Kaupunkipyöräverkoston matka-aikavisualisoinnit asunnonhankintapäätöksen tukena

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-08-23
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
fi
Pages
56 + 9
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tarkastellaan matka-aikavisualisoinnin kautta, onko kaupunkipyöräverkostolla vaikutusta asunnonhankintapäätökseen. Tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin konstruktiivista menetelmää. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta tunnistettiin, että asunnonvalinnassa korostuu erityisesti asunnonsijainti ja liikenneyhteydet. Kasvavissa määrin asuinalueen viihtyvyyteen vaikuttaa myös kevyen liikenteen ratkaisut. Havaittiin myös, että nykyisissä asunnonetsintäsivustoissa ainoa liikenneyhteys, jota ei mainita on kaupunkipyörät. Ratkaisuksi tähän ehdotettiin yksilöllisesti muodostettavia saavutettavuusvisualisointeja, joissa kuvataan kuin asuinalueet saavutetaan tarkastellessa yksilön työpaikka ja sen hetkistä kotia. Tutkimuskysymykseksi muodostui: millainen vuorovaikutteinen työkalu auttaa asunnonetsijää valitsemaan asuinalueen, kun tämä haluaa huomioida kaupunki-pyöräverkoston liikkumisessaan? Ratkaisuehdotuksen pohjalta muodostettiin saavutettavuusvisualisoinnin prototyyppi, joka esittää kaupunkipyörän matka-ajan saavutettavuuden käyttäjän työpaikalta. Visualisoinnissa matkatiedot muodostettiin hyödyntämällä Google Maps:in pyöräilyreittejä ja kaupunkipyöräasemien sijainnit noudettiin HSL:n rajapinnasta. Asunnonhankintaa-ilmiötä ja prototyyppiä tutkittiin käyttäjähaastatteluissa. Visu-alisointi koettiin toimivaksi, mutta sen ensisijaisena käyttötarkoituksena ei pidetty asuinalueiden vertailua. Kaupunkipyörät toivat joustavuutta niiden käyttäjille, mutta niitä ei pidetty tärkeinä asunnonhankintapäätöksen kannalta. Tutkimuksessa tunnistettiin, että kaupunkipyörät vaikuttavat asuinalueesta muodostuvaan imagoon ja mielikuvaan.

The aim of this thesis was to understand whether an accessibility visualization of the bike sharing system affects the decision-making during apartment searching. The research was conducted according to the constructive method. The literature study acknowledges transit connections and the location of the potential apartment as the most critical factor in the decision making. Apartment listings dismiss the information of the nearby bike sharing stations. To provide apartment seekers with this information we proposed a personally customizable accessibility visualization. The research question was: what kind of interactive tool supports apartment seekers in understanding the accessibility of new neighborhoods when prioritizing the bike sharing system is paramount? A prototype was created to highlight the accessibility of the bike sharing system in the Helsinki region area. The prototype visualizes the areas that are accessible with the bike sharing system from the user’s workplace within a set travel time. The visualization was created with the bike travel time-data from Google Maps and the location data of the bike sharing stations provided by Helsinki Region Transport. The motivation of apartment search and the prototype was studied in user inter-views. The prototype visualization was found to be an interesting way to present accessibility. Nevertheless, the interviewees did not find primary use case of the prototype to compare neighborhoods as predicted. According to the interviews the location of bike sharing stations doesn’t influence the decision process of the neighborhood. The study found that the bike sharing system mainly has an influence to the perceived image of the neighborhood.
Description
Supervisor
Sarvas, Risto
Thesis advisor
Sarvas, Risto
Keywords
asunnonetsintä, kaupunkipyörät, visualisointi, prototyyppi, käyttäjähaastattelut
Citation