Julkisen elinkaarihankkeen hankinnan tehostaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-15
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka
Mcode
IA3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
78 + 2
Series
Abstract
Elinkaarihankkeiden määrä on Suomessa lisääntynyt viime vuosina julkisissa hankinnoissa. Suomessa toteutettavat elinkaarihankkeet pohjautuvat kansainvälisiin PPP-malleihin, joissa yksityinen palveluntuottaja vastaa vähintäänkin hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta hankkeen palvelujakson ajan. Elinkaarimalleilla on koettu olevan monia vahvuuksia, joiden takia niiden käytön uskotaankin tulevaisuudessa lisääntyvän entisestään. Elinkaarihankkeiden hankintaprosessit ovat kuitenkin osoittautuneet varsin työläiksi ja ne ovat vaatineet hankintoihin osallistuvilta osapuolilta verrattain suuria ajallisia ja rahallisia panostuksia. Diplomityön tarkoituksena on etsiä pääsyyt siihen, mitkä ovat aiheuttaneet elinkaarihankkeiden hankinnoista niin työläitä sekä laatia kehitysehdotuksia hankintojen tehostamiseksi. Diplomityö koostuu kirjallisuusselvityksestä ja tapaustutkimuksesta. Tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää case-hankkeena olevan Haukiputaan elinkaarihankkeen hankintaprosessin kulku ja siinä ilmenneet ongelmat. Tapaustutkimuksessa hankinnan ongelmakohtia on pääsoin selvitetty haastattelemalla case-hankkeen hankintaan osallistuneita osapuolia. Kirjallisuusselvityksen ja tapaustutkimuksen tuloksena tunnistettiin elinkaarihankkeiden hankintojen kriittisiä tekijöitä sekä kehitysehdotuksia, joilla hankintoja voidaan tehostaa. Tuloksien perusteella elinkaarihankkeen hankinnan kriittisimmät tekijät ovat tilaajan toimet ja valmistautumisen taso ennen virallista hankintaa, hankintamenettelyn aikana käytävien neuvottelujen luonne ja tuloksellisuus sekä elinkaarihankkeen osapuolien välisen keskinäisen kumppanuushengen aikaansaaminen. Työn tuloksien mukaan myös hankkeen palvelusisällöllä ja sopimusrakenteella sekä sopimuksien muotoilulla on vaikutusta hankinnan kulkuun elinkaarihankkeissa. Elinkaarihankkeissa tulisikin välttää vaikeasti määriteltäviä palvelurajapintoja ja hankkeen sopimusrakenteet sekä yksittäiset sopimukset tulisivat olla selkeitä ja yksinkertaisia. Palveluiden toteuttamisen vastuiden tarkoituksenmukainen jakaminen sekä helposti tulkittavat sopimukset tehostavat hankintaa ja lisäävät osapuolten välistä lojaliteettia.

The number of PPP-projects has increased in recent years in Finland. The implemented PPP-projects are based on international PPP-procurements principles, where private service provider has responsibility for at least the designing, the building and the maintenance of the project until the end of the contract period. PPP -procurement has noticed to have many strengths and thus this practice is seen to be increased in the future. The PPP -procurement projects have proved to be laborious and they demand great investments of time and money from all project stakeholders. The purpose of this Master’s thesis was to find out main reasons that what have made PPP-projects so laborious and to create development proposals for intensifying the procurement processes. This Master’s thesis contains a literature study and case-surveys. The main goal of the case study is to investigate the implementation and problems of PPP-project in Haukipudas, Finland. In the case study, the problems are researched mainly by interviewing different parties of the project. As a conclusion of the literature and case study, the critical factors of PPP -projects were found out and development suggestions to intensify the PPP -projects are given. This study indicates that the most critical factors in PPP procurement are the client’s actions and level of preparation before the formal procurement, the nature and profitability of negotiations during the procurement process as well as creation of mutual partnership between the project stakeholders. This study also shows that the service content of the project as well as the contract structure and format have impact on procurement realization. Based on that, this study proposes that intangible service interfaces should be avoided and the contractual structures and single contracts should be clear and simple. The procurement process can be intensified and the allegiance of the parties can be increased by sharing the service execution responsibilities in an appropriate way and by doing easily interpret agreements.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Heikkilä, Jari
Kantola, Mikko
Keywords
elinkaarimalli, elinkaarihanke, hankinta, kilpailullinen neuvottelumenettely
Other note
Citation