User-Centered Design Competencies - Construction of a Competency Model

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2015-04-09
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
170 + app. 82
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 36/2015
Abstract
User-Centered Design (UCD) has become an established practice for designing new and better products and services. These products and services should have good usability, elicit positive user experience, and thereby help people enjoy using them for both work and play. UCD has evolved from its origins in basing a design on users' wants and needs, to increasingly engaging more stakeholders in the design process. Managing user involvement and design team composition requires a solid understanding of the participants' competencies, i.e. their knowledge, skills and abilities, in order to use their strengths in the best possible way. What are the necessary UCD competencies? How can these UCD competencies be measured or assessed? How can the use of a competency model help UCD projects?  This thesis introduces competencies and competency models in order to lay a theoretical foundation for the development of the UCD Competency Model. The proposed model is based on seminal works of User-Centered Design literature and on experience gained from the processual and methodological developments described in the published papers (Publications I-VIII). It describes twelve of the most relevant competencies for UCD in the four categories of User Strengths, Soft Skills, Designer Strengths, and Hard Skills. The model provides tools to assess and visualize each participant's expertise in each competency in order to form a picture of the entire project team's strengths and potential gaps in their resources.  The UCD Competency Model was validated with 24 industry practitioners of User-Centered Design with a total of 261 years of work experience. Based on the quantitative analyses (means, deviations, reliability checks, exploratory factor analysis and correlations) and qualitative analyses (text condensation, affinity diagrams and card sorting) of the questionnaire data, the UCD Competency Model is shown to include the most relevant aspects of UCD, to be statistically reliable and valid, and to be able to reliably differentiate project participants with respect to appropriate competency levels.

Käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta on tullut yleisesti hyväksytty tapa suunnitella parempia uusia tuotteita ja palveluita. Tuotteiden ja palveluiden tulisi olla käytettävyydeltään hyviä, tuottaa positiivinen käyttäjäkokemus ja siten houkutella ihmiset käyttämään niitä sekä kotona että työtehtävissään. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on kehittynyt käyttäjien halujen ja tarpeiden ymmärtämisestä kohti kaikkien osapuolien yhä vahvempaa osallistumista suunnitteluprosessiin. Käyttäjien osallistamisen ja suunnittelutiimien kokoonpanojen hallinta vaatii sen jäsenten kompetenssien eli osaamisalueiden, tietojen, taitojen ja kykyjen, syvällistä ymmärtämistä. Näin kaikkien osallisten vahvuudet saadaan hyödynnetyksi parhaalla mahdollisella tavalla. Työ etsii vastauksia kysymyksiin: Mitkä ovat käyttäjäkeskeisen suunnittelun tärkeimmät kompetenssit? Kuinka näitä kompetensseja voidaan mitata tai arvioida? Kuinka kompetenssimallia voi hyödyttää käyttäjäkeskeisen suunnittelun projekteissa? Kompetenssien ja kompetenssimallien teoria luo työssä perustan käyttäjäkeskeisen suunnittelun kompetenssimallin kehitykselle. Malli pohjautuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun kirjallisuuteen ja väitöstyöhön kuuluvissa artikkeleissa (I-VIII) julkaistuihin tuloksiin suunnitteluprosessien ja menetelmien tutkimuksesta. Se kuvaa 12 käyttäjäkeskeisen suunnittelun merkittävintä kompetenssia jakaen ne neljään luokkaan käyttäjien vahvuudet, luontaiset taidot (soft skills), suunnittelijoiden vahvuudet ja opitut taidot (hard skills). Malli tarjoaa työvälineen hahmottaa kaikkien projektiin osallistuvien tietoja ja taitoja sekä mahdollisia puutteita heidän osaamisessaan. Kehitettyä käyttäjäkeskeisen suunnittelun kompetenssimallia arvioivat 24 teollisuudessa toimivaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun ammattilaista, joilla oli yhteensä 261 vuoden työkokemus. Kyselystä saatujen vastausten tilastollisen (keskiarvot, hajonnat, reliabiliteettitarkistukset, faktorianalyysi ja korrelaatiot) ja laadullisen (aineiston tiivistäminen, affiniteettidiagrammit ja korttilajittelu) analyysin perusteella käyttäjäkeskeisen suunnittelun kompetenssimalli sisältää käyttäjäkeskeisen suunnittelun tärkeimmät elementit, se on tilastollisesti luotettava ja sisällöltään perusteltu, ja sen avulla voidaan erotella suunnitteluprojektien osallistujat eri kompetenssitasoille.
Description
Supervising professor
Nieminen, Marko, Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
Keywords
User-Centered Design, user involvement, competencies, competency models, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjien osallistaminen, kompetenssit, kompetenssimallit
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Nieminen, M.P. and Mannonen, P. Capturing the Mobile and Distributed Work for Concept Development using Photograph Probes. Proceedings of the IASTED International Conference on Human Computer Interaction (IASTED-HCI 2005), Phoenix, USA. ACTA Press, Anaheim, CA, USA. 2005. 191-196.
  • [Publication 2]: Nieminen, M.P. and Mannonen, P. User-Centered Product Concept Development. In International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors (2nd edition). CRC Press, Boca Raton, FL, USA. 2006. 1728-1732.
  • [Publication 3]: Nieminen, M. P., Mannonen, P. and Viitanen, J. International Remote Usability Evaluation: the Bliss of not Being There. Proceedings of the 2nd international conference on Usability and internationalization (UI-HCII'07), Peking, China. Nuray Aykin (Ed.). Springer-Verlag, Heidelberg, Germany. 2007. 388-397.
  • [Publication 4]: Nieminen, M.P. and Viitanen, J. Time Machine: Creating a Mixed Reality Experience for Children. Proceedings of the Third IASTED International Conference on Human Computer Interaction (IASTED-HCI 2008), Innsbruck, Austria. ACTA Press, Anaheim, CA, USA. 2008. 14-23.
  • [Publication 5]: Nieminen, M. P. and Tyllinen, M. Concept Development with Real Users: Involving Customers in Creative Problem Solving. Proceedings of the 1st International Conference on Human Centered Design, San Diego, USA. Springer-Verlag, Heidelberg, Germany. 2009. 869-878.
  • [Publication 6]: Nieminen M.P. By the People, for the People: Can People Really Design Their Own Information Systems? Proceedings of the 3th IASDR World Conference on Design Research (IASDR 2009), Seoul, Korea. 2009. 1715-1724.
  • [Publication 7]: Nieminen, M.P., Runonen, M., Nieminen, M. and Tyllinen, M. Designer Experience: Exploring Ways to Design in Experience. Proceedings of the 2011 Annual Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '11), Vancouver, Canada. ACM, New York, NY, USA. 2011. 2449-2452.
  • [Publication 8]: Nieminen, M.P. and Runonen M. Designer Experience - Designing in Experience. Proceedings of the 4th World Conference on Design Research (IASDR 2011). Delft, the Netherlands. 2011. 9 pp.
Citation