ARVO - Value creation models in real estate business

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
48
Series
Aalto University publication series SCIENCE+TECHNOLOGY, 16/2012
Abstract
The ARVO research project introduces the lean thinking into the field of real estate business (REB). Lean management has been successfully used in other industries, such as in car industry, health care, and construction, but its utilisation in the REB sector is limited. Lean management offers a new approach to create customer value and to improve the value creation processes through waste thinking. The research project aimed (1) to develop customer value assessment methods in real estate business, (2) to evaluate the value creation of service processes in real estate business organisations from customer value perspective, and (3) to develop a leanREB model to support the value creation in real estate business. The research project included three case studies. In each case study customer value, the current value creation processes and practices, and the potential improvements were identified related to the selected service process. The analysis presented in this report is based on approx.100 interviews and workshops. In the customer value identification, the Kano model was concluded to be a useful tool to better understand customer value: what should be offered, what is enough, and what should be avoided. In the future the suitability of the model should be tested more. The value creation identification shows that the value creation is heavily disturbed in the REB sector. Currently, there are six waste factors that are blocking the value creation. Waste factors briefly explained:(1) Sub-process focus: The sub-processes are optimised, not the entire value creation process.(2) Price minimisation: Instead of true cost minimisation, merely prices are minimised.(3) Unmanaged information flows: The unmanaged information causes potential losses.(4) Uncaptured true customer value: The customer value is rarely often captured.(5) The unlevelled workload of employees: The employees have a constant overload of work.(6) The challenge to realise improvements: The power of continuous improvements is missed. Three of the waste factors are deeply rooted into the practices of the REB organisations (factors 1-3) and they have a significant impact on the three other identified waste factors that are called outcome waste factors. The relations between the rooted waste factors and outcome waste factors are explained in the leanREB model (version 1.0) through the key components of lean management – customer value, waste and flow, and continuous improvements. However, the leanREB model does not include the case-specific waste types, but merely the most common and significant ones. Therefore, the model should be constantly re-developed. The results of the ARVO project indicate that there is huge improvement potentials in the REB service processes. The benefits of using lean management can be enormous but it requires a long-term commitment and openness to change the way we think and act.

ARVO-tutkimusprojekti esittelee kiinteistöliiketoiminnan (real estate business, REB) kentälle uuden toimintamallin, lean-johtamisen. Lean-teorian oppeja on sovellettu monella muulla alalla, kuten autoteollisuudessa, terveydenhoidossa ja rakentamisessa, mutta kiinteistöliiketoiminnassa lean-ajatusten soveltaminen on ollut melko rajallista. Lean-teoria lähtökohtana on asiakasarvon luominen asiakkaalle ja samalla prosessien tehostaminen ns. hukka-ajattelun avulla. ARVO-projektin tavoitteena oli (1) kehittää kiinteistöliiketoiminnan palveluiden asiakasarvon arviointisystematiikkaa, (2) parantaa palveluprosessien tuottavuutta asiakasarvon näkökulmasta sekä (3) kehittää ns. leanREB-johtamismalli. Tutkimusprojektin aikana tehtiin kolme tapaustutkimusta. Jokaisessa tapaustutkimuksessa analysoitiin valitun palveluprosessin asiakasarvo, nykyinen arvontuotantotapa sekä mahdollisia keinoja parantaa arvontuotantoa. Analyysia varten tehtiin yhteensä n. 100 haastattelua ja työpajaa. Asiakasarvon määrittelyssä Kano-malli osoittautui hyödylliseksi tavaksi lähestyä asiakasarvokäsitettä. Mallin avulla pystyttiin tunnistamaan, mitä pitäisi tarjota, mitä ei tarvitse tarjota enempää ja mitä kannattaa välttää. Kano-mallin käytettävyyttä tulisi testata tulevaisuudessa enemmän. Nykyisen arvontuotantotavan analyysi paljastaa kuusi suurta häiriötekijää, jotka hidastavat, haittaavat ja estävät arvonluontia kiinteistöliiketoiminnassa. Häiriötekijät lyhyesti kuvailtuna:(1) Keskittyminen osaprosesseihin: Osaprosessit on optimoitu, ei koko arvonluomisprosessi.(2) Hintojen minimointi: Minimoidaan hintoja, ei kuluja.(3) Johtamaton tieto: Tietotulva ja tiedon puute aiheuttavat potentiaalin menetyksiä.(4) Saavuttamaton asiakasarvo: Ei tuoteta oikeaa asiakasarvoa.(5) Työntekijöiden iso työkuorma: Työntekijöillä on jatkuva ylikuorma työstä.(6) Haasteena parannusten toteuttaminen: Jatkuvaa parantamista ei hyödynnetä. Kolme ensimmäistä edellä mainituista häiriötekijöistä (1-3) ovat juurtuneet syvälle organisaatioiden käytäntöihin ja nämä juurtuneet häiriötekijät vaikuttavat kolmen jälkimmäisen häiriötekijän (4-6) laajuuteen merkittävästi. Eri häiriötekijöiden suhteita on kuvattu ns. leanREB-mallissa (versio 1.0) leanin kolmen pääkonseptin avulla, jotka ovat asiakasarvo, hukka ja arvovirtaus sekä jatkuva parantaminen. ARVO-projektin tulokset viittaavat suureen parannuspotentiaaliin, joka sijaitsee kiinteistöliiketoiminnan palveluprosesseissa. Täten lean-teorian käyttö voi tuoda kiinteistöliiketoiminnan organisaatioille merkittäviä hyötyjä, mutta näiden hyötyjen realisointi edellyttää pitkän tähtäimen sitoutumista ja avoimuutta muuttaa ajattelutapaamme ja tapaamme toimia.
Description
Keywords
real estate business, lean management, REB, leanREB, customer value, value creation, ARVO project, kiinteistöliiketoiminta, arvonluominen, asiakasarvo
Other note
Citation