Tolkullinen hullu, eli hyvän kuvaajan ainekset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
32+2
Series
Abstract
Tämä maisterintutkielma tarkasteli elokuvantekemisen ammattikenttää elokuvaajana toimimisen näkökulmasta. Työn tavoitteena oli tutkia ominaisuuksia, joita ohjaajat edellyttävät hyvältä kuvaajalta. Aihe on tärkeä, koska siitä ei ole paljon suomenkielistä aineistoa saatavilla, ja tämän asian hallinta on olennaista kuvaajan työmahdollisuuksien saannin kannalta. Tavoitteena oli selvittää kolmea eri alan – dokumenttielokuva, tv-draama ja fiktioelokuva – ohjaajaa haastattelemalla, millaisia ominaisuuksia he kuvaajissa arvostavat ja mikä tekee kuvaajasta heille houkuttelevan yhteistyökumppanin. Työn taustana käytettiin elokuvaajan ja ohjaajan suhdetta käsitteleviä teoksia, ohjaajien kirjoittamia kirjoja sekä elokuvaajien haastatteluista koostettuja kirjoja. Tutkimusaineisto koostui kolmen ohjaajan, dokumenttiohjaaja Markku Heikkisen, fiktio-ohjaaja Saara Cantellin ja tv-sarjojen ohjaaja Teresa Mecklinin videoiduista haastatteluista. Haastattelukysymyksillä etsittiin hyvän kuvaajan kriteerejä. Tutkielma kirjoitettiin litteroitujen haastattelujen ja kirjallisuusaineiston pohjalta. Tutkielmassa kävi ilmi, että ohjaajat pitävät ammattikuvaajan teknistä osaamista itsestäänselvyytenä. Kuvaajan houkuttelevuuden yhteistyökumppanina ratkaisivat muut ominaisuudet. Ohjaajat arvostavat kuvaajissa mm. innostusta ja intohimoa projektia kohtaan sekä vankkaa keskinäistä luottamusta ohjaajan ja kuvaajan välillä. Lisäksi pidettiin arvossa taitoa luoda luottamuksellinen suhde näyttelijöihin, laajaa yleissivistystä, rohkeutta, avarakatseisuutta ja omaa vahvaa näkemys- tä sekä monipuolista panosta elokuvaan. Kävi myös ilmi, että ohjaajille olisi hyötyä portaalista, missä voisi tutustua elokuvaajiin ja heidän töihinsä uusien yhteistyökumppanien löytämiseksi. Tutkielman havaintoja ja haastatteluista tehtyä videota voitaisiin hyödyntää elokuvaajien opetuksessa. Olisi myös syytä selvittää mahdollisuutta perustaa portaali, jossa valmistumisvaiheessa olevien elokuvaajien töitä ja heitä henkilöinä esiteltäisiin. Kuvaus- ja valaisuopetuksen tarjoaminen dokumenttiohjaajille näyttäisi myös tarpeelliselta.

This Master ́s thesis studies the field of film industry from the point of view of the cinematographer. The idea of the thesis was to study qualities that directors expect from good cinematographers. This is an important issue as there is not a lot of literature in Finnish available from the subject matter and it is essential for a cinematographer to understand these matters from the point of view of being employed. The goal was – by interviewing three directors of different disiplines, that is documentary film, tv- fiction and feature film – to find out what kind of qualities in cinematogrphers they value and what makes cinematographer a desirable collaborator from the director ́s point of view. As theoretical basis of the work the following were used: Books on the working relationship between cinamatographer and director, books written by directors about filmmaking in general and books where cinematographers are interviewed. Research material consists of interviews of three directors: Documentary director Markku Heikkinen, feature film director Saara Cantell and tv- drama director Teresa Mecklin. The interview questions concentrated on criteria for a good cinematographer from director ́s perspective. The thesis was written from the basis of transcriptions of the interviews and the literary material. In the thesis it appears that the directors take the technical expertice of the cinematographers as granted. The desirability of the cinematographer was decided on other factors. These include enthusiasm and passion towards the project and strong mutual trust between the director and the cinematographer. Additionally the ability to win the confidence of the actors, high level of sophistication, bravery, open mindedness and strong personal vision were highly valued. It also was proven that directors would benefit from a web portal where they coud search new prospective collaborators. The results of the thesis and the video made out of the filmed interviews could be used in teaching of the cinematorahphy students. It would also be worth considering building a web portal where cinematography student ́s works and personality could be showcased. Also teaching of camerawork and lighting for documentary directors would be needed.
Description
Supervisor
Ronkainen, Rauno
Thesis advisor
Ronkainen, Rauno
Keywords
elokuvaaja, ohjaaja, elokuvaus, haastattelututkimus, yhteistyö
Other note
Citation