Vähähiilisen betonin kuivuminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
78 + 16
Series
Abstract
Masuunikuonabetoneiden käytön yleistyessä rakentamisessa syntyy tarve tuntea masuunikuonabetoneiden ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia paremmin. Diplomityön tavoitteena oli selvittää poikkeaako masuunikuonabetoneiden kuivuminen tavanomaisista betoneista. Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta sekä empiirisestä tutkimuksesta. Empiirisessä tutkimuksessa toteutettiin suhteellisen kosteuden mittauksia sekä punnitusmittauksia kuudelle masuunikuonaa sisältävälle betonille. Tutkimuksen tulosten perusteella masuunikuonabetonit kuivuivat hyvissä olosuhteissa yhtä nopeasti tai nopeammin kuin tavanomaiset betonilaadut. Masuunikuonabetoneiden havaittiin kuivuvan kemiallisesti nopeammin kuin tavanomaisen betonin. Toisaalta masuunikuonabetoneiden kosteudensiirto-ominaisuudet olivat selvästi heikommat kuin tavanomaisilla betoneilla. Erityisesti matalan vesi-sideaine-suhteen masuunikuonabetonit vaikuttavat olevan kuivumisominaisuuksiltaan käyttökelpoisia nopeaa kuivumista vaativiin rakenteisiin. Erilaisten kuivumismekanismien osuuksien vuoksi olosuhteiden vaihtelun vaikutus masuunikuonabetoneiden kuivumiseen saattaa erota tavanomaisista betoneista. Lisäksi tutkimuksen perusteella masuunikuonabetonin päällystettävyyttä ja sen määrittelemisessä käytettäviä raja-arvoja voisi olla perusteltua tarkastella lisätutkimuksen avulla.

Increasing use of blast furnace slag concretes creates a need to be more aware of their properties. Objective of this master’s thesis was to investigate if drying of slag concretes differs from ordinary concretes. Thesis consists of literature review and empirical measurements. In empirical part, relative humidity measurements and weight loss measurements were conducted for six different concretes containing blast furnace slag. Based on results of research, slag concretes dried evenly fast or faster than ordinary concretes in good conditions. Slag concretes dried faster due to chemical reaction than ordinary concretes. Moisture transport properties of slag concretes were measured to be significantly lower than those of ordinary concretes. Especially slag concretes with low water to binder ratio seem to suit well to structures that require fast drying. Due to different distribution of drying mechanisms, influence of changing relative humidity and temperature may differ from ordinary concretes. Based on results of this thesis, guidelines for coatability and borderlines of relative humidity for coating of concretes should be investigated further and updated accordingly.
Description
Supervisor
Punkki, Jouni
Thesis advisor
Sekki, Pauli
Keywords
vähähiilinen betoni, masuunikuona, masuunikuonabetoni, kuivuminen, suhteellinen kosteus
Other note
Citation