Stock Market Uncertainty and the Federal Open Market Committee Cycle

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Finance
Language
en
Pages
58
Series
Abstract
Federal Open Market Committee (FOMC) meetings begin a biweekly cycle of high excess stock returns in the U.S. market. Even week days, based on the date of the previous FOMC meeting, enjoy high returns while odd numbered weeks perform poorly. This FOMC cycle is responsible for the whole equity premium during 1994-2019. In this study we find empirical evidence that the FOMC cycle is driven by stock market uncertainty. High-uncertainty years witness a particularly high premium, while low uncertainty periods show no such premium. Among the most uncertain quartile of days, based on the CBOE Volatility Index (VIX), even week days command a premium of over 30 basis points, whereas in the low-VIX sample the difference is not statistically different from zero. We back these findings by showing that the Fed’s behavior changes during high uncertainty periods. Policy changes are more accommodative and communication is more abundant. Furthermore, investors’ attention towards the Fed is increased. Our results have implications for the investors, policymakers and the society.

Yhdysvaltojen keskuspankin avomarkkinakomitean kokoukset aloittavat vuoro- viikkoisen syklin korkeille osaketuotoille Yhdysvaltain markkinoilla. Parillisten viikkojen päivinä, avomarkkinakomitean edellisestä kokouksesta laskettuna, tuo- tot ovat korkeita kun taas parittomien viikkojen päivinä tuotot ovat matalia. Tämä sykli selittää kokonaan osakkeiden ylituoton suhteessa riskittömään korkoon vuo- sina 1994-2019. Tässä tutkimuksessa löydämme empiirisiä todisteita sille, että avomarkkinakomitean sykliä ajaa osakemarkkinoiden epävarmuus. Korkean epä- varmuuden vuosina parillisten päivien preemio on erittäin korkea, kun taas mata- lan epävarmuuden aikoina preemiota ei ole. Kaikkein epävarmimpina päivinä, mitattuna CBOE:n volatiliteetti-indeksillä (VIX), parillisten viikkojen päivät tuot- tavat yli 0,3% enemmän kuin parittomat päivät. Matalan epävarmuuden päivinä tuottoerot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Tuemme löydöksiämme esittämällä todisteita siitä, että Yhdysvaltojen keskuspankin käytös muuttuu korkean epävar- muuden aikoina. Rahapolitiikan muutokset ovat todennäköisemmin elvyttäviä ja kommunikaatio on runsaampaa. Lisäksi, sijoittajien mielenkiinto keskuspankkia kohtaan on korkeammalla. Tuloksemme koskettavat sijoittajia, viranomaisia ja koko yhteiskuntaa.
Description
Thesis advisor
Rantapuska, Elias
Keywords
osaketuotot, keskuspankit, epävarmuus, osakeriskipreemio, Federal Reserve, avomarkkinakomitea
Other note
Citation