The performance of continuous biological filter in wastewater treatment's post denitrification

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Helsingissä sijaitsevalla Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla tutkittiin vuoden 1998 kesäkuusta joulukuuhun kestäneessä koeajossa jatkuvatoimisella suodatinmateriaalin pesulla varustetun biologisen suodattimen toimintaa jälkidenitrifikaatiosuodattimena. Suodatin toimi vastavirtaperiaatteella. Denitrifikaation hiilenlähteeksi suodattimeen syötettiin metanolia. Vuorokauden kokoomanäytteisiin perustuen suodattimen toimintaa arvioitiin olemassaolevien (50 % kokonaistyppireduktio) ja odotettavissa olevien (70 % kokonaistyppireduktio) lupaehtojen pohjalta. Koeajon aikana denitrifikaatiosuodattimella täydennetyllä käsittelyprosessilla saavutettiin keskimäärin 85 %:n kokonaistyppireduktio laitokselle tulevaan veteen verrattuna. Denitrifikaationopeus oli suurimmillaan 2.76 kg NO_(3)-N/suodatin-m[3*]d. Kiintoainereduktio oli keskimäärin 41 %. Kiintoaineen mukana poistui myös orgaanista ainetta ja fosforia. Fosforireduktio oli keskimäärin 60 %. Biokemiallinen hapenkulutus aleni silloin, kun metanolia ei kulkeutunut suodattimen läpi. Suodattimen kiintoaineen sietokykyä tutkittiin pumppaamalla ylijäämälietettä suodattimeen. Suodattimen kestämä kuormitus g kiintoainetta /suodatin-m[2*]h riippui hiekankiertonopeudesta mm/min. Kaksinkertaistettaessa hiekankiertonopeus, myös kiintoainekuorma voitiin kaksinkertaistaa. Suodatin kesti maksimissaan lyhytaikaisen kiintoainekuorman 450 g/m[2*] h/(mm/min). Jatkuvalla kuormituksella suodattimen maksimissaan kestämä kuorma oli 300 g/m[2*] h/(mm/min). Normaaliajossa (pintakuorma 18 m/h, hiekankiertonopeus 8 mm/min) luvut vastaavat pitoisuuksia 200 ja 133 mg SS/l. Suodatustulos heikkeni kuormituksen kestäessä yli 6 tuntia. Kiintoainekuormitus ei vaikuttanut suodattimessa tapahtuvaan denitrifikaatioon.
Description
Supervisor
Laukkanen, Risto
Thesis advisor
Kangas, Ari
Keywords
biologinen suodatin, jatkuvatoiminen, jälkidenitrifikaatio, jätevedenpuhdistus, metanoli, kiintoaine, biological filter, continuous filtration, post denitrification, wastewater, treatment, methanol, suspended solids
Citation