten perustaja-toimitusjohtajien käsityksistä. Seuraten ankkuroidun tutkimuksen periaatteita, tämän opinnäytetyön laadullinen tutkimus toteutettiin kahdeksan teemahaastattelun kautta. Siitä saadut tiedot analysoitiin aihekohtaisella analyysimenetelmällä, ja muodostettiin teoriaksi induktiivisella menettelyllä. Tämän tutkimuksen tulokset esittävät 14 yhteenkuuluvuuden tarvetta tukevaa, johtamiseen liittyvää strategiaa neljässä kategoriassa, sekä uuden teoreettisen viitekehyksen johtamiselle: Johtaminen puutarhanhoitona. Tämä viitekehys eroaa Yrittäjämäisestä johtamisesta tarjoamalla työntekijään keskittyvän näkökulman johtamisen luonteelle sekä sen perimmäiselle tarkoitukselle, innovaatioiden synnyttämiseksi. Organisaatiot, jotka ovat valmiita uudistamaan käsityksensä vain tehtävien suorittamiseen keskittyvästä johtamisesta sellaiseen, jossa työntekijöiden inhimilliset tarpeet ovat johtamistoimien keskiössä, mahdollistavat työntekijöidensä luovan potentiaalin hyödyntämisen innovaatioiden synnyttämiseksi. Tämän lisäksi sekä työntekijät, että heidän esihenkilönsä saavat käyttöönsä ne henkiset voimavarat, joita korkealaatuiset työn piirin ihmissuhteet tuottavat.
Description
Thesis advisor
Shulist, Patrick
Keipi, Teo
Keywords
relatedness support, leadership, innovation, belonging, leadership as gardening, SDT
Other note
Citation