Ketkä kulkevat kuoleman rinnalla? – Kuolemasta kertovat lasten kuvakirjat hahmosuunnittelun näkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Visual Communication Design
Language
fi
Pages
75 + 4
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tutkii kuolemasta kertovia lasten kuvakirjoja ja niiden visuaalista kuvakerrontaa hahmosuunnittelun näkökulmasta. Työ on taiteellinen tutkimus, joka koostuu kahdesta osasta. Työn ensimmäinen osa tarkastelee kuolemasta kertovia lasten kuvakirjoja ja analysoi niiden visuaalista kuvakerrontaa. Analyysissä selvisi, että tunteet ovat näissä kirjoissa olennaisessa roolissa. Toinen osa on taiteellinen produktio, joka tutkii ja haastaa kuvittajan tapoja luoda uusia hahmoja. Produktion aikana annetaan hahmosuunnittelun keinoin visuaalinen muoto analyysiosassa esiin nousseille kuolemaan liittyville tunteille. Lisäksi toisessa osassa pohditaan hahmojen ominaisuuksia ja syntyä sekä vertaillaan niitä ensimmäisen osan analyysituloksiin. Produktio-osan tuloksena syntyi alustava suunnitelma viidestä hahmosta tulevaan lasten kuvakirjaan. Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan kysymykseen: ”Millainen hahmo voi puhua kuolemasta lasten kuvakirjassa?” Vastauksena tutkimuskysymykseen syntyi neljä tunnehahmoa suru, pelko, viha ja ikävä sekä muistohahmo, jotka voivat auttaa lasta kuolemaan liittyvien tunteiden käsittelyssä.

This thesis examines children’s picture books about death and their visual storytelling from the point of view of character design. The work is an artistic research that consists of two parts. The first part of the work examines children’s picture books about death and analyzes their visual storytelling. The analysis revealed that emotions play an essential role in these books. The second part is an artistic production that explores and challenges the illustrator’s ways of creating new characters. During the production, the feelings related to death that emerged in the analysis part are given a visual form by means of character design. In addition, the second part reflects on the characteristics and origin of the characters and compares them to the analysis results of the first part. As a result of the production, a preliminary plan of five characters for the future children’s picture book was created. The thesis aims to answer the question: ”What kind of character can talk about death in a children’s picture book?” In response to the research question, four characters were illustrated: sadness, fear, anger and longing, as well as a character of a memory, which can help the child in dealing with feelings related to death.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Kirkkopelto, Katri
Keywords
hahmosuunnittelu, kuolema, kuvittaminen, kuvitus, lasten kuvakirjallisuus, taiteellinen tutkimus, tunteet
Citation