Nälkä joka katosi syömällä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Fashion and Clothing Design
Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
46
Series
Abstract
Opinnäytteen taustalla ovat omat kokemukseni rakenteellisesta kilpailusta. Näitä rakenteellisen kilpailun pelikenttiä ovat Vaatesuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma ja laajemmassa mit-takaavassa Aalto-yliopisto. Opinnäytetyössäni otan kantaa kilpailuun, jota koen ympärilläni. Mal-listoni sanoma on, että elämä on kilpailua. Käytän mallistossa urheilua kilpailun synonyyminä. Mallisto ammentaa urheilu vaatteidenestetiikasta. Työn alkupuolella kuvaan malliston syntymisen prosessia. Kirjoitan konseptista joka muotoutui työn edetessä. Alun ajatukset mallistosta muuttuivat työn edetessä. Työ ohjasi itse itseään. Mal-listo muuttui käsissäni ”urheiluvaatemallistoksi”. Mallistosta tekivät urheilullisen paitsi materiaalivalinnat, myös orgaaniset linjat, joita olin käyttänyt. Koska opinnäytetyömallistoni lainaa estetiikkansa urheiluvaatteiden maailmasta, olen kirjoittanut urheilusta yhteiskunnallisena ilmiönä. Mietin millainen suhde urheilulla on kilpailuun, jota koem-me omassa elämässämme. Totean, että kaikki urheilu perustuu voittoon ja häviöön. Urheilun merkitys yhteiskunnassa heijastuu muotiin. Urheiluvaatteet ovat tulleet osaksi jokapäiväistä pu-keutumista. Käsittelen miten kilpailu ilmenee koulutusohjelmassani ja laajemmin Aalto-yliopistossa. Olen kir-joittanut siitä miten kilpailu konkreettisesti esiintyy osastollani ja jokavuotisessa Näytös-tapahtumassa. Kirjoitan miten näytös on vuosien mittaan muuttunut ja kilpailu koventunut. Totean näytöksen tason nousseen. Kirjoitan myös opiskelijoiden kansainvälisestikin merkittävistä saa-vutuksista. Kuvaan myös miten kilpailutilanne kärjistyy ompelimossa mallistojen toteutusvaihees-sa, kun kaikilla on kiire toteuttaa mallistonsa. Olen kirjoittanut Aalto-yliopistosta kattona, jonka alaisuudessa koulutusohjelmamme toimii. Olen miettinyt mitkä ovat Aalto-yliopiston arvot ja miten nuo arvot heijastuvat koulutukseen ja tutki-mustyöhön. Mietin myös Aallon suhdetta kilpailuun. Työn loppupuolella käsittelen kilpailusta luopumista ja pohdin millaista elämä olisi ilman kilpailua. Kirjoitan kilpailusta hyödyntäen omia kokemuksiani, mutta peilaan niitä myös lukemaani kilpailua käsittelevään kirjallisuuteen. Käsittelen kilpailun lieveilmiöitä. Tällä tarkoitan kilpailun vaikutusta muun muassa minäkuvaan ja itsetuntoon. Lopuksi pohdin kilpailun merkitystä luovaan toimintaan ja oppimiseen. Totean että luovuus kukkii parhaiten luottamuksellisessa ilmapiirissä. Totean taiteellisen itsetunnon luomisen olevan peda-gogisesti tärkeä tehtävä. Kirjoitan että luottamus omaan tekemiseen on ensiarvoisen tärkeää, kun tähdätään korkeatasoiseen luovaan työskentelyyn.

My master’s thesis is based on my own experiences of structural competition. The scenes for this structural competition have been the program of fashion and clothing design and in a wider scale the whole of Aalto University. In my thesis I discuss the competition that I can see around me. The message of my collection is that life itself is competition. In my collection I use sport as a synonym for competition. My collection draws from the esthetics of clothing used in sports. In the beginning of my thesis I describe the process of the development of my collection. I write about the concept that formed itself as the process moved along. The thoughts I had going into the process transformed during the working process. I saw my collection turn into a sport gar-ment collection. The sporty aspects of my collection can be seen in the used materials as well as the organic lines of the pieces in my collection. Seeing how my thesis borrows its esthetic aspects from the world of sport garments, I have writ-ten about sport as a societal phenomenon. I reflect the relationship of sport with the competition that we see in our own lives. I concur that all sport is based on winning and losing. The meaning of sport in our society is reflected on fashion. Sport garments have become a part of every day street fashion. I have written how competition manifests itself in my program and in a wider perspective the Aalto University. I write about how the competition can be seen in my program and the yearly Näytös fashion show. I explain how the Näytös fashion show has developed in previous years and how this has resulted in harder competition. I concur that the standards of the show have gone up. I am also writing about the achievements of our students that are respectable even on an in-ternational scale. I also explain how the internal competition culminates in the dressmaker’s when the designs must be brought to life and all students are in a hurry with finishing their own collections. I write about the Aalto University as a roof under which our faculty is operating. I have considered the values of Aalto University and how those values reflect on the education and research carried out. I am also discussing the relationship between Aalto University and competition. In the end of my thesis I deal with the notion of giving up competing and reflect on what life would be like without it. I am writing about sport through my own experiences but at the same time I am also reflecting them with literature revolving around the subject. I am dealing with the byproducts of competition. With this I am referring to one’s self-image and self-esteem among others. At the very end of my thesis I discuss the meaning of competition in creative activities and learn-ing. I conclude that creativity flourishes best when in a safe environment. I also conclude that the creation of artistic self-esteem is a key pedagogic task. I claim that having confidence in ones own activity is of extreme importance when the aim is to work at a high level of creativity
Description
Supervisor
Tuomas, Laitinen
Thesis advisor
Sonja, Iltanen-Tähkävuori
Keywords
rakenteellinen kilpailu, kilpailusta luopuminen, kilpailun lieveilmiöitä, kilpailu ja urheilu, structural competition, abandoning competition, side effects of competition, sports and competition
Other note
Parts
  • Opinnäytetyö esitellään tilaisuudessa, joka pidetään 19.11.2013. Optikaan on tallennettu vain työn teksti osuus. Kuvalliset opinnäytteet on palautettu koulutusohjelman amanuensille.
Citation