When the clouds went north: Exploring landscapes of data centres and extraction in Northern Sweden

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in New Media
Language
en
Pages
96+5
Series
Abstract
In recent years, infrastructure for new media has attracted great interest in both academic discourse and media art. The amount of data globally is growing exponentially, leading to a surge in data centres. Over the past decade, the Nordics have been subjected to a rapid expansion of data centres. Despite the examination of the data storage industry and its effects, to my knowledge the data centres in northern Sweden are rarely discussed in regard to their dependence on infrastructure originally built for the traditional industries such as mining and hydropower that have high environmental impacts and links to colonialism. How can these entanglements be examined and made visible from a local, cultural and indigenous perspective? In this thesis, I examine the role and impact of data centres in Sweden's northernmost region, Norrbotten, where land and energy use is constantly weighed in relation to the Sámi people's claims and rights. I have used film as the method of artistic research due to the possibilities to document landscapes, industries and people, and finding inspiration in other artists’ films on data and geology. Through three field studies and two interviews, I collected material for a video installation called When the Clouds went North. It consists of three parts: The Data Centre, The Mine and The People. The first part explores the data centre industry in the region, starting with Facebook's establishment in Luleå. The second part shows the environmental impact of the mining industry through images of the mining community Malmberget that must be moved due to the risk of landslides. The third and final part presents interviews with two Sámi people from Jokkmokk who address environmental and indigenous issues through art and politics, respectively. The film aims to make visible the material and human aspects of data storage in Norrbotten. The interviews in combination with images of environmental damage show the far-reaching impact the mining and hydropower have had on the region's history, culture and human life, as well as how the data centre industry is dependent on these infrastructures to survive and expand.

Infrastruktur för nya medier har de senaste åren rönt stort intresse både inom den akademiska diskursen och mediekonsten. Mängden data globalt växer exponentiellt, vilket lett till en kraftig ökning av antalet datacenter. Under det senaste decenniet har Norden blivit föremål för en mängd etableringar av datacenter. Trots granskningen av datalagringsbranschen och dess effekter, så diskuteras till min vetskap sällan datacentren i norra Sverige i relation till deras beroende av infrastruktur som byggdes för traditionella industrier med hög miljöpåverkan och koppling till kolonialism, såsom gruvindustrin och vattenkraften. Hur kan dessa kopplingar undersökas och synliggöras ur ett geografiskt lokalt, kulturellt och urfolksperspektiv? I denna avhandling undersöker jag datacentrens roll och påverkan i Sveriges nordligaste region Norrbotten, där mark- och energianvändning ständigt står i relation till urfolket samernas anspråk och rättigheter. Jag har använt film som metod för konstnärlig forskning på grund av möjligheterna att dokumentera landskap, industrier och människor samt att jag fann inspiration i andra konstnärers filmer om data och geologi. Genom tre studiebesök och två intervjuer samlade jag in material till en videoinstallation kallad När Molnen For Norrut. Den består av tre olika delar: Datacentret, Gruvan och Människorna. Den första delen utforskar datacenterbranschen i regionen med startpunkt i Facebooks etablering i Luleå. Den andra delen visar på gruvindustrins miljöpåverkan genom bilder av gruvsamhället Malmberget som måste flyttas på grund av rasrisk. Den tredje och avslutande delen innehåller intervjuer med två samer från Jokkmokk som tar upp miljö- och urfolksfrågor genom konsten respektive politiken. Filmen syftar till att synliggöra den materiella och mänskliga aspekten av datalagring i Norrbotten. Intervjuerna i kombination med bilder av miljöpåverkan visar på den långtgående inverkan gruvorna och vattenkraften har haft på regionens historia, kultur och människors liv samt hur datacenterindustrin är beroende av dessa strukturer för att fortleva och expandera.
Description
Supervisor
Niinimäki, Matti
Thesis advisor
Bhowmik, Samir
Keywords
data centres, media infrastructure, Sweden, Norrbotten, indigenous peoples, geology, mineral extraction, film
Other note
Citation