Performance assessment of nursing home medical practice services

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-10
Department
Major/Subject
Bioadaptiivinen tekniikka
Mcode
S3037
Degree programme
BIO - Bioinformaatioteknologia
Language
en
Pages
90+1
Series
Abstract
Nursing home care has an important function in managing the care of senior-citizens over their last years of life. As the health care expenses over an individual’s lifespan tend to concentrate to these last years, major savings could be achieved by improving nursing home care. Fundamental for improving the service is that its performance is been assessed. This is, however, not straightforward as the outcomes of health care services are multidimensional and difficult to measure. As a result, the performance of nursing home care is rarely been assessed. This study attempted to assess the performance of medical practice services in nursing homes utilizing routinely collected data. A model for performance assessment was created by identifying undesirable service usage outside nursing homes which could be expected to correlate with poor practices. As these outcomes could be monetarily quantified, the performance of two alternative medical practice services could be assessed by comparing the overall costs associated with the production of the services. In this study the performance of a service focused on satisfying patients’ needs was compared with municipalities’ traditional way of producing the service. The results of this study suggest that major gains could be achieved by organizing the medical practice service at nursing homes in accordance to better respond with patient needs. By improving the service availability at nursing homes the consumption of the expensive secondary and primary care services can be significantly reduced. These results underline the importance of assessing the performance of health care services. Implementation of the best practices can be restricted without compelling evidence of their value creation. Even though valuable information can be gained through performance assessment, it is important to note that some approximations are necessary, which reduce the precision of the measurement. This is something which has to be considered when assessing the results. As performance assessment of health care services has the potential to hugely affect the cost effectivity of the health care system, it would be highly desirable that methods for performance assessment would be further developed in the future.

Vårdhemsvården utgör en viktig funktion i säkerställandet av vården av åldringar under deras sista levnadsår. Då stordelen av en individs hälsovårdskostander är koncentrerade till de sista levnadsåren, kan potentiellt avsevärda kostandsbesparingar uppnås genom att förbättra vårdshemsvården. För att möjliggöra en utveckling av tjänsten är det väsentligt att verksamhetens prestation bedöms. Detta är dock en utmanande uppgift, då olika hälsopåverkningar är svårt mätbara. Följaktligen mäts inte ofta prestationen av vårdhemsvården. Målet med denna studie var att bedöma prestationen av läkartjänster i ålderdomshem genom att utnyttja data erhållen i samband med utgivandet av servicen. En modell för att bedöma serviceprestationen skapades genom att identifiera oönskad konsumtion av hälsovårdstjänster utanför vårdhemen. Eftersom konsumtionen av dessa tjänster kunde monetärt bestämmas, var det möjligt att bedöma prestationen av två alternativa läkartjänster genom att jämföra de sammanlagda kostnaderna som deras produktion medförde. I denna studie jämfördes prestationen av en läkartjänst fokuserad på uppfyllandet av patientens behov med det traditionella sättet som kommunerna i allmänhet producerar läkartjänsten. De erhållna resultaten tyder på att avsevärda kostnadsbesparingar kan uppnås genom att organisera läkartjänsten i enlighet med patienternas behov. Genom att förbättra läkartjänstens tillgänglighet i ålderdomshemen kan konsumtionen av dyra sekundär- och primärvårdstjänster reduceras märkbart. De erhållna resultaten understryker betydelsen av prestationsbedömning av hälsovårdstjänster. Verkställandet av de bästa metoderna kan förhindras ifall entydiga bevis om deras överlägsenhet inte kan erhållas. Trots att värdefull information kan erhållas med hjälp av prestationsbedömning, krävs det ofta en hel del approximationer, vilket försvagar noggrannheten av resultaten. Detta bör beaktas då resultaten bedöms. Dessutom, på grund av att prestationsbedömning har en central funktion i förbättrandet av hälsovårdssystemets kostnadseffektivitet, vore det önskvärt att metoder för prestationsbedömning skulle vidare utvecklas i framtiden.
Description
Supervisor
Paulasto-Kröckel, Mervi
Thesis advisor
Malmström, Tomi
Keywords
performance assessment, cost effectiveness, nursing home, elderly care, medical practice services, health care service management
Other note
Citation