Improvement of building process and constructability of in-situ-concreted slab

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
77 + [11]
Series
Abstract
The aim of the study was to examine if in-situ-concreted slab is considerable option for hollow slab floor. Prior task was also to develop a method by how the production of in-situ-concreted slab can be optimized. Examination was done by production point of view. Consideration was based on expenses and schedule. Expenses were compared between hollow slab floor and in-situ-concreted floor. The study was done by examine literature, observing the case -project and interviewing twelve professionals in the field of construction. Considerably lot of uncertainty is related to production of in-situ-concreted floor especially if the reference of contractor is unknown. The principle of production method differs between these two floor structures. Both production methods are repetitive but when the production of hollow slab floor is bulk production, is the in-situ production teamwork, and number of work is done at the site. The main research result is that in-situ-concreted floor can be a considerable alternative for hollow slab floor in the manner of experienced working team. Team must be self-guided as much as possible. Also specific planning must be done for both the floor structure and the production. Manufacturing level of reinforcements should be high if possible. Production schedule is quite the same with both of the floor types but interior work can be executed earlier if in-situ production is used. This is the main reason for in-situ floor being considerable with the hollow slab even otherwise it is more expensive when compared only the product itself.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voiko paikallavalettu holvi olla varteenotettava vaihtoehto ontelolaatoin toteutetulle holville kustannus- ja aikataulunäkökulmasta sekä miten tuotantoprosessista saadaan tehokas. Tutkimus tehtiin tuotannon näkökulmasta ja siinä huomioitiin rakennusprosessin vaiheet suunnittelusta seurantaan. Lisäksi siinä vertailtiin paikallavaletun holvin ja ontelolaattaholvin rakennuskustannuksia. Työ koostuu kirjallisuusselvityksestä, tutkimuskohteen havainnoinneista ja teemahaastatteluista. Haastatteluaineisto kerättiin kirjallisuustutkimuksesta ja tutkimuskohteesta saatujen havaintojen perusteella. Tutkimustuloksena selvisi, että paikallavalettu holvi on varteenotettava vaihtoehto ontelolaatoille, mutta nykyisellään sen kannattavuus ainoana holvivaihtoehtona on kyseenalainen. Kustannustehokkaasti rakennettava holvi vaatii sitoutunutta työvoimaa. Lisäksi havaittiin, että paikallavalettujen holvien käyttö on yleistynyt asuinrakennustuotannossa. Rakennettavuuden kannalta on tärkeää, että suunnitteluvaiheessa on selvitetty rakennettavuuteen vaikuttavat seikat detaljitasolla. Olennaista niin ikään on, että runkotyöryhmä toimii itseohjautuvasti ja joustavasti. Ryhmätyön olemus nousee merkitsevästi esiin vertailtaessa paikallavalettua holvia ontelolaatoin toteutettuun. Asuinrakennuksen runko, jossa on paikallavalettu holvi, on mahdollista rakentaa yhtä nopeasti kuin ontelolaatoin toteutettu. Paikallavalettu holvi aikaistaa sisävalmistusvaihetta verrattuna ontelolaattoihin, koska valettu holvi on vedenpitävä. Tästä syntyy kustannussäästöjä holvirakenteen ollessa muutoin kalliimpi kuin ontelolaattaholvin. Laatutekijät ovat myös paikallavaluholvin etu esteettisyydellään ja ääneneristävyydellään.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Bono, Kim
Keywords
in-situ concreted slab, paikallavalettu, concrete slab, holvi, välipohja, kerrostalo
Citation