Vaahtoava puu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Contemporary Design
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö on kokeellinen materiaalitutkimus, jossa päädyin käyttämään aineelliseen muotoilun käsitettä havaintojeni ja pohdintojeni myötä. Lähtökohtana ja tutkimuskysymyksenä on seurata vaahdottamisen kautta tapahtuvan ilmankäytön mahdollisuuksia havupuukuitujen muotoilussa kokeellisen kevytmateriaalin valmistuksessa. Tutkimus tapahtuu muotoilijan materiaaliin keskittyvänä tekemisenä, jossa estetiikan havainnointi ja sen seuraaminen ovat avainroolissa. Tällaisessa muotoilussa aineet käsitellään tiettyyn pisteeseen asti, minkä jälkeen ne muotoutuvat ympäristössä niille ominaisella tavalla – annetaan ikään kuin alkusysäys jollekin, joka asettuu tapahtumien kautta tiettyyn muotoon. Tällöin tekemisen johtaman (practice-led) tutkimisen voidaan katsoa saavan tapahtumien johtaman tutkimisen piirteitä. Avaan materiaalijohtoisen ja aineellisen muotoilun käsitettä ja metodia niin kuin olen sen tekemiseni kautta havainnut. Vaahdotusmenetelmällä materiaali muokataan selluloosalevystä hyvin ilmavaksi kuituverkostoksi eri vaiheiden kautta. Lopputuloksena on tiheydeltään äärimmäisen alhaista kiinteää vaahtoa, jota voisi pitää omana universuminaan. Päämääränä on tuoda näkyviin tuo kaunis maailma niin kuin se on itse itsensä rakentanut. Metodina tällainen materiaalin käyttäytymiseen perustuva tekeminen tuntuu sopivan kokeelliseen materiaalin tutkimiseen ollessaan hyvin vuorovaikutteista tekijän ja tekeytymän, muotoilijan ja muodostuman, ihmisen ja aineen välillä. Materiaaliominaisuuksien hienosäätö on suunnittelun ja tutkimuksen kehittymisen ytimessä. Kauneus on materiaalissa itsessään, joten pyrin säilyttämään raaka-aineet mahdollisimman puhtaina ja omia luonteitaan ilmaisevina. Halusin jättää suorat pyrkimykset käytännön sovellusten tai esineiden valmistamisesta pois, jotta pystyn vapaammin seuraamaan ja kuuntelemaan tekemieni materiaalikokeilujen ääniä – antaa materiaalin johtaa ja johdattaa. Kokeellisen materiaalitutkimuksen ohella tärkein tutkimusmenetelmäni on prosessin dokumentointi, jolloin päärooli pysyy tekemisellä ja tapahtumilla. Kuvaan siis tutkimustani kuvin ja sanoin siihen pisteeseen, jossa se tämän työn valmistumishetkellä on. Lopuksi pohdin valitsemani työtavan ja prosessin merkitystä sekä omalta että kokeellisen materiaalitutkimuksen kannalta.

This thesis is an experimental material study, in which I ended up using the term material design through my observations and reflections. The starting point and research question is to investigate the possibilities of air usage through foaming in the design of coniferous wood fibres in the making of experimental lightweight material. The research occurs as the designer’s material-focused work, in which observing aesthetics and following it plays a key role. In such a design, the substances are processed up to a certain point, after which they are shaped in the environment in their own characteristic way, giving a beginning to something that then settles into a particular form through a series of occurrences. In this case, practice-led research can be considered to take on the characteristics of the study led by the occurence. I open up the concepts and methods of material-led and material design as I have experienced them through the work I have done. With the foaming method, the material is modified from cellulose sheet into a very airy fibre network through various stages. The end result is extremely low density solid foam, which could be considered its own universe. The goal is to display that beautiful world as it has built itself. As a method, this kind of material's behavioral doing seems to be suitable for experimental material research as it involves a great deal of interaction between the designer and formation, man and matter. Fine-tuning material properties is at the heart of the development of design and research. Beauty is in the material itself, so I aim to keep the ingredients as pure as possible and expressing their own nature. I wanted to leave out direct efforts to make practical applications or objects so that I could more freely track and listen to the sounds of the material experiments I am doing – let the material lead and motivate. In addition to experimental material research, my most important research method is to document the process, so that the main role is maintained by doing and occurrence. Therefore, I illustrate my research with pictures and words to the point where it is at the time of completion of this thesis. Finally, I consider the importance of the working method and process I have chosen, both from my own point of view and from the point of view of experimental material research.
Description
Supervisor
Kääriäinen, Pirjo
Thesis advisor
Kääriäinen, Pirjo
Keywords
kokeellinen, materiaalitutkimus, vaahdotus, sellu, kuitu, materiaali
Other note
Citation