Kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän käyttöönotto Suomessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-09-21
Department
Major/Subject
Kiinteistötekniikka
Mcode
M3007
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
63
Series
Abstract
Suomalaisessa kiinteistöjärjestelmässä maanpinta on jaoteltu kahdessa ulottuvuudessa rekisteriyksiköiksi ja kiinteistöjärjestelmän vertikaalinen komponentti on sidottu maanpinnan tasolla olevaan kiinteistöön. Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja hybridirakentamisen suosion lisääntyminen, jossa samalle alueelle rakennetaan päällekkäin toisistaan selkeästi poikkeavia toimintoja, on luonut painetta selvittää mahdollisuuksia määritellä kiinteistöjä kolmiulotteisesti. Tutkimus tehdään kiinteistötekniikan näkökulmasta ja tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kiinteistöteknisiä edellytyksiä kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän käyttöönottamiseksi Suomessa. Tutkimus käy läpi ulkomailla käytössä olevia tapoja soveltaa kolmiulotteisia kiinteistöjä ja peilaa kolmiulotteisten kiinteistöjen käyttöönottoa nykyiseen Suomessa vallitsevaan lainsäädäntöön nähden. Tutkimus tehdään kirjallisuustutkimuksena pääosin 2000-luvulla julkaistujen kolmiulotteisia kiinteistöjä ja niiden käyttöä käsittelevien artikkeleiden pohjalta. Tutkimuksen teoreettista ja käsitteellistä taustaa käsitellään suomalaisten oppikirjojen ja ns. maanmittauksen perusteosten pohjalta. Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja rakentamisen lisääntyminen vertikaalisuunnassa luovat painetta kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän kehittämiselle, mikä sujuvoittaisi tällaisia projekteja koko projektin elinkaaren osalta ja loisi prosessille yhtenäiset toimintatavat ja standardit. Kaksiulotteisia kiinteistöjä mukailevien kolmiulotteisten yksiköiden rekisteröinti voidaan ottaa käyttöön melko pienin lainsäädännöllisin muutoksin ja kolmiulotteisia rekisteriyksiköitä sovelletaan ainoastaan tarpeen vaatiessa.

In the Finnish cadastral system, the earth's surface has been divided into two-dimensional property units, and the vertical component is bound to the property on the surface level. The concentration of the urban structure and the increasing popularity of hybrid construction, where clearly distinct operations are built in the same area on top of each other, has created pressure to find out about defining properties in three dimensions. This research was made from the point of view of the cadastral system, intending to clarify the prerequisites for introducing the three-dimensional cadastral system in Finland. The research examines foreign application methods of three-dimensional property units and mirrors their introduction in terms of the prevailing Finnish legislation. The research is in form of a literary analysis based on mainly 21st century articles on three-dimensional property units and their utilization. The theoretical and conceptual background was examined on the basis of Finnish textbooks and so-called basic works of land surveying. The concentration of the urban structure and the increase in construction the vertical direction create pressure to develop a three-dimensional property system that would smoother this kind of projects during their whole life cycle as well as create common practices and standards for the process. The registration of three-dimensional units, that adapt two-dimensional property units, can be introduced with fairly small changes in legislation, and three-dimensional units will be utilized only when necessary.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Hiironen, Juhana
Niukkanen, Kirsikka
Keywords
kolmiulotteinen, kiinteistö, kiinteistöjärjestelmä, kehitys
Other note
Citation